Consument heeft recht op herstel van niet-werkende bochtverlichting

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Product voldoet niet aan verwachtingen(non-conformiteit)    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 17345/31011

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over het niet functioneren van de adaptieve koplampen van de auto. In de verkoopadvertentie stond dat de auto van deze optie zou zijn voorzien. De ondernemer wijst erop dat hij niet heeft gegarandeerd dat de auto was voorzien van adaptieve koplampen. Hij stelt dat de optielijst uit de advertentie alleen geldt als de auto als nieuw is en wijst op het voorbehoud dat in de tekst is opgenomen. De auto is met BOVAG-garantie gekocht. De commissie oordeelt dan ook dat de consument aanspraak heeft op herstel van de niet-werkende bochtverlichting. Het voorbehoud in de advertentie ziet volgens de commissie op fouten waarvan in deze zaak geen sprake is. De ondernemer moet de auto herstellen zoals door de deskundige is aangegeven. De klacht wordt gegrond verklaard.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 9 februari 2019 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte BMW 545i, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 10.250,-.

De overeenkomst is op 9 februari 2019 uitgevoerd.

De consument heeft op 14 juni 2019 de klacht bij de ondernemer ingediend.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft de auto gekocht bij de ondernemer, een merkspecialist. De auto zou goed onderhouden zijn en geen gebreken vertonen.

Na de aflevering bleek dat sprake was van meerdere gebreken. Na verschillende reparaties is alleen de bochtenverlichting nog niet gerepareerd. Dit zou wel worden gedaan. Op de vragen van de consument wordt niet dan wel onvoldoende gereageerd. De ondernemer geeft aan dat de optie bochtenverlichting niet wordt gerepareerd omdat men al te veel onkosten heeft gemaakt. Volgens de ondernemer was de bochtenverlichting eerder weg-geprogrammeerd.

De consument heeft voorgesteld om gebruikte maar goed werkende lampen te plaatsen waarvan de bochtenverlichting wel werkt.

De auto is met BOVAG-garantie gekocht en de consument heeft een keuring bij een merkspecialist bij hem in de buurt laten uitvoeren.

In de verkoopadvertentie stond de betreffende optie vermeld.

De opgegeven reparatiekosten bedragen ongeveer € 2.250,–.

De consument verlangt herstel.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer gaat niet akkoord met het voorstel van de consument.

De ondernemer heeft niet gegarandeerd dat de auto was voorzien van adaptieve koplampen. Deze optie stond weliswaar vermeld op de optielijst, maar dat is een lijst ‘af fabriek’ en is door de ondernemer overgenomen. De lijst hield in dat de auto indertijd met deze opties was afgeleverd. Dat is niet meer het geval. Bij oudere auto’s als de onderhavige kan in de loop der tijd een verandering plaatsvinden. Een optie kan het niet meer doen of uitgeschakeld zijn. Dat is een risico dat inherent is aan de aanschaf van een dergelijke auto. De consument mocht er dan ook niet van uitgaan dat de auto was voorzien van werkende adaptieve koplampen. De advertentietekst bevat een voorbehoud en daarmee is te kennen gegeven dat de koper niet zonder meer mag uitgaan van de juistheid van de optielijst en het functioneren van de opties.

De consument heeft de optie niet gemist en is er bij toeval achter gekomen dat deze afwezig was. De consument reed al een half jaar met de auto en zag dat een lampje brandde. Dat maakt het verzoek van de consument onredelijk.

Het is geen essentiële of belangrijke optie, maar slechts een extraatje. De koplampen functioneren prima en het ontbreken van de optie maakt de auto niet onveilig of gebrekkig. Ook moeten relatief hoge kosten worden gemaakt om alsnog adaptieve koplampen aan te brengen, te weten € 1.066,12 ex BTW per lamp.

Herstel kan in redelijkheid niet van de ondernemer worden gevergd.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Op 08 juli 2020 kreeg de deskundige gelegenheid om het voertuig op een hiervoor geschikte hefinrichting te inspecteren, tevens heeft de deskundige het storingsgeheugen van het voertuig uitgelezen met de aldaar aanwezige fabriekstester.

Terwijl het voertuig in de werkplaats wordt gereden constateren wij dat de bochtverlichting niet functioneert. Via de rechter wielkuip inspecteerden wij de onderzijde van de koplampunit, hier zijn twee modules gemonteerd, één voor de Xenon verlichting en één voor de bochtverlichting. De koplampunits beschikken over de besturingsmodule bochtverlichting. De koplampunits zijn van origineel fabricaat (origineel onderdeelnummer) en zijn geproduceerd op 27-10-2003 (rechterzijde) en 28-10-2003 (linkerzijde), gezien de productiedatum en de leeftijd van het voertuig is het aannemelijk dat de koplampunits af fabriek in het voertuig aanwezig zijn geweest. In het storingsgeheugen van het voertuig troffen wij diverse oudere storingen aan. Geen van de opgeslagen storingen verwezen naar de (bocht)verlichting van het voertuig. Een uitdraai van de door ons uitgelezen storingen hebben wij als bijlage bijgevoegd.

