Consument is geen contractpartij, commissie niet bevoegd om klacht te behandelen

  • Home >>
  • Water >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Water    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: onbevoegdverklaring   Uitkomst: onbevoegd   Referentiecode: 203411/224220

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Onbevoegdheid. Naar de commissie begrijpt, verzoekt de consument de commissie zich uit te laten over een geschil dat betrekking heeft op de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst, maar is de consument zelf geen contractspartij bij deze overeenkomst. Daartoe is de commissie niet bevoegd.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Uit de stukken blijkt dat eerst dient te worden vastgesteld of de commissie bevoegd is het geschil te behandelen.

De Geschillencommissie Water (verder te noemen: de commissie) heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 5 september 2023 te Den Haag.

De commissie heeft het volgende overwogen.

Beoordeling
Gelet op artikel 3 van haar reglement heeft de commissie tot taak “geschillen tussen consument en ondernemer te beslechten, voor zover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de aansluiting en/of de levering van drinkwater.” Meer in het bijzonder dient er sprake te zijn van een geschil, voor zover dit betrekking heeft op de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten waarbij zowel de consument als de ondernemer contractspartij zijn. Gelet op de dossierstukken verzoekt de consument de commissie zich bij bindend advies echter uit te laten over een geschil dat betrekking heeft op de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst die een derde partij, te weten [derde], in eigen naam doch voor rekening van de consument met de ondernemer is aangegaan.

De consument verzoekt de commissie derhalve zich bij bindend advies uit te laten over een geschil dat betrekking heeft op de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst waarbij de consument zelf geen contractspartij is. Daartoe is de commissie niet bevoegd.

Op grond van het voorgaande acht de commissie zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Water, bestaande uit de heer mr. D.P.C.M. Hellegers, voorzitter, de heer mr. E.F. Verduin, de heer drs. L. van Rootselaar, leden, op 5 september 2023.