Consument krijgt geld terug voor niet ontvangen bouwkundig rapport

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bouwkundige Keurders    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 128938/130873

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft een bouwkundige keuring besteld maar heeft vervolgens nooit het rapport ontvangen. Dit rapport was nodig voor aankoop woning. De consument heeft nu op goed geluk de koopovereenkomst getekend. De consument verlangt zijn geld terug. De commissie stelt voorts vast dat de ontvangst van “de bestelling” per email is bevestigd door de ondernemer. Er is sprake van een toerekenbare tekortkoming van de ondernemer en deze rechtvaardigt de algehele ontbinding van de overeenkomst, met de daaruit volgende ongedaanmakingsverplichting van de ondernemer om het betaalde geheel terug te betalen aan de consument.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 26 juli 2021 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van “Bestelling # 11546 (26 juli 2021) Bouwkundige keuring – Zilver pakket – Binnen één werkdag na inspectie (€ 95,–)” tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 490,–, welk bedrag tegelijk met de bestelling via IDEAL is gedaan.

De consument heeft op 30 juli 2021 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

“Ik heb op 26 juli 2021 een bouwkundige keuring besteld bij de ondernemer ad € 490,– (incl. oplevering rapport binnen 24 uur voor € 95,–) wat op 28 juli 2021 is uitgevoerd door [ondernemer], maar heb tot op heden geen rapport ontvangen. Dit was voor aankoop van een nieuw huis en we hebben nu het koopcontract moeten tekenen zonder bouwkundig rapport. We weten dus niet of het eventuele gebreken heeft. Ik heb vijf keer een reminder gestuurd en heb verschillende keren naar kantoor gebeld. Ik heb ze ook in gebreke gesteld. Het kantoor heeft het ook verschillende keren doorgegeven aan [ondernemer] en begrepen niet waarom hij niet reageert. Afgelopen vrijdag gesproken met [ondernemer] en rapport zou afgelopen weekend via We-Transfer verstuurd worden maar tot op heden heb ik niets ontvangen. Ik heb nu in een email gevraagd het geld terug te storten.

De consument verlangt “Geld terug”. We hadden dit rapport nodig voor aankoop woning maar hebben nu op goed geluk de koopovereenkomst getekend.”

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De klacht is niet weersproken, zodat deze vaststaat.

De commissie stelt voorts vast dat de ontvangst van “de bestelling” op 26 juli 2021 13:23 uur per email is bevestigd door de ondernemer: “Je bestelling bij [ondernemer] is ontvangen!”.

Deel van het door partijen overeengekomene maakt uit de verplichting, dat het inspectierapport binnen één werkdag na inspectie per email aan de consument wordt verzonden. Niet is dus door de ondernemer weersproken dat niet aan die verplichting is voldaan.

Deze toerekenbare tekortkoming rechtvaardigt de algehele ontbinding van de overeenkomst, met de daaruit volgende ongedaanmakingsverplichting van de ondernemer om het betaalde geheel terug te betalen aan de consument, te weten € 490,– (inclusief 85,04 BTW).

Nu terecht is geklaagd is de ondernemer op basis van het reglement van de commissie gehouden om ook het klachtengeld te voldoen aan de consument en ook om de behandelingskosten te voldoen aan het secretariaat van de commissie. Die behandelingskosten worden de ondernemer separaat bij factuur in rekening gebracht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie:

Ontbindt het door partijen overeengekomene en stelt vast dat op basis daarvan de ongedaanmakingsverplichting op de ondernemer rust om het door de consument betaalde bedrag van € 490,– (inclusief BTW) terug te betalen aan de consument binnen vier weken te rekenen vanaf de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 77,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan het secretariaat van de commissie de bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Bouwkundige Keurders, bestaande uit mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, de heer T. Philips en drs. P.C. Hoogeveen- de Klerk, leden, op 15 maart 2022.