Consument geen belang bij verzoek vernietiging wijziging studiedagen. Ondernemer onvoldoende transparant over verrekening studiedagen.

  • Home >>
  • Kinderopvang >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Kinderopvang    Categorie: eenzijdige wijziging overeenkomst / kosten/ Informatie(verstrekking) / Ontvankelijkheid    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: bindend adviesniet-ontvankelijkverklaring   Uitkomst: deels ontvankelijk/deels niet-ontvankelijkten dele gegrond   Referentiecode: 227446/236190

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument stelt dat de ondernemer in strijd met de algemene voorwaarden heeft gehandeld door twee studiedagen in de opvangovereenkomst op te nemen en door niet transparant te zijn over de verrekening van deze studiedagen. De ondernemer stelt bij de invoering van de studiedagen toegelicht te hebben wat de reden voor de invoering was. Het is voor de ondernemer van belang, gelet op het huidige personeelstekort, een aantrekkelijk werkgever te zijn door te investeren in de ontwikkeling van de medewerkers. Op deze wijze probeert de ondernemer de continuïteit en de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen. Nu de consument inmiddels de opvangovereenkomst heeft opgezegd, is de commissie van oordeel dat de consument geen belang meer heeft bij haar verzoek de wijziging nietig te verklaren. De consument wordt daarom in haar klacht over de toevoeging van twee studiedagen niet ontvankelijk verklaard. Verder is de commissie van oordeel dat de ondernemer onvoldoende transparant is geweest over de verrekening van de studiedagen. Dit klachtonderdeel is gegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil

Het toevoegen van twee studiedagen aan de Aanvullende voorwaarden en de transparantie tegenover de ouders over de verrekening van de studiedagen.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt dat erop neer dat 1) de ondernemer in strijd met de algemene voorwaarden twee studiedagen heeft toegevoegd aan de Aanvullende voorwaarden en dat 2) de ondernemer niet transparant is over de verrekening van deze studiedagen. De consument voert hiertoe, voor zover relevant, het volgende aan.

Toevoegen studiedagen

De ondernemer heeft per 1 januari 2023 hun Aanvullende voorwaarden eenzijdig gewijzigd door twee studiedagen toe te voegen. Dit is in strijd met artikel 15 lid 1 van de Algemene Branchevoorwaarden Kinderopvang 2017. In dit artikel staat het volgende vermeld.

“ARTIKEL 15 – Wijzigingen van de Overeenkomst

  1. De Ondernemer heeft het recht om de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen op grond van zwaarwegende redenen. Zwaarwegende redenen zijn in ieder geval wijziging van wet- en regelgeving dan wel bedrijfseconomische omstandigheden die de continuïteit van de locatie waar het kind is geplaatst in gevaar brengen.”

Van een zwaarwegende reden is in dit geval geen sprake. De ondernemer wil slechts meer flexibiliteit aan haar personeel bieden door de studiedagen binnen de werktijden te laten plaatsvinden. Daartegenover staat het belang van de ouders; zij hebben op deze dagen opvang voor hun kinderen nodig, omdat zij moeten werken. De ouders moeten door de studiedagen vrij nemen om de kinderen op te vangen of andere opvang regelen. De ondernemer heeft dit belang van de ouders niet meegenomen in haar afweging om de studiedagen toe te voegen.

Dat er een eenzijdig wijzigingsbeding in de Aanvullende voorwaarden is opgenomen, neemt niet weg dat de wijziging redelijk en billijk dient te zijn. Het sluiten van de kinderopvang op studiedagen is niet redelijk en billijk tegenover de ouders. De medewerkers van de kinderopvang kunnen ook op andere momenten (in de weekenden of avonden) getraind worden. Het nut van de studiedagen is dan ook niet aangetoond.

Transparantie verrekening studiedagen

Daarnaast is de ondernemer niet transparant geweest over hoe de studiedagen verrekend worden. De ondernemer heeft slechts aangegeven dat er minder inflatiecorrectie voor 2023 is toegepast en dat de studiedagen op deze manier verrekend worden, maar dit is nergens in te zien.

De consument verzoekt de commissie om de wijziging van de Aanvullende algemene voorwaarden – de toevoeging van de twee studiedagen – nietig te verklaren.

Standpunt van de ondernemer

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt dat op het volgende neer.

Toevoeging studiedagen

De ondernemer mag op grond van artikel 16 van de Aanvullende voorwaarden eenzijdig de Aanvullende voorwaarden wijzigen. In dit artikel staat het volgende vermeld.

“Artikel 18 – wijziging van deze voorwaarden

(naam ondernemer) behoudt zich het recht voor de onderhavige Aanvullende voorwaarden eenzijdig te wijzigen, en is ook gerechtigd de overeenkomst in die zin eenzijdig te wijzigen, dat daarop de meest recente versie van de Aanvullende voorwaarden van toepassing worden verklaard. Jij verklaart je door aanvaarding van deze Aanvullende voorwaarden met een dergelijke wijziging akkoord.

