Consument klaagt over mankementen aan zijn nieuw gekochte bakfiets

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Tweewielers    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 109377/117098

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

In het onderhavige geschil klaagt de consument over diverse mankementen aan zijn nieuw bij de ondernemer gekochte bakfiets. De consument wil de koop ontbinden. De ondernemer heeft verweer gevoerd. De commissie stelt dat de consument de ondernemer niet op enig moment schriftelijk in gebreke heeft gesteld zodat de ondernemer nadien in verzuim is geraakt. Aldus is er door de consument niet voldaan aan het verzuimvereiste om tot ontbinding van een overeenkomst te kunnen overgaan. Nog daargelaten dat geen sprake is van een bestaand gebrek, laat staan van een gebrek waardoor de ontbinding is gerechtvaardigd. De slotsom is dan ook dat de consument niet kan slagen in zijn verzoek tot ontbinding van de koopovereenkomst. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 10 juli 2019 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe elektrische bakfiets van het merk Vogue, type Carry 3, tegen de door de consument te betalen prijs van € 2.580,–.

De overeenkomst is uitgevoerd op 10 juli 2019.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Nog geen twee maanden na de aflevering kwamen de eerste problemen al. Inmiddels zijn alle drie de banden versleten en vervangen. Er is sprake geweest van een klapband. Het controle display moest worden vervangen; de remmen werkten niet goed; de ketting moest meerdere malen worden afgesteld. Bouten en schroeven kwamen spontaan los. De fiets liep vaak aan. In april 2021 heeft de consument noodgedwongen de hele achternaaf moeten vervangen bij een andere dealer te [stad]. De kosten daarvan bedroegen € 200,–. Dit gebeurde drie weken nadat de bakfiets drie maanden bij de ondernemer heeft gestaan in afwachting van de levering van te vervangen onderdelen. Hierna is de fiets weer stilgevallen met kortsluiting en reageerde deze niet op het display en de trapondersteuning. De fiets staat goed afgedekt en de consument is er zuinig op.

De consument voelt zich niet serieus genomen. De bakfiets is bijna iedere drie weken stuk. Geen monteur of dealer wil er zijn handen aan branden. Het is ondoenlijk om de fiets steeds naar [stad] te brengen.

Er is sprake van een ondeugdelijk product. De consument wil de koop ontbinden.

De consument kan zich niet vinden in de bevindingen van de door de commissie ingeschakelde deskundige.

De deskundige heeft er geen rekening mee gehouden dat de problemen zich binnen een tijdspanne van anderhalf jaar hebben voorgedaan. De consument is de bakfiets drie maanden kwijt geweest, omdat een sensor van de motor uit China moest komen. De eerste klapband vond al na drie maanden plaats. De vervangen banden en naaf zijn niet voorhanden, omdat de consument de reparatie elders heeft laten uitvoeren. Alsof de consument deze zaken zou moeten bewaren. De rem is door de dealer gerepareerd, maar tot op heden missen er bouten en moeren ondanks dat de consument rustig en 13 km per werkdag rijdt. Ook moest de consument de bakfiets naar [stad] brengen aangezien de versnelling defect was. De consument heeft bij een ander bedrijf een second opinion gevraagd. Inmiddels is ook de accu defect geraakt.

Het rapport is partijdig in de zin dat het bijna een kopie is van de argumenten van de ondernemer. Ook is het rapport incompleet. De bakfiets heeft niet één beurt gehad, maar drie.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer kreeg bericht van de klacht nadat hij zijn bedrijf een jaar eerder had verkocht. De ondernemer heeft de consument steeds op zijn wenken bediend en zelfs aan zijn woonadres een nieuw display gemonteerd. Ook constateerde de ondernemer dat de fiets buiten stond en niet was afgedekt. Medio december 2020 belde de consument met de mededeling dat de bakfiets weer kapot was, dat hij niet meer schakelde en dat een kastje bij de trappers was afgebroken, ook moest een nieuwe naaf worden gemonteerd en waren de remmen versleten. De ondernemer speelde de klacht door aan de leverancier die aangaf dat het een onderhoudskwestie was. Daarna heeft de ondernemer de bakfiets opgehaald om een diagnose te stellen. Het bleek dat de bakfiets in slechte staat was en geen onderhoud had gehad. De remkabels gingen zwaar en de versnellingskabel zat vast en het kastje met de sensor bij de trappers was kapotgetrapt, doordat het aan de buitenkant zat in plaats van aan de binnenzijde en bij het trappen ertegenaan kapot was gegaan. Vanwege Corona duurde het enige tijd voordat de sensor uit China kwam. Dat was geen probleem voor de consument die enkele maanden naar Curaçao zou gaan. Na het vervangen van een nieuwe versnellingskabel en een nieuwe sensor schakelde de bakfiets weer perfect en ook heeft de ondernemer toen de bakfiets een grote beurt gegeven, waarbij ook de kapotgetrokken ritssluiting van de huif werd gerepareerd. Na vijf maanden werd de ondernemer door de consument gebeld met een kortsluiting van het display en met de mededeling dat een nieuwe naaf moet worden gemonteerd. Een nieuwe kabel rekt altijd wat en wat aantrekken zou voldoende geweest zijn, maar de eigen fietsenmaker van de consument heeft er weinig verstand van en schrijft geen bonnetjes. De consument wilde dat de ondernemer de bakfiets terugkocht en niet dat hij hem maakte. Daarop zei de ondernemer dat hij de bakfiets op marktplaats moest zetten. Als het normaal gegaan was zou de ondernemer wel polshoogte zijn gaan nemen. Als het display vol met water stond zonder beschadigd te zijn zou de leverancier wellicht garantie verlenen.

