Consument heeft recht op schadevergoeding bij ernstig tekortschieten door ondernemer in binnenschilderwerk

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Ondeugdelijk werk (non conformiteit) / Schadevergoeding    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 25454/29473

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over het verrichte binnen schilderwerk door de ondernemer. De verf begon na enkele weken los te laten, na reparatie was de consument alsnog ontevreden. De consument verlangt herstel van het verfwerk van de gehele benedenverdieping. De ondernemer is na het indienen van de klacht van de consument failliet verklaard. De deskundige oordeelt dat de omvang van de klachten ernstig is te noemen. Herstel is mogelijk, maar dit zal de consument € 5.559,– kosten. De commissie is het volledig eens met de deskundige en oordeelt dat de ondernemer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming. Aan de consument wordt daarom een schadevergoeding van € 5.559,– toegekend. Door het faillissement van de ondernemer zal de consument het bedrag kunnen claimen onder de garantieregeling. De klacht is gegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 4 juni 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van binnenschilderwerk tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.650, –.

De overeenkomst is uitgevoerd in september 2018.

De consument heeft op 14 maart 2019 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik heb de ondernemer de onderverdieping van mijn woning laten schilderen: muren en plafonds. Na enkele weken begon de verf reeds los te laten. Na reparatie was ik niet tevreden. De klacht bleef en nu ook op vele andere plaatsen. Uiteindelijk zijn de verfleverancier en een werknemer van de ondernemer komen kijken en oordelen. In het betreffende rapport staat vermeld dat de loslating de ondernemer niet te verwijten is. Ik ben het daar volledig mee oneens. De ondernemer krijgt opdracht te schilderen en dient van tevoren te beoordelen of dat mogelijk is en met welk product. Waarschijnlijk is het gebruik van isolatieverf de oorzaak.

De consument verlangt herstel van het verfwerk van onze benedenverdieping in zijn geheel.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer is na het indienen van de klacht door de consument op 13 mei 2020 door de rechtbank Limburg failliet verklaard met aanstelling van [naam curator] tot curator (kantoorhoudend bij [naam advocatenkantoor], [adres, [plaatsnaam]; [telefoonnummer]).

Bij brief van 9 juli 2020 is de ondernemer op diens vestigingsadres [adres, plaatsnaam] aangeschreven. Daarop is geen reactie ingekomen.

De voorzitter van deze commissie heeft in het kader van de voorbereiding van deze zaak op 15 december 2020 om 14.45 uur telefonisch contact gehad met de curator. Die heeft daarbij meegedeeld geen boedelbelang aanwezig te achten om in deze zaak (alsnog) te verschijnen.

Zijn verwachting is dat het in dit faillissement niet zal komen tot enige uitdeling aan de concurrente schuldeisers en van een boedelvordering van de consument is geen sprake. Er is door de curator evenmin verzocht om aanhouding van deze zaak ten behoeve van de curator ter overdenking van zijn positie. Afgesproken is dat de curator louter ter kennisneming een afschrift van de nog te geven beslissing zal ontvangen van het secretariaat van de commissie. De curator is door de voorzitter gewezen op het mogelijke belang van de consument bij verkrijging van een beslissing door de commissie, omdat daarmee in de hand door de consument gemakkelijker een beroep op de garantieregeling kan worden gedaan.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Alleen de consument was aanwezig bij mijn onderzoek ter plaatse.

Mijn bevindingen zijn de volgende:

Volgens offerte van 10 april 2019 met referentie SAO.18.098 is het volgende systeem geoffreerd: Ontruimen kamer, geheel afdekken vloeren met stucloper, te behandelen wanden en plafond reinigen, afkitten uitrepareren, Isoleren lekkageschade en geheel 2x behandelen met een isolerende muurverf. Woonkamer/keuken ter plaatse van lekkageschade. De wanden van de slaapkamer zijn niet bij de opdracht betrokken. In het werk zijn de wanden en plafonds van de kamer/keuken, hal en de wanden van de trapopgang/hal naar de verdieping behandeld volgens de informatie van de consument.

Het binnen schilderwerk is in september 2018 uitgevoerd.

