Consument heeft keuze tussen auto inruilen met een door de Commissie bepaalde bijbetaling van fl. 6.000,= of aanspraak blijven maken op door ondernemer geboden garantie.

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE98-0162

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in oktober 1995 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot verkoop en levering van een nieuwe, Ford Courier 1.8 D tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 21.250,–. De levering is geschied op 25 oktober 1995.
 
De consument heeft in februari 1996 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak:
 
De auto heeft verborgen gebreken.
Ik heb daarover geklaagd in februari 1996 (binnen zes maanden na de aankoop), in februari 1997 en in augustus 1998. De auto is alleen optisch gerepareerd, de oorzaak is niet verholpen. De laatste keer heeft de ondernemer aangeboden om de auto terug te nemen.
 
De consument verlangt:
Dat de ondernemer hem een, door de commissie in goede justitie vast te stellen, schadevergoeding betaalt.
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak:
 
De carrosseriegarantie is via Ford Nederland BV geregeld.
Er zijn twee mogelijkheden:
 
1. Ford Nederland geeft 6 jaar garantie op roesten van binnenuit, mits de auto altijd in reparatie bij een Ford-dealer is geweest.
2. Inruilen van de auto.
De consument voldoet aan voorwaarde 1.
De auto is gekocht op 18 oktober 1995 en afgeleverd op 25 oktober 1995. Wij hebben de consument een voorstel gedaan, rekening houdende met een reële afschrijving voor de leeftijd van 3 jaar en de 
 
kilometerstand van 28.000. Wij wilden een nieuwe Ford Courier leveren tegen inkoopsprijs. De importeur heeft ondersteuning geboden tegen een acceptabele bijbetaling.
 
Beoordeling van het geschil

De Commissie heeft het volgende overwogen:
 
De door de consument gestelde roest is niet in geschil tussen partijen. Wat partijen verdeeld houdt is de vraag op welke wijze de consument schadeloos moet worden gesteld voor de gevolgen. De verleende garantie van zes jaren is voor de consument niet aanvaardbaar, omdat hij – naar het oordeel van de commissie terecht – stelt, dat de roestklachten ook na het verstrijken van die termijn zich zullen voordoen.
 
Het aanbod van de ondernemer in oktober 1998 kwam er op neer, dat de consument voor een bij te betalen bedrag van ongeveer f 6.500,– een (ongeveer drie jaar jongere) nieuwe auto zou leveren van hetzelfde merk en type, welke auto ook overigens voldeed aan de wensen van de consument. Deze prijs werd nog vermeerderd met de afleveringskosten en de montage van een nieuwe trekhaak. De consument heeft een tegenvoorstel gedaan, waarna tussen partijen nog een verschil van ongeveer     f 1.600,– overbleef. De voorstellen werden daarna over een weer afgewezen.
 
De commissie is van oordeel, dat het aanbod van de ondernemer, waarbij rekening werd gehouden met de leeftijd van de auto en de door de consument gereden afstand van 28.000 kilometer, niet redelijk was, waar het de afleveringskosten en de montage van de trekhaak betrof.
 
Immers, nu het euvel niet aan de consument kan worden verweten, noch voor diens risico komt, is de ondernemer aansprakelijk voor de gevolgen. De ondernemer wenst deze aansprakelijkheid ook te aanvaarden en biedt zowel de consument, als de opvolgende bezitters van de auto schadeloosstelling aan, door telkens de auto weer vrij van roest te maken, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.
 
Voor de consument houdt zulks naar het oordeel van de commissie in, dat hij ook telkens weer hinder van het euvel ondervindt, zodat het verzoek om schadeloos gesteld te worden op zichzelf genomen niet onredelijk is.
 
Het vorenstaande neemt niet weg, dat het niet op de weg van de commissie ligt om zonder meer de garantieovereenkomst te niet te doen en een schadevergoeding toe te wijzen, omdat een van beide partijen zich niet langer aan de overeenkomst wenst te houden. Uitsluitend omdat partijen zelf reeds een aanvang hebben gemaakt om van de garantievoorwaarden te kunnen afwijken, zal de commissie zich daarover uitspreken.
 
De ondernemer stelt, dat het voorstel inhield, dat de consument een bedrag tussen f 6.000,– en        f 7.000,– zou bijbetalen. De commissie gaat mitsdien uit van f 6.500,–.
 
Het voorstel van de consument kwam er op neer, dat hij niet meer dan f 4.500,– wilde bijbetalen, volgens de ondernemer te vermeerderen met de afleveringskosten.
 
De commissie acht termen aanwezig het door de consument bij te betalen bedrag naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen. De commissie zal daarbij enerzijds rekening houden met de omstandigheid dat de trekhaak niet kan worden overgezet, terwijl de auto geleverd wordt in de gewenste kleur als metallic uitvoering, hetgeen een prijsverhoging van f 700,– inhoudt. Anderzijds zal de commissie geen rekening houden met de afleveringskosten, zulks omdat de oorzaak van de inruil is gelegen in een omstandigheid waarvoor de ondernemer aansprakelijk is.
 
Het door de consument bij te betalen bedrag, inclusief de afleveringskosten, de levering en montage van een trekhaak en de uitvoering met metallic lak, stelt de commissie naar redelijkheid en billijkheid vast op f 6.000,–.
 
Nu de consument heeft verklaard, dat zijn financiële draagkracht niet groot is, zal de commissie hem in de gelegenheid stellen binnen de termijn van een maand mede te delen of hij van de hierbij geboden gelegenheid gebruik wil maken.
 
Indien de consument binnen de gestelde termijn geen keuze heeft bekend gemaakt, of indien hij te kennen geeft geen gebruik te willen maken van deze gelegenheid, zal de ondernemer gehouden zijn de auto zo vaak te herstellen als binnen de garantie gebruikelijk is. In dat geval wordt de klacht als afgewezen beschouwd.
 
In het andere geval wordt de klacht als gegrond beschouwd en betaalt de ondernemer de kosten zoals hierna bepaald.
 
Beslissing
 
De consument heeft de keuze tussen:
 
Inruil van de auto, als door de ondernemer in oktober 1998 aangeboden, doch inclusief metallic lak, trekhaak en afleveringskosten, onder bijbetaling van een bedrag van f 6.000,–.
 
En:
 
Het behouden van de auto, alsmede aanspraak blijven maken op de door de ondernemer geboden garantie.
 
De consument bepaalt zijn keuze binnen een termijn van een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. De ondernemer handelt overeenkomstig de door de consument gemaakte keuze binnen een maand nadien.
 
De ondernemer brengt de consument ter zake geen andere kosten in rekening.
 
De Commissie wijst het meer of anders verlangde af.
 
De consument dient de gemaakte keuze onverwijld aan de commissie schriftelijk mede te delen.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Auto op 19 maart 1999.