Consument geeft ondernemer geen kans om een oplossing te vinden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Informatieverstrekking    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegerond   Referentiecode: 186889/190296

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Dit geschil gaat over de informatieverstrekking tussen consument en ondernemer. De ondernemer heeft een camping waar consument een reservering voor heeft gedaan. Consument heeft een reservering gedaan voor een bepaalde plaats, maar bij aankomst bleek het een andere plaats te zijn en is naar huis gegaan. Consument vindt hierom dat de verstrekte informatie afwijkt en wil het volledig betaalde bedrag terugkrijgen. Ondernemer meent dat er van tevoren aan consument is duidelijk gemaakt welke plekken beschikbaar zijn en dat consument daar akkoord mee is gegaan. Ondernemer heeft consument gemaild en gebeld, maar deze nam niet op. De commissie oordeelt dat consument de ondernemer niet de kans heeft gegeven om alsnog naar een oplossing te zoeken. De klacht wordt ongegrond verklaart.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Recreatie (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 16 februari 2023 te Den Haag.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de informatieverstrekking door de ondernemer inzake de toegewezen plaats op de minicamping van de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Online hebben wij een plaats gereserveerd bij de ondernemer. Destijds gaf de ondernemer aan dat er geen plaats meer was op zijn natuurcamping en dat er alleen nog plaats was nog op de minicamping. Dit was voor ons geen enkel probleem, aangezien we ook andere minicampings hadden aangeschreven. Hier bleek ook nog plaats te zijn, maar gezien onze eerdere ervaringen met natuurcampings hebben wij hiervoor gekozen en de andere aanvragen afgewezen.

Bij het reserveren hadden wij aangegeven dat we met een tent, twee volwassenen, een baby en een hond zouden komen.

Bij aankomst blijkt de plaats een trekkersplaats voor campers te zijn. Het grootste gedeelte van de plaats bestaat uit een schelpenpad waar een camper op zou kunnen rijden. De zijkant bestaat geheel uit een plastic net wat bij het parkeren van je camper niet tot nauwelijks zichtbaar zou zijn. Verder zou onze tent misschien net op het stukje gras passen, maar dan blijft er weinig ruimte over.

De verstrekte informatie inzake de plaats (plaats voor een tent op de minicamping terwijl dit een trekkersplaats voor campers was) wijkt dermate af, dat wij dit na aankomst direct hebben gemeld bij de receptie. Er was echter geen andere plaats meer beschikbaar op de camping. Wij zagen geen andere mogelijkheid dan weer naar huis te gaan.

Daar zijn wij op zoek gegaan naar een andere camping, waarna we onze vakantie hebben voortgezet.

Tijdens onze vakantie heeft de ondernemer telefonisch contact met ons gezocht. Mijn telefoon gebruik ik weinig op de camping en onbekende nummers neem ik niet op. Na mijn vakantie heb ik per e-mail contact opgenomen en verzocht om het geld terug te storten.

Dit werd niet geaccepteerd waarbij verwezen werd naar de voorwaarden inzake annulering. Mijn standpunt is dat de verstrekte informatie dermate afwijkt (artikel 2, lid 3, van de RECRON-voorwaarden), dat dit prevaleert boven de bepaling inzake annulering. Ik heb gevraagd om het volledige bedrag terug te storten.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument meent een beroep te kunnen doen op artikel 2, lid 3 van de RECRON-voorwaarden Toeristisch Verblijf en claimt zijn aan ons betaalde rekening zonder aftrek van annuleringskosten, omdat – naar zijn mening – de bij de totstandkoming van de overeenkomst (reeds) verkregen informatie ingrijpend afweek van hetgeen hij bij aankomst op onze camping aantrof.

Wij hebben de consument bij e-mail van 19 juli 2022 bericht dat in de door hem gevraagde periode geen plekken meer op de natuurcamping beschikbaar waren. Slechts plekje 58 op de minicamping was nog vrij.
De consument ontving een plattegrond van de camping met de vraag of hij zijn aanvraag toch wilde doorzetten. Op 20 juli 2022 berichtte de consument dat hij plekje 58 wilde reserveren. Bij aankomst op de middag van 30 juli 2022 is de consument naar plekje 58 begeleid. De consument vond de door hem gereserveerde plek niet aan zijn verwachtingen voldoen en vroeg de receptiemedewerker om een andere standplaats. Omdat de camping geheel was volgeboekt – hetgeen hem voor zijn reservering al was medegedeeld – kon aan zijn wens niet worden tegemoetgekomen. De consument blijkt vervolgens de camping te hebben verlaten. Telefonisch en/of mailcontact over deze vervelende kwestie bleek onmogelijk.

