Consument is zelf verantwoordelijk voor de opzegging van de wegenbelasting

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Zorgvuldigheid consument    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE07-0422

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 2 juni 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden aan een [merk en type] van 2002, tegen de daarvoor – niet door partijen overeengekomen – door de consument te betalen prijs van € 2.500,–. De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks 2 juni 2007.   De consument heeft een bedrag van € 2.200,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 13 juni 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb de auto op 19 december 2005 elders gekocht. Omdat ik mijn vorige auto ook door de ondernemer liet onderhouden, heb ik ook deze auto in onderhoud gegeven bij de ondernemer. Op 8 februari 2007 heb ik de auto bij de ondernemer aangeboden voor onder andere het verrichten van de APK, welke daarbij werd verlengd tot 12 februari 2008. De ondernemer heeft mij er toen niet op gewezen dat de distributieriem mogelijk vervangen moest worden. Ik mocht er daarom van uitgaan dat de distributieriem niet behoefde te worden vervangen.   Op 2 juni 2007 kreeg ik pech. De distributieriem brak, bij de kilometerstand van 99.313. Omdat de riem eerder is gebroken dan de ondernemer verwacht, is er sprake van een ondeugdelijk product.   De consument verlangt dat de ondernemer wordt verplicht een, door de commissie in goede justitie, overeenkomstig de door de commissie – blijkens de door de consument aangehaalde jurisprudentie – in overeenkomstige gevallen gegeven beslissing, te bepalen vergoeding aan de consument te geven.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De auto is op 8 februari 2007 APK gekeurd en in de steekproef van de RDW gevallen. De consument heeft na de reparatie van de distributieriem een bedrag van € 300,– betaald en weigerde het resterende deel van de factuur te voldoen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de geleden schade, omdat de ondernemer niet de verkoper is van de onderhavige auto. Ook heeft de ondernemer geen wanprestatie gepleegd bij de APK, waarbij geen opdracht is gegeven tot het verrichten van onderhoud aan de auto. De distributieriem behoeft niet te worden gecontroleerd bij de APK.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument liet in het verleden inderdaad de auto bij ons – omdat ons bedrijf is gelegen tussen zijn woonplaats en zijn werk – wel onderhouden. De auto waar het nu over gaat heeft de consument elders gekocht. Anders dan de consument heeft gesteld, is de consument ingegaan op een door ons gepubliceerde aanbieding voor het verrichten van de APK voor een bedrag van € 29,–. Eerst na het verrichten van de APK voor het aangeboden bedrag, heeft de consument te kennen gegeven ook deze auto wel bij ons in onderhoud te willen geven. Wij hebben geen andere werkzaamheden verricht dan die welke nodig zijn om de auto voor de APK te kunnen goedkeuren.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De auto verkeert in goede staat van onderhoud. Aangezien de auto reeds in juni is gerepareerd, waren de betreffende onderdelen niet meer aanwezig bij de ondernemer. Nader onderzoek hiervan is dus uitgesloten. Om zeker te weten dat de distributieriem niet aangetast kon zijn door overmatige olielekkage en er geen oliekeerringen op de factuur stonden, onderzoek wel uitgevoerd.   Tijdens dit onderzoek heb ik waargenomen dat er van olielekkage geen sprake is. De motor is mooi droog. Aan de sleutelsporen op de betreffende bouten en moeren is vast te stellen dat de betreffende reparatie inderdaad is uitgevoerd. Op 21 september 2006 is bij [een derde] een kleine onderhoudsbeurt uitgevoerd bij kilometerstand: 78.245. Op 9 februari 2007 is bij de ondernemer een APK-keuring uitgevoerd en wat kleinere reparaties. Dit bij kilometerstand: 89.828. Een APK- keuring is slechts een controle op de minimale veiligheidseisen waaraan een auto moet voldoen. Een uitgebreide motorinspectie is hier dan ook niet aan de orde. Over het algemeen wordt er door de dealer gewezen op de noodzaak van het vervangen van de distributie.   Volgens [fabrikanten] voorschrift dient bij dit type auto de distributie-set te worden vervangen bij 120.000 km. of na 5 jaar, al naar gelang het eerst bereikt wordt. Aangezien de auto geleverd is op 12 februari 2002, had de distributie-set dus vervangen moeten worden vóór 12 februari 2007. Dit is niet gebeurd. De vervangingstermijn van de distributie is dus ruimschoots overschreden. Gezien de leeftijd en de kilometerstand wordt de waterpomp over het algemeen preventief vervangen. Deze wordt namelijk ook aangedreven door de distributieriem en wanneer deze zou vastlopen, zou de zelfde motorschade ontstaan.   Resumerend stel ik dan ook dat de distributieriem is gebroken ten gevolge van normale ouderdoms-slijtage en het feit dat de vervangingstermijn ruimschoots is overschreden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De factuur van de ondernemer, gedateerd 12 juni 2007, vermeldt in aanhef: Motorschade. De factuur omvat – naast de reparatie van de distributieriem – een aantal onderhoudsposten en bedraagt totaal € 2.500,–. De consument heeft een bedrag van € 300,– voldaan.   De factuur van 17 februari 2007 vermeldt in aanhef: APK, waaruit blijkt dat de aan de ondernemer verleende opdracht was om de APK te verrichten. Het door de consument gestelde is mitsdien in zoverre niet overeenkomstig de feiten.   De factuur, ten bedrage van € 480,– vermeldt uitsluitend posten welke voor het verkrijgen van de goedkeuring van de APK noodzakelijk zijn (gordel, banden, lampen et cetera).   Nu aan de ondernemer geen onderhoudswerkzaamheden zijn opgedragen en de toestand waarin de distributieriem verkeert niet tot de voorgeschreven APK controles behoort, kan aan de ondernemer in redelijkheid niet het verwijt worden gemaakt te zijn tekortgeschoten in de uitvoering van de overeenkomst.   Het verzoek zal mitsdien worden afgewezen.   Voor zover het verzoek van de consument tevens inhoudt te bepalen of een ander dan de ondernemer wellicht voor het voorval aansprakelijk kan worden gehouden, kan aan dit verzoek niet worden voldaan, nu het dossier onvoldoende gegevens bevat om daarover een oordeel te kunnen uitspreken.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag ten bedrage van € 2.200,– aan de ondernemer overgemaakt.   Aldus beslist te Utrecht door de Geschillencommissie Voertuigen op 20 november 2007.