Consument kan geen nieuwe argumenten aanhalen in al lopend geschil

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies na tussenadvies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 143607/155348

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Deze uitspraak betreft een bindend advies op een eerder gegeven tussenadvies in dit geschil. Het geschil gaat om een niet goed werkende installatiepomp. De commissie had in het tussenadvies geoordeeld dat ondernemer de installatie moest herstellen zonder de kosten in rekening te brengen aan consument. Er heeft een externe firma met experts van de leverancier van de installatiepomp naar het probleem gekeken. De experts hebben een rapport geschreven over de bevindingen rondom de installatiepomp. Het rapport vermeldt ook een niet eerder gegeven argument van de consument. Hierover schrijft de expert dat datgeen niet in dit geschil behandeld kan worden. Er zou een nieuw geschil gestart moeten worden. De commissie oordeelt het rapport als juist en neemt het mee in de beoordeling. De ondernemer moet in zes weken het herstel van de installatiepomp regelen. Het geschil wordt ten dele gegrond verklaard.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
In dit geschil is op 6 april 2023 (verzonden op 14 april 2023) een tussenbeslissing gegeven. De inhoud daarvan geldt als hier ingelast. Het dictum van die beslissing luidt als volgt:

  Beslissing

  De commissie, alvorens nader te beslissen:

  Stelt de ondernemer in de gelegenheid om (al dan niet tezamen met een vertegenwoordiger van de leverancier van de geïnstalleerde   apparatuur) de oorzaak van voormeld tapwaterprobleem te vinden en op te lossen en verplicht de consument om de ondernemer c.s.   daartoe in de gelegenheid te stellen.

  Partijen dienen daartoe in samenspraak een datum en een tijdstip te bepalen.

  Bepaalt dat een en ander dient te geschieden binnen een termijn van 8 weken na ontvangst van deze tussenbeslissing.

  Draagt partijen ieder voor zich op om de commissie schriftelijk op de hoogte te stellen van het resultaat van voormeld onderzoek en het al   dan niet oplossen van het meergenoemde tapwaterprobleem.

  Bepaalt dat deze zaak daarna schriftelijk zal worden afgedaan, tenzij een van partijen te kennen geeft dat een vervolg mondelinge   behandeling is vereist.

  Houdt daartoe elke nadere beslissing aan.

  De daaraan ten grondslag liggende overwegingen van de commissie luiden als volgt:

  Het standpunt van de deskundige dat op het tappunt minimaal 55°C mag worden geëist, wordt door de commissie op juistheid   onderschreven. Klaarblijkelijk wordt die temperatuur aan het tappunt in de douche niet bereikt. Dit betekent in beginsel dat de installatie   (nog steeds) niet voldoet aan de vereisten/voorschriften. De ondernemer is daarvoor in beginsel verantwoordelijk.
  Door de ondernemer is ter zitting aangeboden om de oorzaak hiervan te achterhalen tezamen met een vertegenwoordiger van de   leverancier van de geïnstalleerd apparatuur, en om zo mogelijk dit probleem op te lossen.

  De consument kan zich vinden in deze en heeft zich bereid verklaard de ondernemer (al dan niet tezamen met een vertegenwoordiger van    de leverancier van de geïnstalleerde apparatuur) daartoe toe te laten in diens woning op een nader af te spreken datum en tijdstip.

  Dit is reden voor de commissie om eerst als volgt te beslissen.

In vervolg daarop hebben partijen – voor zover nu relevant – de hieronder weergegeven standpunten ingenomen, en is de commissie      verzocht om een vervolg beslissing te geven.

Geen van partijen heeft verzocht om een (vervolg) mondelinge behandeling te houden.

De verdere beoordeling van het geschil

Ook hier moet eerst worden verwezen naar voormelde tussenbeslissing, en wel in het bijzonder naar wat daarin is vastgesteld (de feiten waarvan kan worden uitgegaan), is weergegeven (de standpunten van partijen) en is overwogen en beslist. De commissie volhardt daarbij en in vervolg daarop moet thans nog als volgt worden beslist.

