Consument heeft zich aan gebruiksaanwijzing gehouden. Voor het inbranden van videogame treft consument geen blaam.

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 55537

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 29 september 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een Plasma televisie tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.739,– alsmede een bedrag van € 47,89 voor verzendkosten.   De levering vond plaats op 5 oktober 2010.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Binnen zes maanden na levering – december 2010 – is het scherm ingebrand, hoewel ik mij strikt aan de gebruiksaanwijzing heb gehouden. Ik heb het beeld nooit langer dan één uur stil laten staan. Het beeld dat is ingebrand stond nooit langer dan 20 minuten in beeld. Kortom, de televisie is niet geschikt voor normaal gebruik. Reactie op het deskundigenrapport is, dat er geen installatie door een installateur heeft plaatsgevonden. Het contrast stond ingesteld op 100% van het maximum. In het rapport wordt geen melding gemaakt van het feit dat een scherm de eerste 100-200 uren dient te worden ingespeeld. Dit heeft de consument wel met de expert besproken. Ook in de handleiding bij de televisie wordt hiervan geen melding gemaakt. De expert geeft aan dat de vervangprijs € 1.049,– bedraagt. Hoe heeft hij dit berekend? Een vergelijkbare televisie kost ongeveer € 1.750,–.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument heeft zijn standpunt herhaald en benadrukt dat een beeld niet langer dan één uur heeft stilgestaan, dat hij zich strikt aan de gebruiksaanwijzing heeft gehouden, voorts dat hij wel eens een spelletje heeft gespeeld en dat hij het gevaar van inbranden bij een plasmascherm kende. Eenzelfde toestel is niet meer te leveren. Nu de ondernemer heeft nagelaten om mij direct een nieuw toestel te leveren op het moment dat het nog kon, dient de ondernemer mij nu de opvolger daarvan, die beter en duurder is, gratis te leveren. De consument verlangt herstel van de televisie of vervanging daarvan door de opvolger van de gekochte televisie, ook al is deze duurder.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Daar wij van mening zijn dat inbranden niet kan zijn ontstaan door normaal gebruik, vragen wij u een onafhankelijk deskundige aan te wijzen om de klacht te beoordelen. Nu dit ook blijkt uit het deskundigenrapport, kunnen wij de eis van de consument niet honoreren.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Bij erg contrastrijke zender logo’s die altijd op dezelfde plek op het scherm staan kan – los van deze instelling – inbranden ontstaan. Derhalve houden tv productie bedrijven daar rekening mee en wijzigen zij af en toe de plek waar op dit icoon staat (de computergame doet dat niet). Hiermee zal het inbranden beperkt worden. Helaas is inbranden geen nieuw probleem, bij de oude beeldbuismodellen was dit ook al het geval.   In dit geval is inbranden toch gebeurt, omdat het een videogame betreft op een niet tv-kanaal waar het contrast op 100% is blijven staan. Omdat gamemakers totaal geen rekening houden met inbranden van objecten die helder zijn en altijd op de zelfde positie zitten, is dat inbranden – door de herhaling – toch gebeurd. De installateur heeft daar geen invloed op.   De in de gebruiksaanwijzing gemelde maximale tijd heeft niet gewerkt omdat het signaal niveau van tv-zenders goed gedefinieerd is en van games niet. Het steeds maar weer herhalen van het zelfde plaatje (de snelheidsmeter van de game), ook al is het kortstondig (20 minuten), zal ook inbranden veroorzaken. In dit geval is dat een vervelende samenloop van factoren die tot inbranden hebben geleid. Door prijsverlagingen in de afgelopen tijd zal de vervang prijs circa € 1.049,– bedragen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De deskundige heeft vastgesteld dat het inbranden het gevolg is geweest van het gebruik van een video game. Voorts heeft de consument onweersproken gesteld dat dat gebruik telkens 20 minuten was.   De gebruiksaanwijzing bij de gekochte televisie met plasmascherm verbiedt het gebruik van spelletjes niet, maar vermeldt het als mogelijkheid. Om inbranden te voorkomen vermeldt die gebruiksaanwijzing: “u moet niet gedurende langere tijd een vast beeld op uw tv-scherm vertonen (2 of meer uren voor LCD, 1 of meer uren voor plasma)”.   Nu de gebruiksaanwijzing het gebruik van een videogame niet verbiedt en de consument telkens niet langer 20 minuten heeft gespeeld en zich daarmee aan de gebruiksaanwijzing heeft gehouden, treft de consument voor het inbranden geen schuld. Nu ook niet gesteld en evenmin gebleken is van enige andere waarschuwing vooraf tegen het inbranden van de kant van de ondernemer aan de consument dan hetgeen daaromtrent in de gebruiksaanwijzing staat, komt de schade als gevolg van het inbranden voor rekening en risico van de ondernemer.   Herstel is niet mogelijk – zo blijkt uit het deskundigenrapport – terwijl eenzelfde toestel niet meer te leveren is, zo heeft de consument ter zitting onweersproken gesteld.   Ontbinding van de overeenkomst komt de commissie het meest praktische voor. Daarvoor is voldoende grond aanwezig. Voor het gratis leveren van de duurdere versie van de televisie is onvoldoende grond. Immers, het niet meer kunnen leveren van hetzelfde toestel enkel als gevolg van tijdsverloop is niet zonder meer verwijtbaar aan de ondernemer.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De overeenkomst d.d.29 september 2010 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de ondernemer aan consument dient terug te betalen de koopprijs alsmede de verzendkosten, zijnde een bedrag € 1.786,49, onder teruggave door de consument van het televisietoestel.   Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies, terwijl de ondernemer tevens binnen deze termijn de televisie kostloos bij de consument dient op te halen, na daartoe een afspraak te hebben gemaakt.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, op 22 augustus 2011.