Consument heeft niet geinformeerd over welke capaciteitstarief hij beschikte; dat dient in dit geval voor zijn rekening te blijven.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Tariefbepalingen    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 75216

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de toepassing van het capaciteitstarief voor elektriciteit.   De consument heeft de klacht op 23 januari 2013 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In het voorjaar van 2012 kreeg de consument in de gaten dat hij ongemerkt en naar achteraf bleek onnodig een 3 x 35 aansluiting had terwijl een 3 x 25 aansluiting voldoende zou zijn geweest. De consument heeft de aansluiting op 16 april 2012 laten verlagen. Door de te hoge aansluiting heeft de consument vanaf 1 januari 2009, een te hoog capaciteitstarief betaald. Hij is daarover onvoldoende geïnformeerd. De ondernemer heeft het verzoek van de consument voor toepassing van de coulanceregeling afgewezen omdat de consument al tweemaal een tegemoetkoming had ontvangen. Gelet op de onvoldoende informatieverstrekking en de toezeggingen die zijn gedaan in het TROS programma Radar is deze afwijzing onterecht.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument wist niet dat hij een aansluiting van 3 x 35 had. Hij woont al sinds 1970 in deze woning en de verkoper heeft destijds niet over de capaciteit van de aansluiting gesproken. Pas toen de consument in 2012 overstapte naar een andere leverancier, kwam hij erachter dat hij een te hoge capaciteit had. Op de facturen heeft de consument wel gelezen dat er en capaciteitstarief werd ingevoerd maar daarbij werd niet gewaarschuwd dat de consument er rekening mee moest houden dat dit zou kunnen betekenen dat hij meer zou moeten gaan betalen voor de aansluiting. De consument heeft nooit een brief ontvangen waarin hij werd gewezen op de gevolgen van de invoering van het capaciteitstarief, ook niet in het kader van de over 2009 en 2010 betaalde compensatie.   De consument verlangt dat de ondernemer het teveel betaalde ad circa € 1.343,– exclusief BTW terugbetaalt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Per 1 januari 2009 is door de overheid het capaciteitstarief ingevoerd. Over deze wetswijziging is ook door de gezamenlijke energiebedrijven en de netbeheerders uitgebreid informatie verspreid. Een afnemer is zelf verantwoordelijk voor de inschatting of zijn aansluitwaarde passend is voor het door hem gewenste gebruik. Bovendien is de consument per brief geïnformeerd over de financiële tegemoetkoming over de jaren 2009 en 2010 maar kennelijk is dit voor hem geen aanleiding geweest om de aansluiting te laten wijzigen. Voor aanvullende compensatie bestaat geen aanleiding.   Ter zitting heeft is namens de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Eind 2008 zijn alle afnemers bij wie er een opvallende discrepantie bestond tussen de capaciteit van de aansluiting en het verbruik ook nog per brief geïnformeerd over de gevolgen van de invoering van het capaciteitstarief. De aan de consument verzonden brieven zijn helaas niet meer (in kopie) beschikbaar.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vanaf 1 januari 2009 is de ondernemer op grond van de wet gehouden om de transportkosten voor elektriciteit af te rekenen op basis van capaciteit van de aansluiting, en dus niet langer op basis van het daadwerkelijke verbruik. Aan deze (wettelijke) wijziging is via landelijke en regionale media bekendheid gegeven. Klanten met een grote capaciteit en een relatief laag verbruik zijn bovendien persoonlijk middels een brief over de wijziging en de gevolgen daarvan geïnformeerd.   De consument heeft blijkens zijn eigen stellingen nimmer gecontroleerd of geïnformeerd over welke aansluiting hij beschikte. Dat dient voor zijn risico te blijven. De consument had zich bij de invoering van het capaciteitstarief dienen te realiseren dat dit wellicht voor hem gevolgen zou kunnen hebben, ook indien hij de informatiebrief niet heeft ontvangen. De wijziging van de tariefstructuur is immers ook publiekelijk aangekondigd. Bovendien kan niet onopgemerkt zijn gebleven dat over de jaren 2009 en 2010 in een tegemoetkoming was voorzien. Deze tegemoetkoming heeft de consument immers ook daadwerkelijk ontvangen. Ook die tegemoetkoming had voor de consument aanleiding moeten zijn om zelf desgewenst actie te ondernemen om zijn aansluitcapaciteit te laten aanpassen.   De slotsom is dat de ondernemer voldoende inspanningen heeft verricht om de consument over de wetswijziging waarmee het capaciteitstarief is ingevoerd te informeren en dat het overigens tot de verantwoordelijkheid van de consument behoorde om te bezien in hoeverre deze informatie relevant was voor zijn persoonlijke situatie en om desgewenst een wijziging van de aansluitwaarde te laten realiseren. Voor een aanvullende compensatie zoals door de consument verlangd bestaat dan ook geen grond.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 400,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, op 14 mei 2013.