Met de testapparatuur hebben wij de op het voertuig ingeschakelde uitrusting geraadpleegd. Deze hebben wij vergeleken met het door de fabrikant opgegeven uitrustingsniveau van het voertuig. Hieruit kunnen wij opmaken dat het voertuig vanuit de fabriek werd voorzien van S524A adaptieve koplampen (bochtverlichting), deze optie blijkt niet langer in de software van het voertuig aanwezig/traceerbaar. De adaptieve koplampen zijn uitgeschreven uit de software. Deze optie wordt niet langer herkend door het voertuig als zijnde aanwezige/ingeschakelde optie. De lijst van het uitrustingsniveau vanuit de fabrikant en het uitgelezen uitrustingsniveau hebben wij als bijlage bij het deskundigenrapport gevoegd.

Om vast te kunnen stellen waardoor de bochtverlichting niet meer functioneert, dient de optie bochtverlichting opnieuw te worden geprogrammeerd, waarna er nadere diagnose mogelijk is.

Herstel
Wij hebben geen reden om aan te nemen dat technisch herstel niet mogelijk is. Echter dient er eerst te worden vastgesteld wat er precies defect is. Om de oorzaak te kunnen vaststellen dient de optie bochtverlichting opnieuw te worden geprogrammeerd, waarna men nadere diagnose kan stellen.

Wij vernamen dat de bochtverlichtingsmodules in sommige gevallen ook los kunnen worden vervangen, aangezien niet duidelijk is of deze nog leverbaar zijn kunnen wij hiervan geen kosten indicatie afgegeven.

In het slechtste geval dienen de koplampunits volledig te worden vervangen, de kosten voor het plaatsen van twee nieuwe koplampunits zijn door de merkdealer begroot op ongeveer € 2.950,00 inclusief BTW en het programmeren.

Eventueel herstel door middel van gebruikte delen zou gezien de leeftijd, gepresteerde kilometers en waarde van het voertuig een goede optie kunnen zijn.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In dit geschil klaagt de consument over het niet functioneren van de adaptieve koplampen, waarvan volgens de advertentietekst wel sprake was.

De consument verlangt dat dit gebrek wordt hersteld. De auto is met BOVAG-garantie verkocht.

De ondernemer voert gemotiveerd verweer. Het is juist dat de optie op de optielijst in de advertentie stond vermeld. De ondernemer heeft slechts de optielijst ‘af fabriek’ overgenomen. Gelet op het gemaakte voorbehoud kon niet worden verwacht dat de genoemde opties aanwezig waren en functioneerden. Het is een oudere auto waarvan de eigenschappen in de loop der tijd kunnen wijzigen aldus de ondernemer.

Naar het oordeel van de commissie maakt de consument terecht aanspraak op herstel van de niet functionerende bochtverlichting. Met name nu sprake is van BOVAG-garantie mocht de consument ervan uitgaan dat de ondernemer de aanwezigheid en de werking van de opties garandeerde. Het voorbehoud in de advertentie ziet op (type-)fouten waarvan in deze zaak echter geen sprake is.

Uit het deskundigenrapport blijkt dat de auto inderdaad voorzien was van adaptieve koplampen, maar dat die optie niet meer voorkomt in de software en derhalve moet zijn uitgeschreven. Ook blijkt dat herstel tot de mogelijkheden behoort, eventueel door middel van gebruikte delen.

Partijen hebben niet gereageerd op de bevindingen van de door de commissie ingeschakelde deskundige. De commissie zal diens bevindingen dan ook overnemen en tot de hare maken.

Dit brengt mee dat de commissie de ondernemer zal veroordelen tot herstel zoals door de deskundige is aangegeven, maar dat het de ondernemer vrijstaat om daarbij gebruikte onderdelen te gebruiken.

Voor het geval de ondernemer daartoe niet bereid is dan wel het herstel niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet zal de commissie aan de ondernemer een schadevergoeding opleggen, waardoor de consument de reparatie zelf kan laten uitvoeren.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer voert de werkzaamheden uit zoals deze in het rapport van de deskundige van 10 juli 2020 onder het kopje “herstel” zijn beschreven.

Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van 6 weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.

Indien een en ander door handelen of nalaten van de ondernemer niet binnen de gestelde termijn is geschied, betaalt de ondernemer aan de consument in plaats daarvan een vergoeding van € 2.950,- incl. BTW.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het Reglement van de commissie zal aan de ondernemer een bijdrage in de behandelingskosten in rekening worden gebracht.

Aldus beslist en vastgelegd door de Geschillencommissie Voertuigen, bestaande uit mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, de heer P.G. Nieuwenhuijse en de heer mr. P.B. Vos, leden, op 3 november 2020.