Consument geeft aan badkamer niet meer te willen. Levering binnen termijn valt niet te verwachten van ondernemer. Consument dient annuleringskosten te voldoen

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Annulering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 56410

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 2 oktober 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een complete badkamer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 7.100,–.   Levering heeft niet plaatsgevonden naar aanleiding van een ontbinding van de overeenkomst door de consument. Het geschil gaat over de vraag of de consument kosteloos de overeenkomst mocht ontbinden.   De consument heeft het door de ondernemer gevorderde bedrag van € 3.434,20 aan annuleringskosten niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 30 november 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Er was een onderdeel van de bestelde badkamer niet op de afgesproken leverdatum leverbaar. Ook binnen een maand nadien kon het betreffende onderdeel niet geleverd worden. Daarom heeft de consument de overeenkomst ontbonden.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Op 2 oktober 2010 is de overeenkomst getekend. Er was nog een maand de tijd om wijzigingen aan te brengen zonder dat dat consequenties zou hebben voor de overeenkomst. Binnen die maand, omstreeks 1 november 2010, heeft de consument een wijziging doorgegeven van de kleur van de bestelde kast. Op 26 november 2011 hoorde de consument dat de levering van de gewijzigde kast vijf tot zes weken later zou plaatsvinden. Omdat was toegezegd dat wijzigingen zonder consequenties konden plaatsvinden heeft de consument hier geen genoegen mee willen nemen. Op 30 november heeft de consument daarom geschreven dat de overeenkomst ontbonden werd. In januari heeft de consument geïnformeerd of de ondernemer alsnog zou kunnen nakomen met inachtneming van de aanvankelijk overeengekomen termijn. De ondernemer gaf aan dat dat op dat moment niet meer mogelijk was. Omdat de ondernemer niet in staat is gebleken om binnen de overeengekomen termijn de overeenkomst na te komen heeft de consument recht op kosteloze ontbinding van de overeenkomst.   De consument verlangt vaststelling dat de overeenkomst op een correcte wijze is ontbonden en terugbetaling van de aanbetaalde € 100,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft op 2 oktober 2010 een badkamer besteld, die in week twee van 2011 geleverd zou worden. Op 11 november 2010 heeft hij een wijziging aangebracht in de order, de kleur van een kast is gewijzigd. Deze kleur heeft een langere levertijd, deze zou eerst in week vijf geleverd kunnen worden. Aan de consument is een deellevering voorgesteld, waar hij niet mee akkoord ging. De consument wenste de gehele overeenkomst te ontbinden.   De ondernemer is van mening dat de consument hetzij de bestelde goederen dient af te nemen, hetzij annuleringskosten moet betalen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De bestelling kan tot acht weken voor de levering gewijzigd worden. De ondernemer ontkent overigens dat gezegd zou zijn dat dat geen enkele consequentie zou hebben. De wijziging van de kleur door de consument had geen consequenties voor de overeenkomst op zich, alleen vanwege het feit dat de nieuwe kleur niet op voorraad was wel voor de levertijd van de betreffende kast. Ze kon niet in de afgesproken week 2 van 2011 geleverd worden, maar in week 5.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument heeft zich op 2 oktober 2011 verbonden om een badkamer van de ondernemer af te nemen. Vervolgens heeft de consument deze overeenkomst gewijzigd, met dien verstande dat de kleur van een kast gewijzigd is. Dit zou een beperkte wijziging van de levertijd tot gevolg hebben gehad.   De consument heeft vervolgens bij brief van 30 november 2010 aan de ondernemer meegedeeld de overeenkomst te ontbinden, waarbij dat niet aan enige voorwaarde of voorbehoud verbonden was. De ondernemer had de mededeling niet anders kunnen opvatten dan dat de consument de badkamer niet meer wilde.   De oorspronkelijke overeenkomst diende de ondernemer na te komen in week 2 van 2011. Als de ondernemer dat niet had gedaan, had de consument de ondernemer schriftelijk een termijn dienen te stellen voor nakoming, die dan één maand diende te bedragen. De ondernemer had vervolgens kunnen leveren in week 5, derhalve ruimschoots binnen die termijn. Door de brief van 30 november 2010 te schrijven heeft de consument echter zelf de situatie gecreëerd dat niet meer nagekomen kon worden. De ondernemer mocht er immers van uitgaan dat de consument de badkamer niet meer wilde. De consument mocht in januari 2011 ook niet meer van de ondernemer verwachten dat alsnog binnen de overeengekomen termijn geleverd zou worden, de ondernemer kon niet meer gehouden worden aan de aanvankelijk overeengekomen termijn.   De consument kan derhalve niet kosteloos annuleren, hij is de annuleringskosten als bepaald in de [branche]-voorwaarden verschuldigd.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Het depotbedrag zal dan ook aan de ondernemer worden uitbetaald.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het depotbedrag ad € 3.434,20 wordt aan de ondernemer betaald.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 23 augustus 2011.