Consument had loslatende stiknaad niet hoeven verwachten

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zonwering    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 179568/185515

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft geklaagd over een stiknaad die gedeeltelijk loslaat. De ondernemer heeft geen verweerschrift ingediend. De deskundige beschrijft dat het loslaten van de stiknaad niet valt onder hetgeen er verwacht mag worden. Op grond van de bevindingen van de deskundige is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zonwering (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

In opdracht van de commissie heeft de deskundige, de heer [DESKUNDIGE], op 16 september 2022 de onderzoek locatie bezocht en op 23 september 2022 rapport uitgebracht.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 9 december 2022 te Den Haag.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

De consument heeft ter zitting het standpunt toegelicht. Door de ondernemer is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid ter zitting het standpunt toe te lichten.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Het geschil betreft het vervangen van het doek van de zonwering van de consument dat hij in 2016 heeft laten plaatsen door de ondernemer. In 2022 laten diverse stiknaden los. De ondernemer wil het doek vervangen waarbij een bepaalde prijs wordt voorgesteld voor doek met een levensduur van tien jaar.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken.

In 2016 is het doek vervangen van de zonwering op de serre. Begin 2022 heeft een stiknaad, die aan de bovenzijde van het doek zit, gedeeltelijk losgelaten, waardoor de wind de naad af en toe open blaast. Logisch gevolg is dat de naad verder los gaat laten. De ondernemer is verzocht dit te herstellen en gaf aan dat men dat niet kon doen en dat het doek moest worden vervangen.

Ik kreeg daartoe een voorstel, waarbij de ondernemer uitgaat van een levensduur van het doek van tien jaar. Daarmee is de consument het niet eens. Op Internet had ik inmiddels drie leveranciers gevonden die op hun site een levensduur van 15 tot 20 jaar aangaven.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen verweerschrift ingediend.

Rapport deskundige
De deskundige heeft de consument het scherm laten uitlopen en constateerde direct dat ook de andere naden al loskomen. Bij het langsgaan van één van de andere naden trok de deskundige ook hier gelijk de hechting los. De deskundige heeft de consument geadviseerd het scherm niet meer te gebruiken. De deskundige acht (los van het gebruik) dat het dusdanig loslaten van de naden duidelijk een productiefout is en los staat van het gebruik van dit scherm.

Tevens is er een wind-zon automaat geplaatst die het scherm bij sterke wind binnen haalt. Maar daar het scherm boven op een serre ligt zal de windinvloed altijd al wat geringer zijn. De deskundige is van mening dat het gebruik niet de oorzaak kan zijn van het loslaten van de naden en alleen komt doordat in initiële productie iets niet juist is gegaan. Van een zonweringsdoek mag verwacht worden dat het uiteraard wel vies kan worden en verouderd maar het dermate loslaten van de naden valt volgens deskundige niet onder wat te verwachten valt.
De deskundige is ook van mening dat repliek van de ondernemer over niet normaal gebruik op geen enkele wijze gestaafd kan worden en in deze niet van toepassing is.

Het vervangen van het doek is in dit geval de enige juiste oplossing. De deskundige geeft in het rapport aan dat een bedrag van € 676,– als herstelkosten redelijk is.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De deskundige is van mening dat het gebruik van het doek niet de oorzaak kan zijn van het loslaten van de naden en dat het loslaten alleen komt doordat in initiële productie iets niet juist is gegaan. De deskundige is van mening dat het doek niet voldoet aan wat een consument ervan zou mogen verwachten. De deskundige ziet geen aanwijsbare reden waarom de naden zo makkelijk loskomen.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is. Voor een andere langere levensduur dan tien jaar is geen grond. Vervanging van het doek is de enige juiste oplossing.

De commissie zal qua herstelkosten de berekening van de deskundige overnemen, namelijk uitgaande van de offerte die hiervoor door de ondernemer is gemaakt van circa € 930,– met een coulance van € 371,– wat dan neerkomt op € 676,– inclusief BTW. De commissie acht € 676,– redelijk en wijst dat ook toe.

In deze zaak zal de commissie de ondernemer niet tot herstel veroordelen, hetgeen gebruikelijk is, aangezien de ondernemer op geen enkele wijze van zich heeft laten horen in dit geschil en er geen vertrouwen is dat de ondernemer tot dat herstel zal overgaan.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De klacht is gegrond.

De ondernemer zal aan de consument € 676,– betalen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 77,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Zonwering, bestaande uit mevrouw mr. E. van Die, voorzitter, de heer W.J.M. van den Berg, mevrouw mr. M.J. Boon, leden, op 9 december 2022.