Consument kan wijziging van de datum van afschrijving van de voorschotnota niet afdwingen

  • Home >>
  • Water >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Water    Categorie: Algemene voorwaarden / Betaling / Informatieverstrekking    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 121786

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument wil dat de ondernemer de datum waarop automatische incasso plaatsvindt voor hem wijzigt. De ondernemer heeft dit een aantal jaar gedaan maar wil dit, gelet op de kosten niet langer doen. De consument staat hier echter op en wenst ook geen gebruik te maken van andere manieren om te betalen die de ondernemer aanbiedt. De consument vindt bovendien dat de ondernemer de fatsoensnormen overschrijdt door in herinnering en aanmaning te wijzen op de risico’s van niet-betaling. De ondernemer stelt dat hij dit moet doen gelet op zijn zorgplicht.
De commissie is het daarmee eens en is ook van oordeel dat volgens de algemene voorwaarden de ondernemer mag bepalen wanneer de afrekening van de voorschotten plaats vindt.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de levering van water.

De consument heeft op 10 november 2018 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Hij wenst de datum van de maandelijkse afschrijving van de voorschotnota water te wijzigen, maar de ondernemer weigert dit te doen.

De consument wenst dat de ondernemer stopt met incassodreigementen of afsluitingsdreigementen, maandelijkse afschrijving op of na de drieëntwintigste dag van de maand en een genoegdoening van € 100,– nu de ondernemer de normen van fatsoen heeft overschreden.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument is reeds vele jaren contractant voor de drinkwaterlevering. De consument betaalt ook al jarenlang middels automatische incasso. Op 4 juli 2018 neemt de consument contact op met de ondernemer met het verzoek de afschrijfdatum van de automatische incasso te wijzigen. Het betreft een zelfde verzoek zoals de consument in eerdere jaren ook heeft gedaan. Nog dezelfde dag reageert de ondernemer en bericht hem dat dit niet mogelijk is. Kort hierna mislukt de automatische incasso voor de betaling van de periodeafrekening. Als op 31 augustus 2018 voor de derde maal in een jaar een automatische incasso mislukt, wordt deze door de ondernemer ingetrokken. De betaalmethode wordt dan omgezet in betaling middels het toezenden van kwartaalfacturen. Het bedrag van deze eerste kwar-taalnota die hierna wordt verzonden is uiteraard ook hoger dan de maandtermijnen die de consument daarvoor in rekening kreeg gebracht. De consument trekt zich hier echter niets van aan en stort vervolgens elke maand het hem bekende maandbedrag. Omdat hierdoor niet het gehele factuurbedrag binnen de gestelde termijn is voldaan, wordt aan de consument op 10 november 2018 een beta-lingsherinnering gezonden. De consument stuurt hierop direct een bericht aan de ondernemer. Een reactie volgt niet direct, de consument betaalt ondertussen het resterende bedrag van de voorschotnota, maar zijn betaling kruist een door de ondernemer verzonden aanmaning. Zoals op die aanmaning te lezen is betreft het de situatie per 26 november 2018, terwijl de betaling van de consument door de ondernemer pas op 30 november 2018 was ontvangen. Op de aanmaning staat daarom ook vermeld “Heeft u al betaald? Dan hebben wij deze e-mail verstuurd terwijl uw betaling onderweg was. U hoeft dan niets meer te doen”. De consument stuurt echter nog dezelfde dag, 1 december 2018, een bericht aan ons. Op 7 december 2018 wordt aan de consument bericht dat zijn klacht is doorgezonden naar de klachtenafdeling. Op 13 december 2018 wordt door ons inhoudelijk gereageerd op de klacht, de consument kan zich echter niet vinden in dit antwoord zoals blijkt uit zijn reactie. Hierna wendt de consument zich tot de Geschillencommissie.
Bij maandelijkse betaling wordt door de ondernemer tien keer per jaar een voorschot geïncasseerd.
De afschrijfdatum van de termijnen is afhankelijk van de zogenaamde portie die het voorschotplan be-paalt. De ondernemer wil niet dat alle klanten tegelijkertijd de jaarafrekening krijgen, omdat in dat geval bijvoorbeeld klanten allemaal tegelijk kunnen gaan bellen.