Door de consument is – voor zover hier relevant – op 15 juni 2023 als volgt bericht:

Naar aanleiding van een reeds langlopend geschil heeft op last van uw uitspraak de firma [naam] met experts van [naam leverancier installatie] naar de geïnstalleerde warmtepomp gekeken. Er is daar een rapport uitgerold met daarin een advies voor werkzaamheden die de firma [naam] zou kunnen uitvoeren om de werking van het systeem te verbeteren. Het is ons niet gelukt om ‘Bijlage1 Verslag WS00878252’ te vinden bij de stukken in het dossier (of het moeten pagina 2, 3 en 4 zijn), wel waren de aanbevelingen van [naam leverancier installatie] helder:

• Systeem koeltechnisch na te kijken i.v.m. F3-00-storing.
• Booster heater- aansluiten via de [naam leverancier installatie] print.
• Boilersensor goed vast in vat monteren.
• De retour van de cv-installatie niet door het vat heen laten lopen om afkoeling vat te voorkomen

In het begeleidend schrijven van [medewerker installatiebedrijf] geeft hij aan voornemens te zijn “(…) het advies van [naam leverancier installatie] over te nemen zodra de geschillencommissie en de klant hiermee akkoord gaan (….)”.
Bij dezen in elk geval ons akkoord om deze werkzaamheden uit te voeren. Wij verwachten met name van de vierde aanbeveling resultaat. Helaas kunnen wij het resultaat pas waarnemen als de vloerverwarming weer nodig is en dan met name tijdens de nachten rond of onder het vriespunt. Het is wat ons betreft dus van belang dat de zaak aangehouden wordt totdat voor ons de resultaten merkbaar zijn, dus ergens einde van dit kalenderjaar.

[Medewerker installatiebedrijf] gaat vervolgens in zijn schrijven ook nog kort in op de werking van de heatpipes: “Voor wat betreft de heatpipes adviseren wij dat de klant deze reinigt, zodat de werking van reflectie op de buis weer kan plaatsvinden. Door de vervuiling die er nu is, zullen de pipes niet tot onvoldoende werken.”

Daarover het volgende: Dit advies heeft [medewerker installatiebedrijf] ons eerder gegeven en wij hebben dan ook al meerdere keren de heatpipes gereinigd. Dit bracht geen verschil in werking/opbrengst met zich mee. Daarnaast bevreemdt het ons dat de werking afhankelijk zou zijn van een regelmatige schoonmaakbeurt. Wij zien heatpipes op hoge daken, onbereikbare plekken voor de gemiddelde huisbewoner. Wij kunnen ons niet voorstellen dat [medewerker installatiebedrijf] al hun klanten elk half jaar zeggen dat ze het dak op kunnen. Wij hebben zelf al eens met een leverancier van heatpipes en buffervaten contact gezocht en deze schreef ons “Ik verwacht echt dat er iets in de instellingen niet goed staat gezien de beschrijving.” Wat ons betreft neemt de firma [naam], als ze toch al langskomen, ook iemand mee die weet hoe het menu van de aansturing van de pomp van de heatpipes geoptimaliseerd kan worden. Een eventueel positief resultaat hiervan kunnen wij ook al in de zomer merken. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wachten eerst uw, en vervolgens de reactie van de firma [naam] af.

Door de ondernemer is – voor zover hier relevant – op 13 juni 2023 als volgt bericht:

Naar aanleiding van het bezoek van [naam leverancier installatie] bij [consument] op 8 juni ’23 doen wij hierbij het verslag toekomen. Bijlage 1 Verslag WS00878252. Wij zijn voornemens het advies van [naam leverancier] over te nemen en dit zodra de Geschillencommissie en de klant hiermee akkoord gaan uit te gaan voeren. Na akkoord zullen wij eventuele benodigde materialen bestellen en een afspraak met de klant maken Voor wat betreft de heatpipes adviseren wij dat de klant deze reinigt, zodat de werking van reflectie op de buis weer kan plaatsvinden Door de vervuiling die er nu is, zullen de pipes niet tot onvoldoende werken.

