Consument had zelf nader onderzoek moeten doen; aanbod ondernemer redelijk

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Aanbod    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 50153

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 18 september 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een keuken met apparatuur tegen de daarvoor door de consument te betalen totaalprijs van € 17.935,–. De levering en plaatsing vond plaats op 13 mei 2009.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument is niet tevreden over een aantal zaken met betrekking tot de door de ondernemer geleverde keuken. Er zitten krassen in de lak. Er zitten hier en daar zogenoemde zakkers in de lak. De achterzijden van de deurtjes zijn ruw. Ook zijn vier door de vader van de consument vervaardigde tinnen handgrepen, die onvervangbaar zijn, verdwenen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   In twee deurtjes zitten krassen. De consument heeft ter zitting een deurtje meegebracht, zodat de commissie deze zelf kan zien. In een deurtje en een pilaster zitten zakkers. De achterzijden van de deurtjes zijn ruw. De consument heeft daar ten tijde van de aankoop niet op gelet. De vier handgrepen zijn niet meer boven tafel gekomen.   De consument verlangt een vergoeding van € 5.500,– van de ondernemer. Dit bedrag bestaat enerzijds uit een vergoeding van € 2.000,– vanwege de opgenomen vrije dagen en anderzijds uit een bedrag ad € 3.500,– als vergoeding voor het over laten spuiten van alle 15 deurtjes en frontjes. Anders ontstaat er volgens de consument een kleurverschil. Dat laatste bedrag van € 3.500,– is temeer redelijk, omdat de consument bij een derde prijsopgave heeft gevraagd en heeft vernomen dat die kosten 15 x € 389,– aan demontage-, montage- en spuitkosten, dus € 5.835,– bedragen.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een verweerschrift in te dienen.   Ter zitting heeft de ondernemer – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Er zitten inderdaad wat krassen in de lak van twee deurtjes. In een pilaster zitten zakkers. Als de consument en de deskundige die ook hebben gezien in een deurtje dan zal dat kunnen kloppen. De achterzijde van de deurtjes zijn ruw, maar dat is een onderdeel van het normale productieproces. De vier handgrepen zijn tijdens de bouw zoekgeraakt en helaas niet meer boven tafel gekomen.   De ondernemer is van mening dat de ondernemer kennelijk niet kan voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die de consument stelt. De ondernemer heeft de consument het voorstel gedaan om vanwege de lange doorlooptijd, de door de consument extra opgenomen vrije dagen en het verlies van de vier tinnen handgrepen de consument te crediteren voor € 2.000,–. Dit voorstel heeft de ondernemer tijdens het deskundigenonderzoek en tijdens de zitting herhaald. De ondernemer vindt dat nog steeds een redelijk voorstel en is bereid dat bedrag te vergoeden. De ondernemer vindt het niet redelijk een vergoeding te moeten betalen wegens de ruwe achterzijde van de deurtjes en panelen, omdat dit onderdeel is van het normale productieproces. Het voorstel van de ondernemer is door de consument niet geaccepteerd.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft volgens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De beschadigingen – krasjes in de lak – zijn zeer moeilijk waarneembaar. Om die krasjes in de lak te kunnen bekijken heeft de consument er een zaklantaarn bijgehaald. Ten tijde van de schouw op 17 januari 2011 om 13.30 uur was er voldoende licht. Aan 1 deur heeft de deskundige wat kleine zakkers gevonden. Aan de achterzijde van de deuren en panelen heeft de lak een sinaasappelstructuur. Deze panelen worden dekkend in 1 laag gespoten en niet gepolijst. Ten tijde van de inspectie heeft de vertegenwoordiger wederom het voorstel gedaan om de consument voor een bedrag ad € 2.000,– te crediteren, doch dit is door de consument van de hand gewezen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Centraal staat in dit geding de vraag of het geleverde die eigenschappen bezit die de consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten, met name of de ondernemer gelet op de door de consument gestelde krasjes in de deurtjes, zakkers in de lak en ruwe structuur van de deurtjes daarin is tekortgeschoten. De consument verwijt de ondernemer dat hij daarin is tekortgeschoten. De ondernemer betwist dat feitelijk niet, behoudens voor wat betreft de ruwe structuur van de deurtjes, omdat dit onderdeel uitmaakt van het normale productieproces. Daarnaast speelt nog het zoekraken van vier tinnen handgrepen, die onvervangbaar zijn. De ondernemer heeft niet weersproken daarvoor aansprakelijk te zijn.   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft naar aanleiding van het onderzoek gerapporteerd dat de beschadigingen in de deurtjes miniem zijn en hij omschrijft deze als onopvallend. De beschadigingen zijn op een afstand van 75 cm in het geheel niet waarneembaar. De commissie heeft ter zitting een door de consument meegebracht deurtje bekeken. De commissie onderschrijft mede aan de hand daarvan de conclusie van de deskundige. Er zitten minieme krasjes in het ter zitting getoonde deurtje, die echter alleen bij een bepaald strijklicht waarneembaar zijn. De aanwezigheid van een paar zakkers in een deurtje en een pilaster, evenals de ruwe structuur van de achterzijde van de deurtjes staat tussen partijen vast.   De commissie acht het niet redelijk dat de ondernemer een vergoeding aan de consument zou moeten betalen voor de ruwe achterzijde van de deurtjes. De consument heeft niet betwist dat dit aspect onderdeel uitmaakt van het normale productieproces. De consument had zelf ten tijde van de aankoop daarop beter moeten letten en daarover op dat moment eventueel nadere afspraken met de ondernemer moeten maken.   De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan ter oplossing van de op zichzelf terechte klacht, welk aanbod inhoudt de consument voor een bedrag ad € 2.000,– te crediteren ter compensatie van – kort gezegd – de krasjes, zakkers, de extra opgenomen vrije dagen en de handgrepen, redelijk. De consument is ten onrechte niet op dit aanbod ingegaan. Omdat dit aanbod reeds voor het aanhangig maken van het geschil bij de commissie is gedaan, is de klacht ingevolge het reglement van de commissie in die zin derhalve ongegrond. De ondernemer is echter gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, nu de commissie dit een redelijke oplossing van het geschil acht.   Daarom wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie wijst het door de consument verlangde af.   De commissie bepaalt dat de ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voor zover daaraan nog niet is voldaan.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 3 maart 2011.