Om de klantcontacten gelijkmatig over het jaar te verdelen, zijn klanten op basis van de postcode ingedeeld in porties. Die bepalen wanneer voor welk postcode gebied de afrekeningen worden opge-maakt.
Op grond van de geldende Algemene Voorwaarden Drinkwater is het aan de ondernemer om de tijd-stippen te bepalen waarop de voorschotten worden afgeschreven.
Met betrekking tot het “overschrijden van de fatsoensnormen” wordt het volgende aangevoerd.
De consument doelt hier op het feit dat in onze herinnering en aanmaning vermelding wordt gemaakt van de risico’s van niet-betaling, en er verwijzingen zijn naar schuldhulpverlening, de medische verklaring en de mogelijkheid een betalingsregeling te treffen. Naar mening van de ondernemer miskent de consument hierbij de zorgplicht die ondernemer heeft ten aanzien van haar klanten. Zij dient er op een zo vroeg mogelijk moment op te wijzen wat de mogelijke gevolgen zijn indien betaling uitblijft. Tevens heeft zij op grond van de Drinkwaterwet, zelfs de verplichting om te verwijzen naar schuldhulpverlening en de medische verklaring. Van enige overschrijding van fatsoensnormen is derhalve geen sprake. De ondernemer verzoekt derhalve de klacht van de consument ongegrond te verklaren.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog aangevoerd.
De ondernemer weet dat het voor mensen die bewust met hun geld om willen gaan belangrijk kan zijn dat zij de datum van betalen kunnen bepalen. De voorschotnota’s voor de levering van water zijn overigens betrekkelijk laag.
Weliswaar heeft de ondernemer ten behoeve van de consument handmatig de aanschrijfdata aangepast echter, medio juli 2018 worden de afschrijfdata voor nieuwe termijnfacturen weer bepaald door ons computersysteem. Het inrichten van de administratie op zo een manier dat iedere klant kan betalen op de datum die de consument wenst, is te kostbaar.
Voor zover bekend heeft de consument geen betalingsproblemen. De kwartaalnota’s worden tijdig betaald.
Desgevraagd geeft de ondernemer aan dat de klant ook zelf het tijdstip kan bepalen als hij ervoor kiest per acceptgiro te betalen of om een factuur digitaal te ontvangen. Dan is evenwel de gehele afhandeling de verantwoordelijkheid van de klant. Beide opties wenst de consument niet te hanteren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.
Wat het belang van de consument in deze ook mag zijn, de commissie is met de ondernemer van oordeel dat de consument wijziging van de datum van afschrijving van de voorschotnota niet kan afdwingen.
Op de overeenkomst tussen partijen zijn de Algemene Voorwaarden Drinkwater [naam ondernemer] van toepassing. In artikel 15 van die voorwaarden staat onder andere – voor zover nu van belang – vermeld dat het de ondernemer is die de tijdstippen bepaalt waarop de afrekening van de voorschotten plaats vindt.
De ondernemer heeft uitgelegd op welke wijze het bepalen van de datum van afschrijving plaatsvindt en waarom dat zo gebeurt.
Naar het oordeel van de commissie blijkt daaruit dat de ondernemer zijn bevoegdheden op dit punt op alleszins te rechtvaardigen wijze heeft gehanteerd. De ondernemer heeft weliswaar op verzoek van de consument handmatig de afschrijfdata aangepast, maar is daarmee gestopt omdat een en ander te kostbaar is. Daarbij is van belang dat de consument de geboden opties waarbij hij op het door hem beoogde tijdstip kan betalen, niet wenst te hanteren. De consequenties daarvan komen dan ook geheel voor zijn rekening.
Van overschrijden van fatsoensnormen is geen sprake. Met de ondernemer is de commissie van oordeel dat de consument hierbij de zorgplicht miskent die ondernemer heeft ten aanzien van haar klanten. Deze dient er op een zo vroeg mogelijk moment op te wijzen wat de mogelijke gevolgen zijn indien betaling uitblijft. Tevens heeft zij op grond van de Drinkwaterwet, zelfs de verplichting om te verwijzen naar schuldhulpverlening en de medische verklaring.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De klacht is ongegrond.

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist op 26 maart 2019 door de Geschillencommissie Water, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, mevrouw mr. A.G. Vermaat en de heer drs. L. Van Rootselaar, leden.