Consument legt niet uit welke passage in het uitgebreide en gespecificeerde taxatierapport niet zou kloppen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij Consumentenmarkt    Categorie: Dienstverlening    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 204175/208156

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Dit geschil vloeit voort uit een opdracht tot het uitvoeren van de taxatie van het huis van consument. Ondernemer is één van de drie deskundigen die het huis hebben getaxeerd. Consument is het niet eens met de taxatie. De commissie oordeelt dat consument niet heeft aangetoond waarom het taxatierapport niet klopt en welke invloed dat heeft op de vastgestelde waarde. De klacht wordt ongegrond verklaard.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Makelaardij (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 1 september 2023 te Utrecht.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de makelaar.

Het geschil betreft de opdracht tot het uitvoeren van taxatie van de voormalige echtelijke woning in het kader van de boedelverdeling na echtscheiding. Door de rechter is bepaald dat door drie deskundigen de waarde moet worden vastgesteld. De makelaar is een van deze deskundigen. De taxatienota van de makelaar is betaald.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer. De makelaar heeft zich laten rondleiden door de vader van haar ex-echtgenoot. Daarbij heeft hij zich laten beïnvloeden door diens uitlatingen met als resultaat dat de waarde van de woning te laag is vastgesteld. De consument wil dat de makelaar dit toegeeft en een nieuwe gratis taxatie uitvoert.

Standpunt van de makelaar
Voor het standpunt van de makelaar verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De vader heeft de deur van de woning opengedaan. Geenszins heeft hij zich laten beïnvloeden. Zie het taxatierapport. De consument legt niet uit op welke punten het rapport niet correct zou zijn.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In de stukken van de consument staan uitlatingen die de vader heeft gedaan en die door een andere makelaar aan haar zouden zijn doorverteld maar waarvan de commissie niet kan vaststellen of die uitlatingen echt zijn gedaan. Bovendien legt de consument niet uit welke passage in het uitgebreide en gespecificeerde taxatierapport niet zou kloppen en wat voor invloed dat op de vastgestelde waarde zou hebben. Door niet op de zitting te verschijnen is de commissie niet in de gelegenheid gesteld hierover aan de consument vragen te stellen en dat komt voor haar risico.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij, bestaande uit de heer mr. A.J.J. van Rijen, voorzitter, mevrouw J.P.J. de Kleermaeker, de heer mr. drs. M.J. Ziepzeerder, leden, op 1 september 2023.