De door de ondernemer aangeduide bijlage afkomstig van [naam leverancier] luidt voor zover hier relevant aldus:

1. Reden van bezoek: ERGA08 ♦ EHBX08 inclusief een 800 liter boiler, klant geeft aan koud te douchen maar heeft geen verwarmingsklachten.

2. Bevindingen
Toestel aan bij aankomst. Tank temp is 53 graden. Ingestelde tank temp is 60 graden. Wandmodel met externe tank 800 liter met zonneboiler. Retour van de cv installatie loopt door de tank heen. Booster element word aangestuurd door relais van de back-up heater (gaat dus pas aan op moment dat de back-up aangaat) Boiler sensor zit vrij los in de buffervat. Desinfectie staat uit. Maximale bedrijfstijd staat op 5 minuten. Storingsgeschiedenis aantal keer F3-00.

3. Uitgevoerde werkzaamheden: System gemonitord op cv bedrijf en warm tapwater bedrijf. Persgas loopt erg snel op tijdens monitoren 102 graden.

4. Resultaat:
Toestel werkend achter gelaten zonder aanpassingen.

5. Nog uit te voeren door installateur:
Advies: Systeem koeltechnisch na te kijken i.v.m. F3-00 storing. Booster heater aansluiten via de [naam leverancier] print. Boilersensor goed vast in vat monteren. De retour van de cv-installatie niet door het vat heen laten lopen om afkoeling vat te voorkomen.

De commissie beoordeelt het advies van (leverancier) [naam leverancier] als juist en ter zake doende. Dit ook nu partijen zich in de opvolging van dat advies hebben kunnen vinden en de ondernemer zich onvoorwaardelijk bereid heeft verklaard dat advies bij wijze van nakoming/herstel uit te willen voeren zonder dat de consument daarvoor kosten in rekening worden gebracht.

De commissie zal de ondernemer daartoe te verplichten op na te melden wijze.

Niet is een de consument toe te rekenen oorzaak vastgesteld voor de te lage tapwatertemperatuur.

De klacht van de consument beperkt zich tot de temperatuur van het tapwater. Deze geschilbeslechting beperkt zich dan ook tot de afdoening van alleen die klacht. Bij nieuwe/andere klachten (de consument betrekt in diens laatste reactie nu ook een mogelijk disfunctioneren van de vloerverwarming bij deze zaak) zal de consument deze eerst bij de ondernemer moeten neerleggen, waarop eventueel een nieuw geschil bij de commissie kan volgen. Het verzoek van de consument om deze zaak voor het overige aan te houden ten einde een goed functioneren van de vloerverwarming in het koude seizoen af te wachten, wordt dan ook afgewezen.

De vervuiling van de heat-pipes op het dak (zie de door de ondernemer in het geding gebrachte foto; waardoor minder zonnewarmte kan worden geabsorbeerd) betreft een voor rekening en risico van de consument komende omstandigheid, welk risico zich in het kader van deze klacht niet laat afwentelen op de ondernemer. De consument heeft zelf zorg te (blijven) dragen voor het (laten) schoonmaken/schoonhouden van de heat-pipes, de ondernemer kan daartoe bij wijze van nakoming niet worden verplicht. In zoverre wordt dus niet terecht geklaagd.

Nu deels terecht is geklaagd is de ondernemer op basis van het reglement van de commissie tevens gehouden om het klachtengeld aan de consument te vergoeden, alsmede om de bijdrage in de behandelingskosten te voldoen aan het secretariaat van de commissie. Die bijdrage wordt de ondernemer separaat bij factuur in rekening gebracht.

Beslissing

De ondernemer voert conform diens aanbod bij wijze van nakoming/herstel al de door [naam leverancier installatie] hiervoor onder 5. noodzakelijk geoordeelde werkzaamheden uit, zonder dat de consument daarvoor kosten in rekening mogen worden gebracht.

Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie de bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven, bestaande uit mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, en drs. H.H.F.M. van den Oever en mr. B.W. Weilers, leden, op 22 juni 2023.