Consument is niet meer dan de overeengekomen kredietlimiet aan ondernemer verschuldigd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Informatie    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 74694

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft gesprekskosten van een mobiel abonnement.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 291,99 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft de gesprekskosten voor mijn mobiele abonnement laten oplopen tot € 833,–. Ik heb een [naam abonnementsvorm] afgesloten met een kredietlimiet van € 250,– inclusief BTW. Zodra dit bedrag zou zijn verbruikt, zou ik worden afgesloten, waarna ik zelf contact zou moeten opnemen met de ondernemer om opnieuw gebruik te kunnen maken van de diensten. Ook zou ik worden gewaarschuwd zodra ik voor een bedrag van € 225,– zou hebben verbruikt. Ik ben niet gewaarschuwd toen ik voor een bedrag van € 225,– had verbruikt; evenmin ben ik afgesloten toen ik de limiet van € 250,– had bereikt. Inmiddels heb ik € 250,– betaald. Het restant van de rekening behoort te worden kwijtgescholden.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij stellen ons op het standpunt dat de consument de gesprekskosten zelf heeft gemaakt en deze dan ook dient te voldoen. De algemene voorwaarden bepalen ook dat alle gemaakte kosten voor het gebruik van de dienst voor rekening van de klant zijn. De brochure waar de consument naar verwijst betreft de “mobiel handleiding“ bijgevoegd bij de simkaart. Zij verwijst naar een statement dat daarin wordt gesteld met betrekking tot de kredietlimiet. In de brochure staat ook: “Wijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud van dit boekje kunnen geen rechten worden ontleend”. De kredietlimiet is ingesteld om zowel de ondernemer als de consument te beschermen tegen het hoog oplopen van facturen. Recent zijn daarin wijzigingen doorgevoerd waardoor de kredietlimiet op € 1.000,– is vastgesteld, vooruitlopend op nieuwe wetgeving. Wij wensen de kosten van het geschil op de consument te verhalen op grond van artikel 21 lid 3 van het reglement van de commissie.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat de ondernemer zich niet kan verschuilen achter de disclaimer in de brochure. Het gaat om een voor de consument belangrijk beding dat overigens zonder enig voorbehoud door de ondernemer wordt toegezegd. Het moge zo zijn dat de brochure bij alle simkaarten wordt verstrekt, maar dat betekent niet dat de consument de inhoud daarvan niet serieus mag nemen. Voorts had het op de weg van de ondernemer gelegen de verhoging van de kredietlimiet aan de consument kenbaar te maken. Naar het oordeel van de commissie is de consument ter zake de in geschil zijnde rekening niet meer dan het maximum van de overeengekomen kredietlimiet aan de ondernemer verschuldigd. Het in depot gestorte bedrag zal aan de consument worden gerestitueerd. De klacht gegrond wordt verklaard, is artikel 21 lid 3 van het reglement van de commissie niet van toepassing.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument is ter zake [factuurnummer] aan de ondernemer niet meer verschuldigd dan een bedrag van € 250,–.   Het depotbedrag wordt aan de consument overgemaakt.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,84 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie 25 april 2013.