Consument heeft gekozen bij sim only abonnement de simkaart te plaatsen in een toestel waarmee gebruik kan worden gemaakt van mobiel internet. Consument had dat ook kunnen opmaken uit facturen

  • Home >>
  • Telecommunicatiediensten >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Mobiel internet    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 105974

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een mobiele telefoonaansluiting.

De consument heeft op 14 september 2016 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 14 september 2016 heeft de consument contact opgenomen met de helpdesk van de ondernemer over de enorme geïncasseerde kosten voor het mobiele telefoonabonnement dat is afgesloten ten behoeve van de dochter van de consument. De ondernemer legde uit dat de kosten voortkwamen uit internetgebruik. De consument heeft het abonnement opgezegd om verdere schade te voorkomen. De consument heeft vervolgens onderzocht hoe de kosten zich in 2016 ontwikkeld hebben.
De exacte toelichtingen of waarschuwingen bij het afsluiten van het abonnement kan de consument zich niet meer herinneren. Wel heeft de consument toen verteld dat internetgebruik niet nodig was, omdat de dochter gebruik zou gaan maken van WIFI. De verkoper adviseerde de consument daarom een abonnement zonder internetbundel te nemen, wat hij illustreerde met lage maandelijkse kosten. De consument heeft dit advies opgevolgd, maar vraagt zich af hoe een abonnement zonder internetbundel tot exorbitante kosten aan internetgebruik kan leiden. De consument heeft het vermoeden dat de ondernemer hem heeft misleid bij het afsluiten van het abonnement dan wel tarieven heeft toegepast waartoe zij niet gerechtigd was. Voorts vermoed de consument dat de ondernemer onzorgvuldig is geweest in haar communicatie met de consument, zowel precontractueel als gedurende de looptijd van het contract. Ter zitting heeft de consument nog aangevoerd dat hij geen abonnement heeft afgesloten voor internetgebruik, maar alleen voor bellen en sms-en en dat het vreemd is dat er met het abonnement wel gebruik kan worden gemaakt van het internet. Meer subsidiair heeft de consument aangevoerd dat het bedrag dat voor 1 MB internetgebruik in rekening wordt gebracht door de ondernemer exorbitant hoog is.
De consument verlangt restitutie van de door de consument gemaakte kosten voor datagebruik van € 3.700,– en dat de ondernemer de volgende informatie verschaft: 1. het getekende contract met de algemene voorwaarden, 2. alle door de ondernemer geïncasseerde bedragen voor het abonnement, gespecificeerd naar internetgebruik, 3. alle door de ondernemer verstrekte informatie voorafgaand aan het sluiten van het contract, en de rechtvaardiging van de door de ondernemer geïncasseerde kosten, met referentie naar de artikelen in de algemene voorwaarden waarop zij zich beroept.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer stelt dat zij de consument actief en conform haar verplichtingen heeft geïnformeerd en ziet geen reden om over te gaan tot een vergoeding. Het is niet aan de ondernemer om een verklaring te geven voor het gebruik van de dienst. Daarbij is het niet relevant of de consument de dienst zelf heeft gebruikt of dat hij deze door zijn dochter laat gebruiken. Indien de consument zijn simkaart in een telefoontoestel met toegang tot internet via G3/G4 gebruikt en kiest voor een abonnement zonder internetbundel, dan legt de ondernemer hiervoor geen beperking op. Eventueel hiervoor gefactureerde kosten komen voor rekening van de consument. De prijzen voor deze kosten waren (vooraf) bekend en stonden vermeld op de website van de ondernemer. De kosten bedragen € 1,– per MB. Het is voor de consument altijd mogelijk geweest om een internetbundel aan te schaffen waarbij andere tarieven horen of om het telefoontoestel zodanig in te stellen dat gebruik van internet niet meer mogelijk is. De ondernemer heeft hier ook in de succesvol verstuurde waarschuwings-sms-jes naar verwezen. De consument heeft echter gekozen om geen internetbundel aan te schaffen. Voor de ondernemer is er dan ook geen aanleiding om genoegen te nemen met minder dan wat op de facturen in rekening is gebracht.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Vast staat dat de overeenkomst tussen de ondernemer en de consument een sim-only abonnement betreft met 200 belminuten en/of sms-jes per maand waarvoor de ondernemer € 5,– per maand factureert voor abonnementskosten en dat het abonnement is gestart op 15 maart 2014. Bij het abonnement is geen internetbundel inbegrepen en bij de overeenkomst is geen telefoontoestel afgenomen door de consument. Het in 2014 getekende contract met de bijbehorende voorwaarden kan door beide partijen niet meer worden overgelegd.
De algemene voorwaarden van de ondernemer zijn beschikbaar via de website van de ondernemer en door de ondernemer aan het dossier toegevoegd zodat de commissie ervan uitgaat dat deze op de betreffende overeenkomst van toepassing zijn.

De consument betwist de door de ondernemer in rekening gebrachte kosten voor internet via zijn abonnement. De commissie deelt het standpunt van de consument dat het niet mogelijk zou moeten zijn om met het betreffende sim-only abonnement gebruik te maken van het internet niet. Een sim-only abonnement is een abonnement zonder telefoontoestel waarbij de klant betaalt voor de aansluiting op het netwerk van de betreffende telecommunicatieaanbieder en het gebruik van het netwerk en hij ontvangt daarvoor enkel een simkaart en geen gsm. Via het netwerk van de telecommunicatieaanbieder kan de klant bellen, sms-en en data gebruiken (internetten). De klant kan ervoor kiezen om bundels af te sluiten voor de betreffende diensten. Het afsluiten van een bundel betekent echter niet dat van de overige diensten geen gebruik kan worden gemaakt. In dit geval heeft de consument een bel/sms bundel afgesloten van 200 belminuten en/of sms-jes per maand, maar geen internetbundel voor datagebruik. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van het abonnement komt voor rekening van de consument. De consument heeft ervoor gekozen de simkaart in een telefoontoestel te plaatsen waarmee gebruik kan worden gemaakt van mobiel internet. De ondernemer heeft de maandelijkse facturen van de looptijd van het abonnement toegevoegd aan het dossier zoals de consument verlangde. Daaruit blijkt dat op de factuur van 9 mei 2014 die het gebruik van april 2014 weergeeft naast de vaste abonnementskosten al gebruikskosten voor mobiel datagebruik (MB’s) in rekening zijn gebracht. De consument had toen al kunnen vaststellen dat met de telefoon waarin de simkaart van het sim-only abonnement wordt gebruikt, naast WIFI gebruik kan worden gemaakt van het internet en dat daarvoor naast de maandelijkse “abonnementskosten mobiele telefonie”, “gebruikskosten mobiel” in rekening worden gebracht. Van misleiding dan wel onzorgvuldige communicatie door de ondernemer is op grond van het dossier volgens de commissie geen sprake. Een oordeel van de commissie over de hoogte van de door de ondernemer in rekening gebrachte tarieven voor internetgebruik buiten een bundel ligt niet in haar bevoegdheid besloten, zodat het subsidiaire punt van de consument hier verder onbesproken blijft.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten op 23 november 2016.