Consument levert geen bewijs van foutieve levering door ondernemer

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Bewijs    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 67117

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 31 december tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 13.250,–.   De levering vond plaats op of omstreeks 12 april 2011.   De consument heeft op 13 april 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ten eerste is een granieten werkblad geleverd met de verkeerde structuur. Ook heeft de keuken een verkeerde werkhoogte, 93 cm in plaats van 95 cm. De spoelkast is geleverd met verkeerde lades. Alleen de bovenste lade heeft een u vorm. Gewenst was dat ook de onderste lade een u vorm heeft in verband met de leidingen. Doordat het materiaal van metaal is kan daar niet in gezaagd worden. Daarnaast zijn de granieten vensterbanken niet geleverd terwijl deze wel zijn betaald. Ook is door het transport een bestekbak beschadigd en deze is vervangen door een bestekbak van een mindere kwaliteit. Onze oude vensterbanken zijn naar de granietleverancier gestuurd. Alhoewel wij dat wel gevraagd hebben, hebben wij deze niet teruggekregen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De structuur van het materiaal van het werkblad maakte dat deze veel lichter uitviel dan verwacht. Wij zijn daarna op verzoek van de ondernemer direct in contact getreden met [de leverancier van het materiaal]. Ons is daar verzekerd dat er met de levering niets mis is gegaan maar wij hadden een steensoort uitgekozen met een structuur die de steen erg donker maakt, terwijl het geleverde graniet een structuur heeft die de steen lichter maakt. Uiteindelijk, na nog een bezoek van ons aan [de leverancier] en meerdere contacten met de ondernemer is ons aangeboden dat gratis een nieuw aanrechtblad zou worden geleverd en na onze weigering zelfs een werkblad van een granietsoort uit een duurdere serie. Wij hadden namelijk inmiddels zelf ook onderzoek gedaan en hoorden in [andere de filialen] van de ondernemer heel andere prijzen voor [het graniet]. Daar werd ook verteld dat er op wordt aangedrongen dat de consument zelf naar [de leverancier] gaat om een plaat uit te kiezen, in tegenstelling tot hetgeen ons door [onze ondernemer] is verteld. Deze hele geschiedenis, die nu al ruim een jaar voortduurt maakt dat wij door gebrek aan vertrouwen dit niet hebben geaccepteerd. De onderhandelingen kwamen op een heel laat moment en de maat was vol.   De bladhoogte had 95 cm moeten zijn maar is 93 cm. De verkoopster heeft dat er met de hand opgeschreven. Toen de orderbevestiging kwam, waar 93 cm op staat, is dat door ons niet gezien. Als gevolg van de geschiedenis met het werkblad is de opbouw van de keuken opgeschort, waardoor de melding van het verschil in hoogte pas na enige tijd gedaan kon worden. De ondernemer stelt dat dit binnen 48 uur gedaan had moeten worden. Ons inziens betreft deze termijn echter een melding bij schade en niet bij een verkeerde levering.   Met betrekking tot de spoelkast is het zo dat de bovenste lade wel een u vorm heeft en die daaronder niet. Wij hebben ten tijde van de overeenkomst uitdrukkelijk gesproken over een kast met voldoende ruimte voor het wegwerken van de gootsteenafvoerpijp. Wij zijn derhalve van oordeel dat de spoelkast niet geleverd is zoals is overeengekomen.   Met betrekking tot het rapport van uw deskundige merk ik op dat de leverancier wel het juiste [type graniet], heeft geleverd maar van een andere structuur met als gevolg een andere kleur. Een uitnodiging heeft wel plaatsgevonden maar daar hebben we geen gebruik van gemaakt. Wij zijn gaandeweg het proces zo tegengewerkt dat we ons uiteindelijk hebben beroepen op dwaling en vernietiging. Naast de plinten en stollenwanden moeten ook de stelpoten vervangen worden want deze zijn te kort. De nieuwe bestekbak is naast een ander (dunner) materiaal, ook anders van indeling. De spoelkast is niet conform de overeenkomst geleverd. Wij hadden specifiek gevraagd om 2 laden met een u vorm.   De consument verlangt volledige terugbetaling van de kosten voor het werkblad, een vergoeding voor gemaakte kosten als gevolg van reizen en het opnemen van vrije dagen en een vergoeding voor de vertraging van de bouw van de keuken.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Alle platen uit een serie zijn uit hetzelfde blok gezaagd waardoor de hele serie bladen niet of nauwelijks in kleur en/of uitvoering van elkaar verschillen. De consument heeft bij de leverancier voor een serie gekozen, daaruit is het werkblad geproduceerd. Er is geproduceerd en geleverd conform de gesloten overeenkomst. Zowel wij als de leverancier hebben zich met de melding van de consument beziggehouden en aangeboden is om geheel gratis een blad uit een nader te kiezen partij uit te kiezen, zelfs van een granietkleur uit een duurdere serie. De consument heeft hiervan geen gebruik gemaakt. Uit coulance hebben wij overigens het aanbod gedaan het werkblad terug te nemen tegen betaling van het bedrag dat de consument hiervoor heeft betaald