Consument had navraag moeten doen als leginstructie anders was dan wat door de ondernemer vermeld was tijdens het verkoopgesprek.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 58705

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 18 april 2011 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van tegels tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.802,25. De levering vond plaats op of omstreeks 10 mei 2011.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Tijdens de verwerking van de tegels bleek dat de tegels krom waren waardoor de uiteinden omhoog lopen en in het terras een duidelijke golf ligt en er struikelgevaar is. Het verschil tussen het hoogste en het laagste punt bedraagt 3 mm, terwijl de norm volgens de ondernemer 2,5 mm is. Dat het verschil 3 mm bedraagt, is gefotografeerd. Door de ondernemer is nog aangevoerd dat de problemen meteen bij het leggen gemeld hadden moeten worden. De consument stelt dat dit voor hem niet mogelijk was, omdat hij wegens afwezig was en de werkzaamheden van de tegelzetter doorgang moesten vinden, omdat hij een andere klus gehad. Bijkomende klacht is dat tijdens het bezoek van de expert van de fabriek kenbaar werd gemaakt dat de tegels niet tegen elkaar mochten liggen, omdat er dan verkleuring van de tegel zou optreden. Tijdens het verkoopgesprek is dit niet gezegd.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik ben op vrijdag 13 mei 2011 in het filiaal van de ondernemer geweest waar ik de tegels heb gekocht. Ik heb toen gesproken met de ter zitting aanwezige vertegenwoordiger van de ondernemer. Men was toen halverwege het leggen van de tegels. De medewerker weigerde de situatie ter plaatse te komen bekijken, hoewel ik op slechts minuten afstand van het filiaal woon. De norm NEN 1339 zegt niets over de holling in de tegel. Deze norm is dus niet relevant voor deze klacht. Omdat de tegels hol zijn, gaan de tegels wrikken, indien er over de tegels wordt gelopen. De vloer verzakt hierdoor. Bij de deur is ook al een tegel gebroken. De ondernemer heeft gezegd dat de tegels tegen elkaar mogen liggen. De stenen zijn gelegd door een door mij ingehuurde ervaren stratenmaker. Deze stratenmaker heeft mij gezegd dat de tegels tweede keus waren. Of de stratenmaker de leginstructie heeft gelezen, weet ik niet. De deskundige heeft gemeten met een spie van 10 centimeter. De hoogte van de holling is groter dan door de deskundige gemeten. Het stoppen met leggen was geen optie, omdat de stratenmaker al een andere klus had aangenomen waardoor het niet mogelijk was de uitvoering van het werk te vertragen.   De consument verlangt dat de ondernemer de kosten van de tegels van € 2.802,25 vergoedt, de legkosten van de stratenmaker van € 1.400,– vergoedt en de kosten van het verwijderen van de tegels van € 600,– vergoedt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De tegels zijn op 17 mei 2011 geïnspecteerd door een medewerker van de leverancier van de tegels. Uit het verslag dat hiervan is opgemaakt blijkt dat de tegels inderdaad een verschil in hoogte laten zien, maar dat dit verschil binnen de maximale norm van 2,5 mm blijft. Daarnaast blijkt tijdens dit bezoek dat de stratenmaker bij het verwerken van de tegels zelf al constateerde dat de tegels een kromming hadden. Desondanks heeft de consument en/of zijn stratenmaker er voor gekozen om de tegels te verwerken in plaats van contact op te nemen met het filiaal waar de tegels zijn gekocht. Bij de pallets met tegels worden legvoorschriften geleverd. Hierin staat hoe de tegels gelegd moeten worden. De consument heeft de tegels ½steens verlegd waardoor het hoogste en het laagste punt van de tegel bijeenkomen. Hierdoor is de afwijking op die plaats het grootst.   Hoewel de tegels voldoen aan de normering is de consument uit coulance aangeboden de helft van het aankoopbedrag aangeboden of teruggave van de tegels tegen restitutie van de aankoopsom. De consument heeft beide voorstellen afgewezen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument is op zaterdag 14 mei 2011 in het filiaal geweest in verband met zijn klacht over de tegels. De consument had toen geen tegel bij zich. In verband met de drukte in de winkel was het toen niet mogelijk de situatie ter plaatse te gaan bekijken. De consument is toen het advies gegeven te stoppen met het leggen van de tegels. Dat wilde de consument niet vanwege zijn vakantie en het programma van de door hem ingehuurde stratenmaker. In het verkoopgesprek is aan de consument medegedeeld dat de tegels niet tegen elkaar gelegd mogen worden. De voorstellen voor een minnelijke oplossing worden niet gestand gedaan.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport van 31 augustus 2011, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Op grond van de relevante normen en voorschriften valt de onvlakheid van de tegels binnen de daarvoor geldende toleranties. De tegels voldoen derhalve aan de daaraan te stellen eisen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie komt het advies van de deskundige feitelijk noch vaktechnisch onjuist voor. De deskundige heeft zijn advies bovendien voldoende gemotiveerd. De commissie ziet dan ook geen aanleiding tot twijfel aan de juistheid van het advies van de door de commissie benoemde deskundige en zal het bindend advies hierop baseren.   Uit het deskundigenrapport rapport blijkt dat er een holling in de tegels zit, maar dat deze holling binnen de geldende normen blijft. De tegels voldoen derhalve aan de daaraan te stellen eisen.   Dat de legwerkzaamheden niet opgeschort konden worden, kan niet aan de ondernemer worden tegengeworpen. De ondernemer heeft ter zitting verklaard dat de consument geadviseerd is het leggen van de tegels te staken. De consument heeft dit niet weersproken. De consument heeft wel aangevoerd dat het staken van het leggen niet mogelijk was vanwege, kort gezegd, zijn vakantie en de andere klussen die de stratenmaker al had aangenomen. Dit zijn echter omstandigheden die voor rekening en risico van de consument komen.   In het midden kan worden gelaten of de ondernemer in het verkoopgesprek nu wel of niet expliciet heeft gezegd dat de tegels niet tegen elkaar gelegd mochten worden. In de leginstructies staat expliciet vermeld dat de tegels niet tegen elkaar gelegd mochten worden. In het geval de ondernemer in het verkoopgesprek zou hebben gezegd dat de tegels wel tegen elkaar gelegd mochten worden, had de consument na het lezen van andersluidende leginstructies hierover navraag moeten doen bij de ondernemer. De consument heeft dit echter nagelaten.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven, op 19 oktober 2011.