De wijzigingen treden eerst één maand en één week nadat wij je hebben geïnformeerd in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast. In het geval dat de wijziging van de Aanvullende voorwaarden leidt tot een wezenlijke wijziging van de overeenkomst, dan ben je gerechtigd om tot de dag waarop de wijzigingen in werking treden de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de wijziging in werking treedt.”

De ondernemer heeft bij de invoering van de studiedagen aan de consument toegelicht wat de redenen voor de invoering waren. Het is voor de ondernemer van belang, gelet op het huidige personeelstekort, een aantrekkelijk werkgever te zijn door te investeren in de ontwikkeling van de medewerkers. Op deze wijze probeert de ondernemer de continuïteit en de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen. De ondernemer streeft ernaar de twee studiedagen jaarlijks af te wisselen, zodat de ouders op hun contractdagen niet altijd met een studiedag te maken krijgen. Hierbij probeert de ondernemer bijvoorbeeld een van deze dagen op een rustige dag, zoals woensdag of vrijdag te plannen (en die dan het jaar daarna af te wisselen) en de andere dag op een “drukke” dag, zoals maandag, dinsdag of donderdag (en die dan het jaar daarna af te wisselen). Ouders krijgen dus in principe niet elk jaar met twee studiedagen van de ondernemer te maken. Mochten ouders dit beschouwen als een ingrijpende wijziging van hun opvangcontract, dan hebben zij het recht het opvangcontract zonder inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen per datum van de wijziging.

Daarnaast heeft de ondernemer ter zitting aangevoerd dat de consument per 22 februari 2024 de opvangcontracten voor haar kinderen bij de ondernemer heeft beëindigd. Volgens de ondernemer heeft de consument dan ook geen belang meer bij haar verzoek tot nietigverklaring van de wijziging van de Aanvullende voorwaarden.

Transparantie verrekening studiedagen

Ten aanzien van de stelling van de consument dat de ondernemer niet transparant is over de verrekening van de studiedagen verwijst de ondernemer naar de uitspraak van de commissie met

zaaknummer 194036/197395 d.d. 22 februari 2023 waarbij de ondernemer ook partij was en de studiedagen eveneens aan de orde kwamen. Daarnaast heeft de ondernemer ter zitting aangevoerd dat de compensatie voor de studiedagen en de tariefwijziging in overleg met de oudercommissie is vastgesteld.

Beoordeling van het geschil

Toevoegen studiedagen

Als onweersproken is vast komen te staan dat de consument de opvangcontracten voor haar kinderen met de ondernemer per 22 februari 2024 heeft beëindigd. De commissie is daarom van oordeel dat de consument geen belang meer heeft bij haar verzoek de wijziging van de Aanvullende algemene voorwaarden nietig te verklaren. Zij kan daarom niet in dit verzoek door de commissie worden ontvangen. Gelet hierop zal de commissie de consument niet-ontvankelijk verklaren in dit verzoek.

Transparantie verrekening studiedagen

De consument stelt dat de ondernemer niet transparant is geweest over hoe de studiedagen verrekend worden. De ondernemer betwist dit.

De commissie constateert dat de ondernemer geen stukken heeft overgelegd waaruit volgt dat de studiedagen verrekend zijn in de kosten van de kinderopvang in 2023. Het had op de weg van de ondernemer gelegen de verrekening van de studiedagen inzichtelijk te maken. Zij heeft dit niet gedaan. De commissie is dan ook van oordeel dat de ondernemer onvoldoende transparant is geweest over de verrekening van de studiedagen. Dat de compensatie voor de studiedagen en de tariefwijziging in overleg met de oudercommissie is vastgesteld, maakt dit niet anders. Daarnaast kan de commissie de verwijzing naar de uitspraak van de commissie met zaaknummer 194036/197395 niet plaatsen. Het klachtonderdeel van de consument richt zich immers niet op tariefverhoging. Deze verwijzing treft dan ook geen doel. De commissie verwacht dat de ondernemer alsnog voor de consument inzichtelijk maakt hoe de studiedagen zijn verrekend in de kosten voor de opvang van haar kinderen in 2023. Dit klachtonderdeel slaagt dan ook.

Klachtengeld

De commissie is van oordeel dat het door de consument betaalde klachtengeld voor rekening van de ondernemer dient te komen, nu de klacht van de consument deels gegrond wordt verklaard. De ondernemer dient daarom het door de consument betaalde klachtengeld van € 25,– aan de consument te vergoeden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie:

–             verklaart de consument niet-ontvankelijk in haar verzoek de wijziging van de aanvullende algemene voorwaarden nietig te verklaren,

–             verklaart het klachtonderdeel met betrekking tot de transparantie over de verrekening van de studiedagen gegrond,

–             bepaalt dat de ondernemer aan de consument vergoedt het door de consument betaalde klachtengeld van € 25,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang, bestaande uit mevrouw mr. A.D.R.M. Boumans, voorzitter, mevrouw drs. J.W. Rutjens MPA, de heer drs. H. Grachten, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. R.H.W. Theuns-van Waasdijk, secretaris, op 13 februari 2024.