Consument heeft te maken met afschrijving bij vervanging van slijtagegevoelig onderdeel. Consument moet deel bijbetalen

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Afschrijving    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 61719

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 27 november 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte [merk auto], tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 10.340,75.   De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 23 december 2010   De consument heeft op 8 september 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De garantietermijn liep af op 21 juni 2011. Bij de koop heeft de consument om een garantietermijn van 9 maanden verzocht, maar dat wilde de ondernemer niet.   Op 6 september 2011 hoort de consument een vreemd geluid in de auto. Op 8 september 2011 heeft de ondernemer geconstateerd dat de versnellingsbak defect is en moet worden vervangen. De kosten van het vervangen bedragen circa € 3.500,–.   De ondernemer is bereid om coulancehalve 20% korting te verlenen op de kosten van de reparatie.   De consument is van mening dat hij een dergelijke grote schadepost, kort na het verstrijken van de garantie termijn niet behoefde te verwachten, mede gelet op de leeftijd van de auto en het aantal gereden kilometers. De consument beroept zich op non-conformiteit en verlangt dat de ondernemer de kosten van de reparatie vergoed.   In overleg met de ondernemer heeft de consument de versnellingsbak laten vervangen. Tevens heeft de ondernemer de koppeling en het druklager vervangen. De consument heeft de factuur van 12 oktober 2011 ten bedrage van € 3.189,53 bij het ophalen van de auto betaald. De ondernemer heeft een korting van 20% op de kosten van het vervangen van de versnellingsbak verleend ter grootte van € 723,62.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in n hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De betreffende versnellingsbak staat bekend als zwak zo blijkt uit een door de consument gedaan onderzoek. Dit wordt ook bevestigd door de deskundige van de commissie. Het gebrek moet al eerder aanwezig zijn geweest.   De consument is wel bereid een kleine bijdrage te betalen. Hij is bereid 20% te betalen. De kosten van het vervangen van de koppeling is de consument wel bereid deze volledig te voldoen.   De ondernemer heeft gedurende de reparatieperiode aan de consument gratis vervangend vervoer ter beschikking gesteld.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De auto is van 7 januari 2005; bij de koop was de kilometerstand 149.876 km. Op 8 september 2011 en bij een kilometerstand van 165.000 wordt melding gemaakt van het geluid.   De auto heeft meer dan 8 maanden en 15.000 km prima gefunctioneerd. Van een ondeugdelijke versnellingsbak is geen sprake en ook niet van non-conformiteit.   De ondernemer vindt het een vervelende kwestie voor de consument en heeft hem om die reden een korting van 20% op de reparatie verleend. Ook heeft de ondernemer de consument voor de duur van de reparatie gratis vervangend vervoer ter beschikking gesteld.   De ondernemer verkoopt auto’s met 6 maanden BOVAG-garantie. Ook verkoopt de ondernemer auto’s met [merk] occasion garantie. Hiervoor mag de auto niet ouder zijn dan 5 jaar en niet meer dan 120.000 km hebben gereden. De auto van de consument voldeed daaraan niet.   De ondernemer heeft een goede auto aan de consument geleverd en is ook overigens klantgericht opgetreden jegens de consument.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Vooronderzoek De gemonteerde bak is er een van [het type]. Deze bakken staan niet bekend probleemloze bakken. Bij geluiden et cetera kan men door middel van akoestische apparatuur vrij concreet de bak "beluisteren". Naar aanleiding daarvan en constatering van geluiden wordt in de meeste gevallen de bak vervangen door een ander exemplaar; dit is ook het advies van [de importeur]. De huidige – geplaatste – bakken hebben een aantal wijzigingen ondergaan, die niet door te voeren zijn in de voormalige bak van dit voertuig. Vandaar.   Onderzoek Bij demontage van de bak constateerde ik een aantasting van de lagercups en rollen, veroorzaakt door slijtage. De slijtage is al een tijdje aan de gang, dit was vrij gemakkelijk te constateren aan een opeenhoping van lagermateriaal op de magneet in de bak. Deze magneet filtert de genoemd delen uit de olie. Er zijn geen zaken op te merken dat de slijtage is veroorzaakt door een calamiteit. Resumé: de door de consument opgemerkte "grommende" geluiden zijn veroorzaakt door slijtage van de lagers. Normaliter gaan deze lagers langer mee. Zie opmerkingen bij vooronderzoek.   Herstel Reeds uitgevoerd, de factuur is correct opgesteld. Dat de koppeling ook vervangen is, is te doen gebruikelijk. De versnellingsbak is immers toch gedemonteerd. De status van de koppeling heb ik niet kunnen controleren. Beschouw de vervanging dan ook als preventief en acceptabel.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie stelt voorop dat nu geen van de partijen aan- of opmerkingen op het rapport van de door de commissie ingeschakelde deskundige naar voren hebben gebracht, zij in het vervolg van dit bindend advies van de juistheid van diens bevindingen zal uitgaan.   Hiervan uitgaande en gelet op de overige in aanmerking te nemen omstandigheden zoals het bouwjaar van de auto, de kilometerstand, de omstandigheid dat sprake is van een aan slijtage onderhevig onderdeel en de omstandigheid dat de ondernemer kosteloos vervangend vervoer heeft aangeboden, is de commissie van oordeel dat de versnellingsbak voortijdig defect is gegaan en aldus niet beantwoordt aan de redelijke verwachtingen die de consument mocht hebben. De kwaliteit van het lagerwerk is in dit verband als onvoldoende aan te merken.   Gelet hierop is de commissie van mening dat de korting zoals deze door de ondernemer is verleend onvoldoende recht doet aan de consument.   De commissie is van mening uitgaande van een voortijdige vervanging van het betreffende onderdeel dat de consument naar billijkheid gehouden is om 50% van de in verband met de vervanging van de versnellingsbak in rekening gebrachte kosten te voldoen. Aldus wordt mede tot uiting gebracht dat sprake is van een zekere afschrijving en de consument door het vervangen van een aan slijtage onderhevig onderdeel voor een nieuw onderdeel in bepaalde mate voordeel daarvan ondervindt.   Uitgaande van de factuur van 12 oktober 2010 bedragen de kosten met betrekking tot de versnellingsbak € 3.618,–; 50% hiervan is € 1.809,–. De consument heeft betaald € 2.894,38 (€ 3.618,– minus € 723,62). Het verschil tussen dit bedrag en het door de consument te betalen bedrag, te weten € 1.085,38 dient de ondernemer aan de consument terug te betalen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een bedrage van € 1.085,38. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 445,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 7 december 2011.