Consument klaagt over gegeven advies ondernemer, maar onderbouwt klacht niet

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: (non)conformiteit / Bewijs    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegerond   Referentiecode: 195390/204022

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft zonnepanelen laten installeren die achteraf gezien toch niet goed geplaatst zijn. De ondernemer zou een verkeerd advies hebben gegeven voor deze plaatsing. Consument wil dat dit hersteld wordt door de ondernemer en een vergoeding van de zonnepanelen. Ondernemer geeft aan dat consument akkoord is gegaan met het advies voor het installeren en er pas na de installatie een probleem mee had. Ook legt de ondernemer uit waarom dit advies gegeven is. De commissie geeft aan dat consument niet kan eisen dat de commissie of ondernemer bewijs moet leveren dat het advies van de ondernemer wel of niet juist is. De consument moet zijn stelling namelijk bewijzen. Het advies van de ondernemer is in de ogen van de commissie goed gemotiveerd. Het lijkt er ook niet op dat dit advies niet juist is. De commissie oordeelt dat de klacht van de consument ongegrond is.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 16 mei 2023 te Den Haag.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de advisering van de ondernemer met betrekking tot de door de ondernemer bij de consument geïnstalleerde zonnepanelen.

De consument heeft een bedrag van € 1.000,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Via een collectieve inschrijving is de ondernemer aangewezen om bij mij zonnepanelen te installeren. Bij de adviseur van de ondernemer heb ik aangegeven dat ik mijn zonnepanelen op het zuiden wilde. De adviseur adviseerde een oost/ west opstelling. Dit zou volgens hem meer opbrengst genereren. Ik ben vervolgens in zijn advies meegegaan. Helaas blijkt dat meestal niet waar te zijn. Een zuid opstelling geeft in de meeste gevallen wel degelijk een betere opbrengst, hetgeen de Manager Collectief van de ondernemer ook toegeeft in zijn email. Zo ook in mijn geval. De redenen die hij verder in zijn email aangeeft waarom oost/ west toch beter zou zijn, zijn zaken die nooit met mij besproken zijn en ook niet op mijn situatie van toepassing zijn. Zij hebben mij dus geadviseerd op basis van aannames en niet op basis van feiten.
Tevens hebben zij mij een verkeerde voorstelling gegeven. Helaas geeft de ondernemer verder niet thuis en weigert verder medewerking.

De consument verlangt bewijs dat de door de ondernemer geadviseerde oost/west opstelling in zijn situatie ook de beste opstelling is. In zijn bericht van 30 maart 2023 stelt de consument twee andere oplossingen voor:
1) Vergoeding twee zonnepanelen hetgeen verrekend wordt met het bedrag in depot
2) Ondernemer draait de zonnepanelen negentig graden

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer weerspreekt de klacht. Een zuid opstelling geeft per paneel een iets hogere opbrengst (paar procent, maar een oost/ west opstelling verdeelt de opbrengst veel beter over de dag en je kan veel meer panelen op je dak kwijt waardoor de absolute totale energieproductie met een oost west systeem veel hoger is. Dit laatste is heel belangrijk als je niet meer mag salderen. Bovendien is de consument akkoord gegaan met de geïnstalleerde vijftien panelen in een oost-west opstelling. Pas na de installatie heeft de consument zijn bezwaren geuit.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Nu de consument klaagt over, kort gezegd, het door de ondernemer gegeven advies om de zonnepanelen in een oost-west opstelling te plaatsen, is het aan de consument om aannemelijk te maken dat dit advies niet juist is geweest. Het is niet zo dat de consument kan verlangen dat de ondernemer of de commissie het bewijs levert dat het advies van de ondernemer juist is geweest.

De ondernemer heeft gemotiveerd aangegeven om welke reden hij de oost-west opstelling heeft geadviseerd en de commissie kan de ondernemer daarin volgen. Het is niet gebleken dat dit advies niet juist is geweest. De commissie kan de situatie bij de buren van de consument niet beoordelen en derhalve hieruit ook niet afleiden of het door de ondernemer aan de consument gegeven advies al dan niet juist is geweest.

De consument heeft nog verwezen naar verschillende websites maar deze hebben ook geen betrekking op de specifieke situatie bij de consument thuis. De omstandigheid dat de consument veel thuis werkt leidt evenmin tot een ander oordeel.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het depotbedrag wordt uitbetaald aan de ondernemer.