Op 23 augustus 2022 – bijna een maand later – mailde de consument dat hij tijdens zijn vakantie geen onbekende telefoonnummers opnam en geen e-mail opende. Hij verzocht het bedrag dat hij voor plekje 58 had betaald terug te storten. Op 24 augustus 2022 berichtte wij de consument – met verwijzing naar artikel 6, lid 1, van de RECRON-voorwaarden – dat bij annulering van de reservering op de dag van aankomst 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd bleef. De consument kan zich – gezien het feit dat hij de kwestie bij de commissie heeft aangekaart – hierin niet vinden.

Voor wat betreft de gang van zaken
De consument is er direct bij zijn verzoek om een plek op onze camping op gewezen dat onze natuurcamping in de door hem gewenste periode volgeboekt was. Slechts plekje 58 op onze minicamping was nog vrij. Hem is een plattegrond van de camping – waarop duidelijk valt af te leiden dat de minicamping ook slechts minder ruime plekken heeft- toegezonden met de vraag of hij plekje 58 wel wilde reserveren. Gezinssamenstelling en omvang tent/camper is hierbij niet aan de orde geweest. De consument meldde per omgaande dat hij plekje 58 wilde reserveren. De consument verklaart op het vragenformulier aan de commissie dat hij meerdere minicampings had aangeschreven, maar dat hij had gekozen voor ons.

Kennelijk heeft hij zich niet gerealiseerd dat plekken op natuurcampings wat ruimer zijn dan die op een minicamping, meestal gebruikt voor kortdurend verblijf. De consument heeft ons ook niet vóór zijn reservering om de afmetingen van de plekken op de mini-camping gevraagd. Onzerzijds sprak de hem tijdig toegezonden plattegrond voor zichzelf. Waar een camper – naar de mening van de consument – wel past, past zijn tent niet en dit subjectieve oordeel is reden voor hem het voor de standplaats betaalde bedrag terug te eisen. Bovendien is er op de plattegrond van de camping te zien dat plekje 58 slechts deels is voorzien van een verhard deel met schelpen.

Resumerend
De consument is met de noorderzon vertrokken toen bleek dat hem geen andere plek kon worden aangeboden. Wij hebben alles in het werk gesteld om direct met hem contact op te nemen, maar de consument kon door eigen toedoen niet worden bereikt. Omdat hij de standplaats had gehuurd en betaald, was er voor ons rechtens geen ruimte die aan een mogelijk andere gegadigde te verhuren, waardoor wellicht de consument enige compensatie had kunnen worden gegeven. Van een mogelijk schikking kan dan ook geen sprake zijn.

Op grond van vorenstaande verzoeken wij de klacht van de consument ongegrond te verklaren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Nadat de consument van de ondernemer te horen had gekregen dat er geen plaats meer was op de natuurcamping en dat er alleen nog maar plaatsen waren op de minicamping, heeft de consument gekozen voor een plaats op de minicamping.

Partijen verschillen van mening over het antwoord op de vraag of de toegewezen plaats op de minicamping (plaats 58) geschikt was voor een tent. De consument heeft aangevoerd dat plaats 58 voor het grootste deel uit een schelpenpad bestaat, dat het een trekkersplaats voor campers bleek te zijn en dat zijn tent misschien nog net op het aanwezige stukje gras zou passen. De ondernemer daarentegen heeft gesteld dat dit een subjectief oordeel is van de consument en dat de betreffende plaats ook geschikt is voor een tent. Nu de meningen van partijen diametraal tegenover elkaar staan en er geen reden is om meer waarde te hechten aan de ene lezing dan aan de andere, komt de commissie niet toe aan de beantwoording van de hiervoor opgeworpen vraag.

Vaststaat dat de consument de camping heeft verlaten toen hem was meegedeeld dat hem geen andere plek kon worden aangeboden; dit zonder de ondernemer te informeren over zijn vertrek. Omdat de ondernemer niet wist wat de reden was van vertrek, was hij gehouden om de door de consument gehuurde plaats vrij te houden. De consument had de plaats immers betaald en de ondernemer moest er rekening mee houden dat de consument mogelijkerwijs zou terugkeren. Verder is de commissie van oordeel dat de consument de ondernemer niet de kans heeft geboden om alsnog naar een oplossing te zoeken door zonder enige mededeling te vertrekken van de camping en daarna telefonisch niet meer bereikbaar te zijn.

Met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen, komt de commissie tot de conclusie dat de ondernemer – gelet op artikel 6, lid 1, van de RECRON-voorwaarden – zich op goede gronden op het standpunt heeft gesteld dat de consument 100% van de overeengekomen huurprijs verschuldigd is en er derhalve geen grond is voor restitutie.

Op grond van het voorgaande zal de commissie de klacht ongegrond verklaren.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond, zodat het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie, bestaande uit de heer mr. H.A. van Gameren, voorzitter, de heer P.W.M. Meijkamp, mevrouw mr. J.M. Huysman- Hartkamp, leden, op 16 februari 2023.