A. Woonkamer plafond en wanden:
Op de gestucte wanden onthecht op diverse plaatsen het totale verfsysteem tot op de kale ondergrond. De verf komt in grote plakkaten spontaan los. De hechting tussen de lagen onderling is goed. De vrijkomende stuclaag poedert gering. De onderzijde van de vrijkomende verffilm poedert licht. De deskundige heeft op diverse wanden hechtproeven uitgevoerd (genormaliseerd tape zonder insnijding) waarbij het totale verfsysteem wordt losgetrokken tot op de kale ondergrond. Een klein muurvlak achter de kachel bestaat uit gipsplaat, mogelijk een afvoeraftimmering. De vrijkomende stuclaag is met water bevochtigd, het water trekt spontaan in de ondergrond hetgeen wijst op een zuigend karakter. Het plafond bestaat uit gipsplaat dat is afgewerkt me een stuclaag. Op een enkele plaats treedt onthechting op, de hechtproeven met tape geven een wisselend resultaat waarbij soms het hele verfsysteem wordt losgetrokken en soms geheel intact blijft. Volgens de consument heeft het schildersbedrijf al eerder herstelwerkzaamheden aan het plafond uitgevoerd. Van de lekkageschade zijn geen sporen meer zichtbaar.

B. Keuken plafond en wanden:
In verband met het vervangen van de oude keuken zijn de wanden en het plafond opnieuw gestuct en derhalve buiten de beoordeling gehouden.

C. Wanden en plafond hal:
De wanden zijn gestuct en vertonen geen onthechting van het verfsysteem. Bij de genomen hechtproeven met tape komt de verf niet los. De verf op het gipsplaten/gestucte plafond komt op twee plaatsen, dicht bij de voordeur, plaatselijk spontaan los. De verf onthecht ook hier tot op de kale ondergrond die licht poedert. Bij de hechtproeven met tape blijkt de hechting van de verf voldoende.

D. Trapopgang wanden:
Het verfsysteem vertoont plaatselijke barstvorming ter hoogte van de verdieping. Het totale verfsysteem komt hier deels los van de onderliggende stuclaag. De verf op de omliggende wanden wordt niet losgetrokken bij de hechtproeven. Onder stuclagen op de wanden van de woonkamer, hal en trapopgang zijn diverse steensoorten toegepast (bakstenen, gasbeton e.d.). Welke type pleister er is toegepast, mogelijk roodband. De oorzaak van de spontane onthechting van het totale verfsysteem is de slechte aanhechting van onderliggende (oude) verflagen. Mogelijk is de stuclaag vooraf niet of onvoldoende geïmpregneerd/ gefixeerd. De verf heeft zich op de zuigende ondergrond niet goed kunnen aanhechten. Door het aanbrengen van nieuwe verflagen ontstaat spanning in het verfsysteem, door deze spanning onthecht het totale verfsysteem van de minder stabiele ondergrond.
Het is ook mogelijk dat de stuclagen nog te nat waren, toen de eerste verflagen werden aangebracht. De filmvorming en hechting van de verf worden daardoor negatief beïnvloed. Omdat niet duidelijk is welk renovatie verfsysteem is toegepast heeft de deskundige enkele testen uitgevoerd. Met behulp van alcohol kon worden vastgesteld dat de toplaag en de onderliggende verflaag deels oplost in alcohol. Waarschijnlijk hebben we te maken met een acrylaat-dispersie muurverf. De consument heeft ook nog een restant van de verf van de schilder ontvangen. De verf zit in een glazen potje en heeft een minimale geur, een laagje blanke serum en is waterverdunbaar.

De omvang van de klachten is ernstig te noemen.

Herstel is mogelijk en wel als volgt:

Herstel plafond en wanden woonkamer, plafond en wanden hal en wanden trapopgang. Voor het schilderen de bestaande verflagen terdege controleren op hechting en voldoende samenhang. Slecht hechtende en onbetrouwbare verflagen op wanden en plafonds verwijderen door middel van steken, schrapen, schuren of anderzijds verwijderen. Aansluitingen met bestaande verflagen verlopen schuren zodat geen eilandvorming ontstaat. Oneffenheden uitvlakken met een geschikt vulmiddel. Eventuele lekkageplekken voorstrijken met een geschikte renovatie muurverf. Kaal gekomen ondergrond impregneren, plaatselijk schilderen met een geschikte dispersie muurverf of met een geschikte renovatie muurverf. Vervolgens het geheel dekkend en egaal afschilderen met een geschikte dispersie muurverf.

