Consument heeft de verhuur en beheer van het pand uit handen heeft gegeven aan een erkend makelaar; consument blijft als verhuurder zelf aansprakelijk jegens de ondernemer

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Fraude    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 51923

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een vordering van de ondernemer tot schadevergoeding wegens manipulatie van de elektriciteitsmeter ten behoeve van een hennepplantage.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument vindt het niet redelijk dat zij volledig voor de gevorderde kosten ad € 4.069,34 moet opdraaien. Zij voert daartoe aan dat zij als verhuurder van het betreffende pand niets te maken heeft met de hennepplantage en de manipulatie van de meter. Zij wijst er op dat zij de verhuur heeft laten regelen door een erkend makelaar en dat de makelaar ingevolge het contract dat zij met hem heeft gesloten de hele verhuur voor haar heeft geregeld, inclusief de screening van de huurder.

 

Tevens heeft de makelaar het beheer tijdens de verhuur op zich genomen; de makelaar zou 1 x per maand de woning bezichtigen. De consument had er dan ook alle vertrouwen in dat dit in goede handen was bij de makelaar en vindt het niet terecht dat zij nu voor de kosten moet opdraaien. De consument vindt voorts dat er ook sprake is van een ondernemersrisico aan de zijde van de ondernemer en bepleit dat de kosten voor de helft worden gedeeld.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Als gevolg van manipulatie aan de meter is onrechtmatig elektriciteit buiten de meter om afgenomen ten behoeve van de hennepkwekerij. De schade wegens niet geregistreerd verbruik is op basis van het aantal kweken geschat op € 1.567,08, te vermeerderen met energiebelasting ad € 1.132,44. Daarnaast wordt schade gevorderd wegens door de ondernemer gemaakte kosten in verband met de vaststelling van de aansprakelijkheid en de omvang van de schade ad € 720,13. De ondernemer heeft in het verweerschrift met verwijzing naar de toepasselijke Algemene Voorwaarden bepleit dat de consument toerekenbaar is tekortgeschoten jegens de ondernemer, althans haar zorgplicht heeft geschonden. Met verwijzing naar vaste jurisprudentie van o.a. het Gerechtshof te [plaatsnaam] van 24 februari 2009 (NJF 2009, 298) kan het feit dat de consument slechts verhuurder is en de illegale activiteiten zijn ontplooid door de (onbekende) huurder niet afdoen aan de aansprakelijkheid van de consument. De kosten moeten dan ook worden toegerekend aan de consument. De ondernemer verzoekt de klacht af te wijzen en de consument te veroordelen in betaling van de door de ondernemer verschuldigde behandelingskosten.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument betwist niet de feiten zoals gesteld door de ondernemer met betrekking tot de geconstateerde manipulatie aan de meter en de aangetroffen hennepkwekerij. De consument betwist evenmin de omvang en berekening van de gevorderde schadevergoeding. De commissie vindt de onderbouwing daarvan door de ondernemer ook voldoende. De commissie is voorts met de ondernemer van oordeel dat de consument, mede gelet op genoemde jurisprudentie van het Gerechtshof, wel volledig aansprakelijk kan worden gesteld voor de geleden schade. De commissie begrijpt dat dit als onrechtvaardig wordt gezien door de consument, die slechts verhuurder van het perceel is en totaal niet op de hoogte was van de manipulatie aan de meter en de aangetroffen hennepkwekerij. De consument blijft echter als contractant en verhuurder aansprakelijk voor het voorkomen van dit soort manipulaties aan de meter. Dat de consument in casu het hele verhuur en beheer van het onderhavige pand uit handen heeft gegeven aan een erkend makelaar kan er niet toe leiden dat zij als verhuurder niet meer zelf aansprakelijk is jegens de ondernemer, met wie zij immers een contract heeft gesloten. Zulks neemt niet weg dat de consument de makelaar aansprakelijk kan stellen voor de door haar geleden schade op basis van het toerekenbaar tekortschieten van de makelaar in de nakoming van de verhuur- en beheersovereenkomst.   De commissie kan dan ook niet anders dan de klacht van de consument jegens de ondernemer afwijzen. De commissie ziet echter geen aanleiding de consument te veroordelen tot vergoeding van de door de ondernemer verschuldigde behandelingskosten.   Beslissing   De commissie wijst de klacht af. De commissie wijst tevens het verzoek van de ondernemer tot vergoeding van de door de ondernemer verschuldigde behandelingskosten af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 8 september 2011.