Consument geen vaste klantenkorting bij verlenging contract; ondernemer tekort geschoten in informatieplicht; consument recht op vergoeding.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 94971

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de ‘vaste klantenkorting’.

De consument heeft op 30 april 2015 de klacht bij de ondernemer aangekaart.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Nadat de consument in het eerste jaar een vaste klantenkorting van € 360,– inclusief BTW had gekregen, kreeg zij die korting volslagen onverwacht en zonder waarschuwing het tweede jaar niet.

Het voorgestelde termijnbedrag was voor het tweede jaar € 103,–. Bij gelijkblijvend verbruik zou de consument dan aan het eind van het jaar € 600,– moeten bijbetalen. Dit wekt de illusie dat de vaste klantenkorting ook het tweede jaar gold.

De ondernemer heeft niet aan haar informatie- en meldingsplicht om haar klanten te vertellen wat de herzieningen zijn bij verlenging van een contract, voldaan.

De consument wenst de vaste klantenkorting alsnog betaald te zien.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument is op 14 april 2013 gestart met een eenjarig contract met een eenmalige ‘cashback’, de zogenaamde klantenkorting. De consument heeft de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst ontvangen. In die overeenkomst staat duidelijk wat tussen partijen is overeengekomen, ook de eenmalige vaste klantenkorting. Dit bedrag is verrekend op de eerste jaarnota.

Op 21 december 2013 heeft de consument een ‘verlengingsaanbod’ van de ondernemer geaccepteerd via de digitale klantomgeving die de ondernemer aanbiedt op haar website ‘[naam website ondernemer]’. Diezelfde dag heeft de ondernemer het nieuwe contract aan de consument gestuurd. Ook in dit contract staan alle overeengekomen voorwaarden duidelijk omschreven. Het hokje ‘bijzondere voorwaarden’ bevat de vermelding ‘geen’.

De consument is een nieuw contract aangegaan zonder vaste klantenkorting. De consument heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid het contract binnen 14 dagen na ontvangst kosteloos te annuleren. De ondernemer dient de voorwaarden te vermelden en niet hetgeen niet overeengekomen is.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Ter zitting heeft de consument aangegeven dat zij telefonisch is benaderd om het eenjarige contract, dat zij met de ondernemer had, met een jaar te verlengen tegen nagenoeg gelijkblijvende tarieven, waarbij niet is gemeld dat van een ‘vaste klantenkorting’ geen sprake meer zou zijn.

Vast staat dat de consument het nieuwe contract heeft gekregen en toen niet heeft bemerkt dat er geen sprake was van bijzondere voorwaarden, zoals een vaste klantenkorting. Bij zorgvuldige bestudering van het nieuwe contract en vergelijking van het nieuwe met het oude contract had het de consument moeten opvallen dat van een ‘vaste klantenkorting’ als bij het oude contract in het nieuwe contract geen sprake meer was. De consument had daar nadere vragen over kunnen stellen aan de ondernemer dan wel gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om contract binnen veertien dagen na ontvangst van de bevestiging te annuleren.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de consument geen aanspraak kan maken op het betalen door de ondernemer van de vaste klantenkorting.

Voorts is de commissie van oordeel dat de ondernemer bij voormeld telefoongesprek te kort geschoten is in haar informatieplicht door het vervallen van de vaste klantenkorting bij verlenging van het contract onder – naar de consument onweersproken heeft gesteld – nagenoeg gelijke voorwaarden niet te benoemen.

De commissie is van oordeel dat de ondernemer wegens dit tekortschieten, waardoor de consument op het verkeerde been gezet kan zijn dan wel minder alert is geweest bij het bekijken van het nieuwe contract, aan de consument een vergoeding dient te betalen van € 100,–.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gedeeltelijk gegrond is.
 
Mitsdien wordt beslist als volgt.

Beslissing

De commissie is van oordeel dat de klacht gedeeltelijk gegrond is als hiervoor overwogen.

De commissie wijst het door de consument verlangde af.

De commissie bepaalt dat de ondernemer binnen veertien dagen na de verzenddatum van dit bindend advies een bedrag van € 100,– betaalt aan de consument.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 27,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, op 29 juni 2015.