Consument heeft terecht 3e ingeschakeld om herstel te verrichten

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email




Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: (on)deugdelijke levering / uitvoering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: KLU20-0007

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 23 maart 2000 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het opknappen van de slaapkamerverdieping, demontage van de linnenkast, het inbouwen van schakelaars tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 5.500,–.   De consument heeft een bedrag van ƒ 4.500,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak.   De kwaliteit van het schilder en pleisterwerk is onvoldoende, de door ons gewenste kleuren zijn niet toegepast. De hoeveelheden gebruikte materialen en het aantal gewerkte uren zijn te hoog opgevoerd. De consument verlangt slechts te betalen voor de door de ondernemer, naar wens van de consument, uitgevoerde werkzaamheden. Dit is een bedrag van ƒ 1.000,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak.   Er is een aanneemsom van ƒ 5.500,– afgesproken zodat de ondernemer de opmerkingen van de consument over te veel gebruikte materialen en teveel berekende uren niet kan plaatsen. Er is afgesproken dat het schilderwerk op basis van eenmaal overschilderen is aangenomen. Indien de consument het oordeel van de geschillencommissie afwacht vindt de ondernemer het redelijk indien de consument tenminste de helft van de openstaande factuur bedrag betaalt.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Het stucwerk is onregelmatig van structuur en niet vlak en strak. Het schilderwerk voelt zanderig aan en de banen van de roller zijn hier en daar nog zichtbaar. De randen van het aluminiumdeurbeslag zijn mee geverfd, plinten zijn tijdens het stucen niet afgedekt en dus nog vuil. Opnieuw verven en stucen is de enige remedie. Dat zal ongeveer ƒ 1.500,– kosten.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit het relaas van de consument ter zitting is het de commissie duidelijk geworden dat hier een absoluut onbekwame ondernemer aan het werk is geweest. De consument móest wel een vakbekwame stukadoor in schakelen om de werkzaamheden die het klussenbedrijf niet naar behoren kon uitvoeren opnieuw te laten doen. Zo heeft de consument ƒ 2.400,– aan een vakbekwame stukadoor betaald en ƒ 320,– om het zeil, dat de ondernemer vernield had, te laten vervangen. De ƒ 100,– die de consument betaald heeft voor de afvoer van vuil had zij zich kunnen besparen omdat de ondernemer het in haar vuilnisbak heeft gegooid. Het schilderwerk was zo slecht dat zij dit opnieuw moest laten doen voor ƒ 1.900,–. De consument heeft zelf de verf betaald, heeft op eigen kosten nieuwe plinten laten plaatsen en daarbij nog ƒ 83,– aan bijkomend materiaal uitgegeven. De commissie meent dat alle genoemde bedragen voor vergoeding in aanmerking dienen te komen. Gezien de voorgeschiedenis is herstel van de gebreken door de ondernemer geen oplossing.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is en dat als volgt dient te worden beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van ƒ 4.944,–.   Bovendien betaalt de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie aan de consument een bedrag van ƒ 100,–.   Ten laste van de ondernemer komen de volgende bedragen: ƒ 4.944,– + ƒ 100,– dus in totaal ƒ 5.044. De consument heeft ƒ 4.500,– in depot gestort zodat de ondernemer aan de consument nog ƒ 544,– verschuldigd is. Betaling van laatstgenoemd bedrag dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag.   Het depotbedrag wordt als volgt verrekend. Aan de consument wordt een bedrag van ƒ 4.500,– terugbetaald.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussenbedrijven 19 december 2000.