Deskundigenrapport
Vaktechnisch oordeel

Tijdens inspectie van de bakfiets bleek toen alles goed te werken volgens de echtgenote van de consument.
Display was net vervangen door een ander bedrijf en trapondersteuning was nu goed.
Gebleken is dat de bakfiets altijd buiten staat in weer en wind maar ook in felle zon.
De fiets wordt wel afgedekt maar weersinvloeden houd je daarmee niet tegen.

• Banden waren niet meer aanwezig waardoor de deskundige niet heeft kunnen controleren wat de oorzaak is geweest. Bij intensief gebruik kan het voorkomen dat banden binnen een jaar vervangen
moeten worden, zeker als deze in de felle zon staan in de zomer zonder afdekking.
• Remblokken dienen regelmatig nagekeken te worden en bij intensief gebruik regelmatig
vernieuwd te worden.
• Remschijven worden bij onderhoud nagekeken. De grote moer waar de remschijf in opgesloten
zit, dient bij een onderhoudsbeurt aangedraaid te worden.
• De deskundige heeft begrepen dat de motorproblemen veroorzaakt zijn door het display. Het blijkt een bekend probleem te zijn dat de display niet tegen vocht kan. Door de leverancier is hij dan ook al een keer voor garantie vervangen. Later toen er weer problemen waren heeft leverancier aangegeven, de fiets bij hem te brengen om de display wederom voor garantie te vervangen. Eigenaar heeft ervoor gekozen om het display te laten vervangen door “Op Locatie Fiets Repareren” op 21-06-2021 waar zij € 125,– voor heeft moeten betalen. Tevens heeft men geadviseerd de display af te dekken met een plastic zak of iets dergelijks om vochtinwerking te voorkomen.
• Ketting loopt telkens aan. De ketting moet goed onderhoud hebben, zeker als de fiets buiten staat. Deze dient regelmatig gesmeerd en afgesteld worden.
• De bouten en moeren gaan regelmatig los. Dit probleem is bij bakfietsen bekend doordat de meeste bouten en moeren de houten bak vast moet houden. Het is bekend dat hout werkt bij verschillende weersomstandigheden. Deze bouten en moeren worden bij een onderhoudsbeurt dan ook telkens goed vastgezet. Ook kan de bout en moer met Locktite behandeld worden. Dit is een soort lijm voor bouten en moeren.
• De versnellingskabel moet regelmatig goed afgesteld en gesmeerd te worden. Op 24-04-2020 is de kabel vervangen voor garantie. Na enkele tijd dient deze kabel weer afgesteld te worden aangezien een nieuwe kabel in het begin meer oprekt. Op 08-04-2021 is de freewheel/remnaaf inwendig gereinigd, slijtdelen vervangen en versnellingen naaf vernieuwd door [fietsenwinkel] te [stad]. De oude versnellingsnaaf was niet meer aanwezig waardoor de deskundige deze niet konden controleren. De leverancier van de bakfiets had diverse keren aangeboden de fiets bij hem ter reparatie te brengen. Als hij had geconstateerd dat de naaf defect was, had hij bij [fietsenmerk] kunnen trachten deze voor garantie te vergoeden. Het is bekend dat [fietsenmerk] hier heel coulant mee omgaat. Eigenaar heeft ervoor gekozen om de bakfiets dichterbij te laten herstellen.
• Doordat de bakfiets altijd buiten staat in weer en wind, dient men de spatborden regelmatig te poetsen en voorzien van een waslaag. Hierdoor houd je deze delen goed glanzend.

