Consument heeft ondernemer onvoldoende gelegenheid gegeven op de klacht in te gaan; consument niet-ontvankelijk in zijn klacht

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 43509

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vermissing van een postpakket.   De consument heeft op 30 maart 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft een pakket naar [het buitenland] gestuurd dat niet is aangekomen. De consument verlangt in verband daarmee schadevergoeding van TNT. De consument vindt het argument dat alleen bij geregistreerde post een vergoeding aan de orde kan zijn ongeldig.   Standpunt van TNT   Gelet op de grote aantallen verzonden poststukken is de aansprakelijkheid voor vermissing van TNT gelimiteerd, zeker bij niet-geregistreerde stukken. De consument heeft geen barcodenummer van de verzending aan TNT verstrekt, zodat nader onderzoek onmogelijk was. Inmiddels is overigens een dergelijk onderzoek onmogelijk geworden door tijdsverloop.   Bovendien is de consument lopende de correspondentie met TNT overgegaan tot voorleggen van het geschil bij de Commissie. De consument heeft daardoor TNT onvoldoende gelegenheid gegeven op de klacht in te gaan, bijvoorbeeld door nader te bezien of er een registratie beschikbaar was.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument heeft het geschil bij de commissie aanhangig gemaakt zonder de uitkomst van de uitwisseling met TNT af te wachten. Daarmee stond niet vast dat er geen nader overleg tussen partijen had kunnen plaatsvinden. De ondernemer heeft een beroep gedaan op de niet-ontvankelijkheid van de klacht daardoor.   De commissie besluit daarom de consument in zijn klacht niet-ontvankelijk te verklaren.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie acht de consument in zijn klacht niet-ontvankelijk.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 25 oktober 2010.