Consument heeft geen bereik in woonplaats, hetgeen wel belangrijk is voor uitoefening van zijn beroep, hetgeen hij bij aanschaf telefoon ook heeft aangegeven

  • Home >>
  • Telecommunicatiediensten >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Mobiel bellen    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEL07-0607

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het bereik van een mobiele telefoon.   De consument heeft een bedrag van € 143,50 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De mobiele telefoon van de consument heeft geen bereik op [het adres van de consument], waarvoor dit toestel was gekocht. Bij de aankoop werd meegedeeld dat het bereik in [de woonplaats] goed was.   Ter oplossing van deze kwestie stelt de consument beëindiging van de overeenkomst voor per 1 december 2006.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het contract met de consument is aangegaan op 27 januari 2006. Pas op 17 augustus 2006 heeft de consument mondeling kenbaar gemaakt problemen te ondervinden met de netwerkcapaciteit. Uit het klantregistratiesysteem blijkt dat een schriftelijke klacht pas op 12 oktober 2006 is ontvangen. Bij brief van 8 november 2006 en 4 december 2006 heeft de ondernemer op de klacht van de consument gereageerd. De kern van de reactie van de ondernemer luidt: “Op dit moment is ter plaatse de netwerkdekking alleen voldoende om buiten gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon en in enkele situaties ook binnen. Optimalisering van het netwerk is gepland door de ingebruikname van een nieuwe GSM mast nabij [de woonplaats]. De verwachting is dat dit binnen twee tot drie maanden zal gaan plaatsvinden”.   Omdat de consument zich niet in het antwoord van de ondernemer kon vinden, heeft hij besloten zijn betalingsverplichtingen jegens de ondernemer op te schorten. Uiteindelijk heeft de ondernemer na diverse aanmaningen en herinneringen de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.   De ondernemer is van mening aan zijn contractuele verplichtingen jegens de consument te hebben voldaan en acht de klacht van de consument daarom ongegrond.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie acht de klacht van de consument gegrond. Bij dit oordeel heeft de commissie in aanmerking genomen, dat – zoals onweersproken door de consument is aangevoerd – bij de aanschaf van het mobiele toestel in de telefoonwinkel van de ondernemer uitdrukkelijk het bereik in [de woonplaats] aan de orde is gesteld. De postcode van de consument is ingetypt en ook is besproken, dat de consument als huisarts voortdurend bereikbaar moest zijn. Verder is de commissie van oordeel, dat de ondernemer niet adequaat op de klacht van de consument heeft gereageerd. Een oplossing voor het probleem van de consument is door de ondernemer niet aangedragen.   Het contract tussen partijen dient als ontbonden te worden beschouwd per 31 december 2006.   De commissie acht deze datum adequater dan de door de consument gewenste datum van 1 december 2006, aangezien de consument blijkens de facturen in de maand december 2006 nog van zijn mobiele toestel gebruik heeft gemaakt.   Het door de consument in depot gestorte bedrag van € 143,50 dient naar zijn rekening te worden teruggestort.   Het door de consument betaalde klachtengeld van € 50,– komt voor rekening van de ondernemer.   Incassokosten is de consument niet verschuldigd.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie acht de klacht van de consument gegrond.   Het contract tussen partijen dient als ontbonden te worden beschouwd per 31 december 2006.   Het door de consument in depot gestorte bedrag van € 143,50 dient naar de rekening van de consument te worden teruggestort.   Het door de consument betaalde klachtengeld van € 50,– komt voor rekening van de ondernemer.   Na uitvoering van het voorgaande hebben partijen over en weer niets meer van elkaar te vorderen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 11 september 2007.