Herstel is technisch mogelijk.

Tijdens het bezoek van de deskundige waren er geen problemen met de bakfiets volgens de echtgenote van de consument.
De deskundige is ervan overtuigd dat alle problemen die men opnoemt onderhoud gerelateerd zijn.
In al die tijd heeft de bakfiets aantoonbaar maar één keer onderhoud gehad.
Een dergelijke bakfiets die intensief gebruikt wordt, moet minimaal 1 keer per jaar groot onderhoud
hebben en tussen door klein onderhoud.
In dit geval is het grootste probleem om de bakfiets bij de leverancier te brengen voor onderhoud.
Leverancier is gevestigd te [stad] en eigenaar woont in [stad]. Men zou een dealer moeten vinden
in de buurt van hun woonadres en daar regelmatig brengen voor onderhoud.

Tellerstand:
Doordat de displays al twee keer vervangen zijn is niet precies bekend wat de totaal tellerstand moet
zijn. Eigenaar heeft aangegeven dat hij het niet weet en leverancier meldt dat er intens veel mee
gereden is. De laatst nieuwe teller die gemonteerd is de tellerstand 1105 km. De teller is op 21-06-2021
vernieuwd. Dit zou uitkomen op 3315 km per jaar. Tevens is gebleken dat de echtgenote van de consument op dit moment niet rijdt met de bakfiets aangezien zij zwanger is.
Inmiddels is bekend dat de accu van de fiets defect is (dit is na de inspectie van de deskundige gebeurd). En verder niet door hem onderzocht. Het is belangrijk dat de accu van de fiets regelmatig opgeladen wordt en zorgen dat deze niet volledig ontladen is. Dit voor het behoudt van de accu. De accu kan gereviseerd worden wat de kosten aanmerkelijk verlaagd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In het onderhavige geschil klaagt de consument over diverse mankementen van zijn nieuw bij de ondernemer gekochte bakfiets.

De ondernemer voert verweer.

De commissie heeft een onderzoek laten doen door een door haar ingeschakelde deskundige, die schriftelijk heeft gerapporteerd.

De consument heeft de nodige aanmerkingen op de rapportage van de deskundige; de ondernemer heeft zich niet over de rapportage uitgelaten.

In weerwil van de op- en aanmerkingen van de consument acht de commissie de rapportage deugdelijk en te voldoen aan de daaraan te stellen eisen van volledigheid, duidelijkheid en objectiviteit. Van ernstige bezwaren tegen de rapportage is dan ook in redelijkheid geen sprake. De deskundige heeft de bakfiets onderzocht. Bij het onderzoek waren de echtgenote van de consument en de ondernemer aanwezig. De deskundige heeft ampel stilgestaan bij de verschillende klachtonderdelen en is tot de conclusie gekomen dat de bakfiets tijdens de inspectie naar behoren functioneerde, hetgeen door de echtgenote van de consument werd bevestigd. Naar het oordeel van de deskundige zijn de opgetreden en inmiddels verholpen problemen terug te voeren op het gebrek aan onderhoud.

Ook bleek dat tijdens het onderzoek de vervangen onderdelen, waaronder de banden, de wielnaaf en de beide vervangen displays niet meer voorhanden waren, zodat geen nader onderzoek kon worden gedaan. Daarbij dient te worden bedacht dat het aan de consument is om het bewijs van de gestelde gebreken te leveren. Daarvoor is het van belang dat de vervangen onderdelen beschikbaar zijn. Een enkele factuur is voor dat bewijs doorgaans onvoldoende.

Ook bleek dat de consument er vanwege de afstand van het bedrijf tot zijn woonplaats ervoor had gekozen elders reparaties uit te voeren.

De accu vormt geen onderdeel van het bij de commissie voorliggende geschil en zal door haar verder buiten beschouwing worden gelaten.

Uit de stukken blijkt niet dat de consument de ondernemer op enig moment schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de ondernemer nadien in verzuim is geraakt. Aldus is niet voldaan aan het verzuimvereiste om tot ontbinding van een overeenkomst te kunnen overgaan. Nog daargelaten dat geen sprake is van een bestaand gebrek, laat staan van een gebrek waardoor de ontbinding is gerechtvaardigd. Aldus is evenmin voldaan aan de vereisten, die gelden om de consument recht te geven tot verhaal van kosten van derden op de ondernemer.

De slotsom is dan ook dat de consument niet kan slagen in zijn verzoek tot ontbinding van de koopovereenkomst.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Tweewielers, bestaande uit de heer mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, de heer P.G. Nieuwenhuijse en mr. P.P. van der Neut, leden, op 27 januari 2022.