Consument is verantwoordelijk voor tijdige afmelding

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Verhuizing    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 51868

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de levering van gas.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik werd klant op 15 juli 2009 tot en met 31 maart 2010 bij de ondernemer. Rond april 2010 kreeg ik een eindafrekening, omdat ik was overgestapt naar (naam energieleverancier). De eindafrekening van de ondernemer was geschat en de eindstandrekening verkeerd doorgegeven. Nu is alles wel gecorrigeerd vanaf 2009 tot 2010. Ik moest wel bijbetalen, wat ik gedaan heb. Achteraf hoor ik het terug te krijgen. Op 27 april 2010 was ik weer terug gegaan naar de ondernemer, voordat mij de eindstanden bekend was. De ondernemer bood mij een nog beter aanbod dan (naam energieleverancier). Ik betaalde € 75,– + € 32,– transport bij (naam energieleverancier). En bij de ondernemer betaalde ik ook € 70,– per maand + € 32,– transport kosten. Intussen kreeg ik ook de eindstanden binnen van (naam energieleverancier), waarop ook een veel te hoge gasrekening stond genoteerd. Elektra was correct, en het gas wat de ondernemer teveel had doorberekend, was nog niet eens verbruikt na de periode (naam energieleverancier). Ik betaalde ook alleen de stroomrekening van (naam energieleverancier). Ik betaalde over de periode april 2010. Op 27 april 2010 was ik weer overgestapt en komt de ondernemer met een nota aanzetten, die ik zou moeten betalen over april 2010. En nog meer spookrekeningen. Waarom geld betalen als ik nog geld terug hoor te krijgen? En betalen over een termijn waar ik niet eens klant bij de ondernemer was. Nadat ik was overgestapt naar (naam tweede energieleverancier), omdat ik niet langer klant wenste te zijn van de ondernemer, kwamen ze met wat vage eindafrekeningen. Ik mis een periode 27 april tot 10 augustus 2010. Over die periode heb ik circa € 80,– verbruikt. Komt bij de tussentijdse opzegging van € 85,–. Maar ik heb wel betaald € 150,– + € 28,67 + € 70,– + € 70,– voor de periode 27 april tot 10 augustus. Ik kreeg achteraf nog € 60,– terug van de vorige eindstandafrekening. Ik hoor nog circa € 200,– van de ondernemer te krijgen. Alleen komen zij met een vaag verhaal aanzetten dat ik hen € 53,– verschuldigd ben. En dat ze over de maand april 2010 een voorschot mogen vragen terwijl ik klant was bij (naam energieleverancier).   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij sturen spookafrekeningen De regionale netbeheerder stelt de meterstanden bij een overstap vast en zendt deze aan de oude en de nieuwe leverancier. Dit gebeurt om te voorkomen dat (een deel van) het verbruik dubbel of geheel niet in rekening wordt gebracht. Nadat de consument voor de tweede keer in 2010 voor een andere energieleverancier had gekozen, hebben wij van de netbeheerder een correctie op de meterstanden ontvangen. Als gevolg hiervan hebben wij de consument op 18 september 2010 (terecht) twee eindafrekeningen en een jaarafrekening gezonden. Hierop hebben wij (terecht) gebruik gemaakt van de door de netbeheerder vastgestelde meterstanden. Deze meterstanden worden overigens niet door de consument betwist.   De door een andere leverancier in rekening gebrachte opzegvergoeding Als wij een consument toezeggen om de kosten voor een tussentijdse opzegging van een andere leverancier te vergoeden, verwijzen wij naar onze website (naam internetsite) (voorheen (naam internetsite)). Wij hebben de consument in 2009 laten weten hoe hij deze, door een andere leverancier in rekening gebrachte opzegkosten, van ons vergoed kan krijgen. Op 29 september 2009 hebben wij de consument de opzegkosten van € 250,– van de vorige leverancier vergoed.   De termijnfacturen van € 28,67 tot de jaarafrekening van juli 2010 De consument stelt dat hij de betreffende facturen niet (tijdig) heeft betaald, omdat hij niet begreep waarom wij deze bedragen in rekening hebben gebracht. In de contractsbevestiging van 3 mei 2010 laten wij de consument weten dat het termijnbedrag tot de volgende jaarafrekening van juli 2010 € 28,67 bedraagt. In vergelijking met het vorige termijnbedrag (€ 77,78) van de consument is dit inderdaad laag. Dit heeft te maken met het resterende aantal termijnen (drie) voor de jaarafrekening van juli 2010 en het feit dat de winterperiode, waarin veel gasverbruik plaatsvindt, reeds voorbij was.   De door ons in rekening gebrachte kosten Uit het rekeningoverzicht blijkt dat de consument na de overstap per 27 april 2010 pas op 6 juli 2010 de eerste betaling van € 28,67 heeft verricht. Wij hebben de consument onze herinnerings-, aanmaan- en incassobrieven uitvoerig geïnformeerd over de achterstanden in betaling.   Wij hebben besloten om uit coulance het resterende openstaande bedrag aan kosten van € 117,56 te laten vervallen.   Samenvatting De consument is in korte tijd een aantal keren van energieleverancier is gewisseld. Wij hebben geen zicht op het doorgeven van de meterstanden aan een andere leverancier. Wij kunnen daarom niet beoordelen waarom de netbeheerder de gasmeterstand bij de beëindiging van ons contract op 30 maart 2010, tegen de zin van de consument aanvankelijk heeft vastgesteld op 26.460.   Als beginstanden van ons nieuwe contract per 27 april 2010 heeft de consument ons op 11 april 2011 de gasstand 20.127 doorgegeven. Gezien de door de netbeheerder uiteindelijk in augustus 2010 vastgestelde meterstand per 27 april 2010 (26.380) moet de door de consument doorgegeven gasstand op een vergissing berusten.   De door de consument gewenste correctie van de gasmeterstanden van 31 maart en 27 april 2010 moet door de netbeheerder worden goedgekeurd, vastgesteld en aan de betrokken partijen worden doorgegeven. Vanzelfsprekend vergt dit tijd. Dit neemt niet weg dat de consument de door ons in rekening gebrachte (termijn)bedragen tijdig dient te voldoen. Dit is niet gebeurd. Wij hebben daarom terecht kosten bij de consument in rekening gebracht.   Na ontvangst van de gecorrigeerde gasmeterstanden eind augustus 2010 hebben wij onze afrekeningen op 18 september 2010 correct en tijdig gecorrigeerd.   Conclusie Uit coulance hebben wij het resterende openstaande bedrag aan kosten van € 117,56 laten vervallen. Wij hebben de consument voorgesteld om alle in rekening gebrachte kosten te laten vervallen. Hiermee is de consument niet akkoord gegaan. Tot een ander voorstel ter oplossing van deze zaak, was de consument niet bereid. Wij vragen uw commissie daarom om de vordering van de consument af te wijzen en hem te vragen om het resterende bedrag van € 53,59 aan ons over te maken.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie onderschrijft in grote lijnen het standpunt van de ondernemer. Naar het oordeel van de commissie kan niet worden gezegd dat de ondernemer de tussen partijen gesloten overeenkomst niet deugdelijk is nagekomen ofwel de consument op het verkeerde been heeft gezet. De klacht treft dan ook geen doel.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 19 juli 2011.