Over de kosten van herstel is het volgende te zeggen:

Gezien het sterk wisselend resultaat van de hechting kan de deskundige een globale inschatting van de kosten maken. Op basis van de meetgegevens van de eerder genoemde offerte heeft de deskundige de hoeveelheden ingeschat. Het betreft circa 150 m2 wanden en plafonds. De kosten bedragen 150 x € 32,00 + in- en uitruimen/afdekken ruimte en BTW: TOTAAL € 5.559,00.

Nadere toelichting op het rapport:

De deskundige heeft niet kunnen achterhalen welk verfsysteem het schildersbedrijf daadwerkelijk heeft toegepast. Ook het bezoekrapport van Sigma BZ20- 938041 van 25 februari 2020 bevat geen informatie over het betreffende verfsysteem. Aannemelijk is dat het Sigma Renova Isotop Matt is geweest maar zekerheid hierover is er niet. De deskundige heeft ook nog contact gezocht met Sigma (PPG) in Uithoorn maar de technische voorlichting kon geen informatie verschaffen over eventuele ervaringen met Sigma Renova Isotop Matt. Sigma heeft eind 2018 de Sigma Renova Isotop matt vervangen door Sigma Stain Away Matt. Omdat dit product pas in oktober/november 2018 is geïntroduceerd is kan dit niet in het betreffende werk zijn toegepast. Het schildersbedrijf blijkt sinds mei 2020 failliet en kon daardoor evenmin relevante informatie verstrekken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie verenigt zich geheel met de bevindingen en conclusies van de deskundige en maakt die tot de hare.

Op basis daarvan moet de conclusie zijn dat de ondernemer toerekenbaar tekort is geschoten in de een juiste nakoming van diens met de consument overeengekomen verplichtingen.

In het bijzonder is komen vast te staan dat de fikse hechtingsproblemen de ondernemer kunnen worden toegerekend om reden zoals door de deskundige is uiteengezet.

De consument wenst herstel, wat op zich een terechte eis is. De ondernemer is ondanks diens faillissement daartoe weliswaar formeel te verplichten, maar dat zal geen enkel gevolg hebben door het faillissement van de ondernemer, dat nakoming door de ondernemer zelf onmogelijk maakt.

Om die reden zal de commissie de failliete ondernemer verplichten tot betaling van een (vervangende) schadevergoeding van de hoogte zoals door de deskundige is berekend. Met dat bedrag moet de consument in staat worden geacht de vereiste herstelwerkzaamheden door een derde-ondernemer te laten uitvoeren.

Door het faillissement van de ondernemer, zal de consument dat bedrag kunnen claimen onder de garantieregeling. De bijsluiter bij dit bindend advies geeft informatie over de daartoe door de consument te bewandelen weg.

De overeenkomst van partijen zal vanwege de beslissing tot toekenning van voormelde (vervangende) schadevergoeding partieel worden ontbonden, namelijk in die zin dat de ondernemer wordt ontheven van de verplichting om door nakoming/herstel de klacht van de consument te verhelpen.

Om reden dat door de consument terecht is geklaagd, is de ondernemer op basis van het reglement van de commissie tevens gehouden tot betaling aan de consument van het door de consument betaalde klachtengeld.

Ook is de ondernemer op basis van dat reglement gehouden om de behandelingskosten van dit geding te vergoeden aan het secretariaat van de commissie.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een (vervangende) vergoeding van € 5.559,00.
Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Ontbindt het door partijen overeengekomen gedeeltelijk, namelijk in die zin dat de ondernemer wordt ontheven van de verplichting om door nakoming/herstel de klacht van de consument te verhelpen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 102,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie de bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf, bestaande uit mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, mr. B.W. Weilers en de heer J. Hania, leden, op 18 december 2020.