Consument kan niet verweten worden dat hij niet gemeld heeft dat schutting op gemetselde muur wordt geplaatst. Niet gebleken is dat gewaarschuwd is voor mogelijk lekken van hout.

  • Home >>
  • Doe-Het-Zelfbedrijven >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 54020

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 2 mei 2010 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van vijf hardhouten schuttingdelen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 495,–. De levering vond plaats op of omstreeks 14 mei 2010.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ongeveer anderhalve week en een regenbui nadat de schuttingen op het metselwerk zijn geplaatst, begon olie uit de schuttingen te lekken. Deze olie is in het metselwerk getrokken. De stenen zijn met een hogedrukreiniger niet meer schoon te krijgen. De ondernemer heeft hier niet voor gewaarschuwd. Bij een later bezoek aan de vestiging van de ondernemer deelde de medewerker mee dat het geen probleem was de schuttingen op metselwerk te plaatsten; “hij had ze thuis zelf ook”. De herstelkosten van de schutting en het metselwerk bedragen € 2.920,–.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het betreft een reeds geoliede schutting, dat is niet door ons gedaan. Het schoonmaken van het metselwerk met zoutzuur is niet gelukt. In het verkoopgesprek is uitgelegd dat de schuttingdelen op een gemetselde muur geplaatst zouden worden. Op de schuttingdelen zat geen label of iets dergelijks waarop gewaarschuwd werd voor mogelijk lekken. Ik stem in met uitvoeren van de noodzakelijke herstelwerkzaamheden door of namens de ondernemer.   De consument verlangt vergoeding van de kosten van herstel van de schutting en het metselwerk.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Desgevraagd heeft de leverancier de schutting van de consument geïnspecteerd. Hieruit is naar voren gekomen dat er sprake is van het uitlopen van inhoudsstoffen van onbehandeld hout. Een proces dat volgens hem bij regen kan voorkomen. Het reinigingsadvies dat aan de consument is gegeven, heeft niet tot verbetering geleid. [Naam van de leverancier] heeft onderzocht of herstel mogelijk is. Dat is het geval. De kosten hiervan bedragen € 2.605,– exclusief BTW en exclusief demonteren schuttingen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het is niet duidelijk wat er in het verkoopgesprek nu precies is gezegd over de mogelijkheid van het lekken van het hout. De consument had zich beter moeten informeren. Deze informatie is op internet beschikbaar.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport van 19 mei 2011 voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Geconstateerd dat de schermen gelekt hebben en dat het metselwerk is verkleurd. De omvang van de geconstateerde gebreken is opvallend, waarbij de deskundige verwijst naar de bij het deskundigenrapport gevoegde scan van een document op internet en een scan van een bladzijde uit het boekje van de ondernemer waarin tuinproducten staan. Herstel is mogelijk. Voor de herstelkosten verwijst de deskundige naar de opgave die in het dossier bekend zijn.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Ten eerste geldt dat het plaatsen van schuttingdelen op een gemetselde muur niet ongebruikelijk is. Voor zover de consument dit niet heeft gedaan, kan hem niet worden verweten dat hij hier in het verkoopgesprek geen melding van heeft gemaakt. Dit geldt te meer nu niet gebleken is dat de consument voor het mogelijk lekken van het hout is gewaarschuwd en ook op de schuttingdelen zelf geen waarschuwing is aangebracht. Met de opmerking dat de consument zich maar op internet moet informeren, maakt de ondernemer zich er te gemakkelijk van af.   Ten tweede geldt dat de olie niet uit de schuttingdelen behoort te lekken. Niet gebleken is dat de consument de schuttingdelen op ondeskundige wijze heeft behandeld. Uit het in opdracht van de ondernemer opgestelde rapport van DSS volgt dat het naar alle waarschijnlijkheid gaat om behandeld hout. De ondernemer heeft naar aanleiding hiervan opgemerkt het niet zeker te weten.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   De ondernemer dient de schade te herstellen, dan wel op zijn kosten te laten herstellen. Dit betekent dat de schuttingdelen vervangen moeten worden (ook het vijfde schuttingdeel dat de consument als toegangspoort had willen gebruiken) en het metselwerk ofwel volledig schoongemaakt moet worden, dan wel, indien dat niet lukt, vervangen moet worden. In verband met de mogelijkheid van het vervangen van het metselwerk en een eventuele vorstperiode zal de commissie de ondernemer een wat langere termijn gunnen dan gebruikelijk om deze herstelwerkzaamheden uit te (laten) voeren.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer voert de hiervoor omschreven herstelwerkzaamheden uit c.q. laat deze op zijn kosten door een professionele derde uitvoeren.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van zes maanden na de verzenddatum van dit bindend advies.   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven, op 22 september 2011.