Consument heeft het gestelde onvoldoende aannemelijk gemaakt

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Afbouw    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 198304/204958

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De ondernemer heeft stukadoorswerkzaamheden verricht voor de consument. De consument heeft een aantal klachten over het geleverde resultaat. De ondernemer heeft geen verweerschrift ingediend bij de commissie. De door de commissie ingeschakelde deskundige is van mening dat de omvang van de problemen onopvallend en bijna niet te zien is. De commissie is van oordeel dat de consument het door hem gestelde onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Afbouw (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De commissie heeft een onderzoek laten doen door de heer [naam], die daarvan schriftelijk rapport heeft uitgebracht.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 28 juni 2023 te Den Haag.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 13 juni 2022 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van stukadoorswerkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 5.319,20.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd tussen 30 juli 2022 en 18 november 2022.

Het geschil betreft de vraag of de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de eisen van goed en deugdelijk werk.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Volgens de ondernemer zou er zeven millimeter stuuk op de wanden komen, en daar is rekening mee gehouden met de bouw van de wanden. Er is maar 2-3 millimeter op gekomen, waardoor de bestelde tegels niet uitkwamen en het op maat gemaakte wastafelblad te smal was.

Ook heeft de ondernemer zonder meer aangenomen dat er een tegelplint geplaatst zou worden. Daarom zijn de onderste vijftig millimeter van de wanden slecht afgewerkt.

Het afmaken van de douche heeft minstens drie maanden langer heeft geduurd dan aannemelijk was. De consument wil daarvoor een financiële compensatie.

De consument verlangt minimaal financiële compensatie voor drie maanden douche huur, het aanschaffen van een ander wastafelblad en de eventuele herstelkosten door een ander bedrijf.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De wanden van de badkamer zijn voorzien van een gestukadoorde afwerking. Deze afwerking is tot op de vloer aangebracht. Aan de onderzijde van de wandafwerking is plaatselijk in zeer lichte mate zichtbaar dat hier reparaties aan de wandafwerking zijn uitgevoerd. Dit is echter minimaal zichtbaar, niet opvallend en esthetisch gezien acceptabel.

De wandafwerking rondom een wandcontactdoos en de afdekringen/rozetten van de mengkraan unit in de doucheruimte zijn strak aangesloten en vormen volgens mededeling van de aanwezigen geen onderwerp van discussie meer.

Het uit een houten plaat bestaande wastafelblad is langs de randen strak aangesloten op het wandstucwerk (achterwand en zijwandjes).

De vloertegelafwerking in de doucheruimte is esthetisch van een acceptabel niveau en strak afgewerkt langs de randen van de douchewanden. Ten aanzien van de in deze badkamer uitgevoerde stukadoorswerkzaamheden ziet de deskundige geen technische- of esthetische gebreken die maken dat deze afwerking onvoldoende van kwaliteit zou zijn.

Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is de omvang van de problemen onopvallend en bijna niet te zien.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Volgens de consument heeft de ondernemer de werkzaamheden niet uitgevoerd zoals de consument had mogen verwachten.

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft gerapporteerd dat het werk voldoet aan de eraan te stellen eisen. Volgens de deskundige voldoet het werk aan de esthetische eisen, die eraan gesteld mogen worden.

Volgens de consument zou ook de dikte van het stuukwerk niet akkoord zijn. De dikte is echter zoals past bij het toegepaste product, hetgeen de consument na contact met de producent ook erkend heeft.

Volgens de consument zijn daarvan afwijkende afspraken gemaakt.

Als uitdrukkelijke afspraken, afwijkend van wat gebruikelijk is, worden gemaakt, is het aan de consument om aannemelijk te maken dat die afspraken gemaakt zijn. Dat kan bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de betreffende afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Uit de door partijen overgelegde stukken blijkt echter niet van dergelijke afspraken. Daarmee is onvoldoende aannemelijk geworden dat afgesproken is dat het toegepaste product anders zou worden toegepast dan gebruikelijk.

De consument heeft onvoldoende duidelijk gemaakt dat kosten zijn gemaakt die rechtstreeks het gevolg zijn van tekortschieten door de ondernemer. Van de consument had verwacht mogen worden dat hij deugdelijk door hem gemaakte kosten gespecificeerd had, onder opgave van de afwijking in duur van het werk in verhouding tot hetgeen was overeengekomen. Bij gebreke daarvan is onvoldoende aannemelijk gemaakt welke schade de consument geleden heeft.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, B.C. Westenbroek en mr. M.J. Boon, leden, op 28 juni 2023.