Consument had de ondernemer in de gelegenheid moeten stellen om de gewenste herstelwerkzaamheden te verrichten, zeker nu daarvoor nog ruim de tijd was.

  • Home >>
  • Bruidsmode en Maatwerk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bruidsmode en Maatwerk    Categorie: Klacht    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117007

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een d.d. 4 november 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van bruidsjurk (hierna te noemen: het artikel) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.495,–.
De bruidsjurk is geleverd aan de consument op 26 februari 2018.

De consument heeft op 7 april 2018 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op de afleverdag van de bruidsjurk op 26 februari 2018 in de zaak van de ondernemer voelde ik mij overdonderd over alles wat anders ging dan vooraf was gedacht. Ik heb mij die dag niet van mijn meest assertieve kant laten zien. In die stemming heb ik ook voor een goede ontvangst getekend. Thuisgekomen en eenmaal tot rust was ik niet tevreden over de voorkant van de jurk. Deze was niet goed afgewerkt. Dit was een grote teleurstelling. Vervolgens heb ik mijn vriendin gevraagd om mijn jurk te vermaken. Dit heeft zij op de dag voor de bruiloft gedaan.
Ik had geen enkel vertrouwen meer in de ondernemer. Mijn vriendin heeft door haar herstelwerkzaamheden mijn bruiloft gered.

De consument verlangt een vergoeding van € 1.210,–.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Tussen partijen bestond op 4 november 2017 en op 26 februari 2018 wilsovereenstemming over de koop van een bruidsjapon. Voorts heeft de consument tijdens de laatste pasbeurt op 26 februari 2018 er ook geen blijk van gegeven dat de bruidsjapon niet aan haar wensen en verwachtingen voldeed.
Zij heeft zelfs getekend voor een goede staat van de japon.
De consument heeft aangegeven dat zij bij thuiskomst na de pasdag niet tevreden was over de afwerking van de japon. Op dat moment had zij contact kunnen opnemen met ons bedrijf en ook later kon dit nog, want de huwelijksdatum was eerst op 16 maart 2018.
Ons bedrijf was zeker in staat geweest om de door de consument gestelde onvolkomenheden aan de japon te verhelpen. De consument heeft echter buiten ons om een derde persoon ingeschakeld, die herstelwerkzaamheden heeft verricht. De klacht wordt daarom door ons bedrijf afgewezen.
Voorts wordt een vergoeding gevraagd voor de kosten van rechtshulp, zijnde € 250,– exclusief BTW.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de door partijen overgelegde stukken alsmede het verhandelde ter zitting kan de commissie niet tot het oordeel komen dat de ondernemer dusdanig in zijn verplichtingen tekort is geschoten dat hij de consument een vergoeding is verschuldigd voor de door een derde verrichte herstelwerkzaamheden van de bruidsjapon alsmede voor de ervaren teleurstelling over de gehele gang van zaken bij de ondernemer. In dit verband heeft de commissie geconstateerd dat de consument na de pasdag op 26 februari 2018 de bruidsjapon heeft meegenomen nadat zij had getekend voor een ontvangst in goede staat van de bruidsjapon en de daarbij behorende accessoires. Het feit dat de consument bij thuiskomst niet tevreden was over het uiteindelijke resultaat acht ook de commissie niet geheel onmogelijk, maar ontsloeg de consument niet van de plicht om de ondernemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen om deze de gelegenheid te geven de door de consument gewenste herstelwerkzaamheden te verrichten. Dit heeft de consument niet gedaan, maar zonder de ondernemer in te lichten een derde, zijnde haar vriendin, gevraagd de bruidsjapon te vermaken. Dit nu klemt temeer daar de bruiloft eerst op 16 maart 2018 plaats vond, te weten 18 dagen later na de teleurstellende pasdag, zodat er ruimschoots tijd aanwezig was om in overleg te gaan met de ondernemer. Dit temeer daar van de zijde van de ondernemer desgevraagd is verzekerd dat de aard van het bedrijf van de ondernemer met zich mee brengt dat er een bereidheid is om tot het allerlaatste moment nog correcties aan te brengen.
Met begrip voor de drukte, welke de voorbereiding van de huwelijksdag voor de consument met zich mee bracht, heeft zij de ondernemer niet in de gelegenheid gesteld om voor de huwelijksdag nog de gewenste aanpassingen aan te brengen althans de mogelijkheid daartoe te bieden. Dit kan de consument worden verweten.

De conclusie moet daarom luiden dat dit verzuim voor rekening en risico van de consument moet blijven.

Ter voorlichting van de ondernemer deelt de commissie nog mede dat de procedure bij de commissie laagdrempelig is en professionele rechtshulp niet is vereist.
Daargelaten bijzondere omstandigheden gaat de commissie derhalve niet over tot vergoeding van gegeven rechtsbijstand. In dit geval is er naar het oordeel van de commissie geen sprake van een zodanig bijzondere omstandigheid, zodat zij geen aanleiding ziet om tot vergoeding over te gaan.

Gelet op al hetgeen hier te voren is overwogen is de commissie is van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Voor de goede orde deelt de commissie nog mede, dat de bruidsjapon na afloop van de zitting door de consument is meegenomen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Bruidsmode en Maatwerk op 6 augustus 2018.