Consument is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn sim-kaart – 1

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Mobiel bellen    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 45993

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft hooggebruik van een abonnement voor mobiele telefonie.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument is naar [het buitenland] gegaan voor een stageperiode van een half jaar. Hij heeft daar zijn Nederlandse sim-kaart vervangen door een lokale sim-kaart. De Nederlandse sim-kaart heeft hij in zijn portemonnee bewaard. Op enig moment is hij er achter gekomen dat er met die kaart voor € 3.133,79 is verbeld.   De consument heeft daarop meteen actie ondernomen en aangifte van diefstal van zijn kaartje gedaan. Hij heeft contact opgenomen met de ondernemer en om coulance gevraagd, maar die was daar niet toe bereid. Er is ook geen verzekering die de schade dekt. De consument is student en kan de rekening nooit betalen.   De consument maakt de ondernemer de volgende verwijten. Het belgedrag is niet normaal op dit abonnement; de maandelijkse kosten zijn nooit meer dan ongeveer € 30,– geweest. De ondernemer had dan ook veel eerder moeten blokkeren. De consument stelt dat niet is geblokkeerd vanwege hoogverbruik, maar omdat de rekening niet was voldaan. Aldus heeft de ondernemer de belangen van de consument niet goed behartigd. De sim-kaart is en blijft eigendom van de ondernemer. Omdat de kaart kennelijk zo makkelijk is te kraken, is een ruime coulance op zijn plaats, bijvoorbeeld de schade die na twee dagen was veroorzaakt en niet de gehele schade.   Desgevraagd heeft de consument medegedeeld niet te weten hoe de diefstal heeft plaatsgevonden; behalve het sim-kaartje mist hij niets. Voorts heeft de consument nog geantwoord dat gebruik werd gemaakt van een pincode, maar hij weet niet zeker of de pincode op het toestel zit of op de sim-kaart.   De consument verlangt niet meer te hoeven betalen dan hetgeen hij zelf daadwerkelijk heeft verbeld. Geheel subsidiair verzoekt de consument om een betalingsregeling.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer is van mening dat het gehele factuurbedrag dient te worden voldaan. De consument is en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de sim-kaart, ook als dat gebruik op onrechtmatige wijze door derden is verricht.   De ondernemer is voorts van mening de belangen van de consument voldoende te hebben behartigd. Nadat op enig moment hooggebruik is geconstateerd is een sms gestuurd om de consument te informeren. De volgende dag is de aansluiting geblokkeerd. De ondernemer betwist dat de aansluiting is geblokkeerd omdat de rekening niet was voldaan: de blokkade was het gevolg van het hooggebruik.   Ter zitting heeft de ondernemer nog toegelicht dat er diverse indicatoren zijn voor hooggebruik, zoals pieken in het gebruik en bepaalde locaties.   De ondernemer heeft ter zitting geen bezwaar gemaakt tegen een betalingsregeling.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie stelt voorop dat de consument verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het gebruik van de sim-kaart. Dat is in geval van diefstal niet anders tot het moment van de melding daarvan, maar in dit geval was de blokkade al voor het moment van de melding door de ondernemer uitgevoerd.   De consument vindt dat een ruime coulance op zijn plaats is en voert daartoe enkele omstandigheden aan. De commissie overweegt dienaangaande als volgt.   De ondernemer heeft een regeling waarbij de aansluiting wordt geblokkeerd bij hooggebruik. Daarbij moet een balans worden gevonden tussen enerzijds de mogelijkheid in het buitenland (en dus tegen hogere kosten) te bellen en anderzijds de bescherming van de consument. In casu is weliswaar sprake van zeer hoog gebruik binnen korte termijn, maar de aansluiting is daarop ook geblokkeerd. De commissie is van oordeel dat de termijn waarna tot blokkering is overgegaan niet onrechtmatig lang is, zoals de consument stelt. Niet aannemelijk is dat de sim-kaart eenvoudig te kraken is, alleen al vanwege de omstandigheid dat geenszins is komen vast te staan dat de kaart wel met een pincode was geblokkeerd. Bovendien is het maar de vraag of de consument de sim-kaart als een goed huisvader heeft bewaakt. Hij stelt dat de sim-kaart in zijn portemonnee zat, maar zonder dat hij het wist, is deze gestolen.   De commissie is van oordeel dat er geen sprake is van zodanig bijzondere omstandigheden dat in dit geval moet worden afgeweken van de hoofdregel dat de consument aansprakelijk is voor het gebruik van de bij zijn abonnement behorende sim-kaart.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 10 december 2010.