maar de consument wenste de bruto adviesprijs retour hetgeen wij niet redelijk vonden. In alle correspondentie is sprake geweest van een werkhoogte van 93 cm. Dit is terug te vinden op het opdrachtformulier, het wijzigingsformulier en de opdrachtbevestiging. De consument heeft deze formulieren doorgenomen en voor akkoord getekend. De consument heeft nu een formulier waarop met een pen 95 cm geschreven staat hetgeen nu als bewijsstuk moet dienen. Wij zijn van oordeel dat wij de hoogte hebben geleverd conform de gesloten overeenkomst. De consument heeft de productie van de vensterbanken stopgezet maar wel betaald. Wij houden ons echter aan onze leverplicht. Voor de weggeraakte vensterbanken bieden wij aan, ter compensatie, om de te maken vensterbanken te leveren in hetzelfde materiaal als die van het werkblad, ongeacht of een duurder soort graniet wordt uitgezocht. Waar het gaat om de bestekbak merken wij op dat wij na de gemelde beschadiging bij de leverancier per omgaande een nieuwe hebben besteld en geleverd welke niet afwijkt van vorm en maat van het eerder geleverde exemplaar. Alle bestelbakken zijn van kunststof en zijn van dezelfde kwaliteit. Toch heb ik inmiddels bij alle filialen nagevraagd of er nog een oud “model” was en dat heb ik inmiddels en kan dit zo leveren.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De aanrechtbladen die geleverd zijn, zijn van het soort [type graniet]. De consument geeft aan dat hij de bladen heeft uitgezocht en dat deze niet de juiste zijn. Uit de gesprekken maak ik op dat dit wel klopt en dat [de leverancier] verklaart dat er technische gebreken in het blad zaten. [De ondernemer] had in deze de consument opnieuw moeten uitnodigen om de werkbladen te bekijken, dit is niet gebeurd.   De keuken was bij mijn bezoek deels gemonteerd en staat op 93 cm, de opdrachtbevestiging meldt 93 cm en een geschreven aantekening van 95 cm, dit zou door de verkoopster gedaan zijn. De consument wil de keuken op 95 cm hebben. Het gaat dan niet alleen om het opnieuw leveren van plinten, ook alle stollenwanden moeten vervangen worden. Als de order qua hoogte onjuist is uitgeleverd moeten plinten en stollenwanden opnieuw worden geleverd. Ook kan men ervoor kiezen om de bladen te leveren met een dikte van 5 cm in plaats van 3 cm. Wanneer de order onjuist is uitgeleverd, voorkomt dit nieuwe plinten en stollenwanden.   De vensterbanken ontbreken, De ondernemer ontkent dit niet, deze zijn ook betaald. De oude vensterbanken, die als mal zijn meegestuurd, zijn niet retour gekomen en ook niet meer bij [de leverancier].   Er is een nieuwe bestekbak geleverd. Deze past wel maar dit is een nieuw model met een andere indeling. De consument heeft liever de oude indeling. De spoelkast is conform order geleverd, echter, de onderste lade/korf is zoals de consument deze kast wil monteren niet uitvoerbaar. Hij moet nu zijn leidingwerk aanpassen. De consument heeft liever een onderste korf in een ondiepere uitvoering.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Voor de commissie is zowel op grond van de informatie uit het dossier als uit hetgeen ter zitting naar voren is gekomen komen vast te staan dat er vanaf het moment van aflevering van de materialen onenigheid tussen partijen is geweest ten aanzien van kleur of structuur van het werkblad. Eveneens is komen vast te staan dat er gedurende langere tijd contacten zijn geweest tussen de consument, de ondernemer en de leverancier van het granieten blad, hetgeen geresulteerd heeft in een aanbod van de ondernemer dat bij de leverancier een nieuw werkblad mocht worden uitgezocht, eventueel uit een duurdere serie, zonder bijbetaling. Dit is door de consument niet geaccepteerd evenmin als een aanbod om het blad terug te nemen met terugbetaling van het bedrag dat door de consument hiervoor betaald was niet is geaccepteerd. De commissie is van oordeel dat het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan ter oplossing van de klacht, voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk is. De consument is ten onrechte niet op dit aanbod ingegaan. Omdat dit aanbod reeds voor het aanhangig maken van het geschil bij de commissie is gedaan, is de klacht ingevolge het reglement van de commissie in die zin derhalve ongegrond. De ondernemer is echter gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, nu de commissie dit een redelijke oplossing van het geschil acht.   Met betrekking tot de klacht dat de keukenhoogte niet conform de hoogte is die is overeengekomen overweegt de commissie als volgt. In het dossier bevinden zich een koopovereenkomst en een opdrachtbevestiging. Op beide formulieren staat bij de hoogte 93 cm genoemd en beide formulieren zijn door de consument ondertekend. Deze hoogte correspondeert met de opgenomen hoogte van de stelpoten, namelijk 17 cm. Op het door de consument ingezonden formulier zijn deze maten met de pen veranderd in 95 cm en 19 cm, terwijl dit op het door de ondernemer ingezonden formulier niet is veranderd. De commissie is op grond van het bovenstaande van oordeel dat er voldoende aanleiding is aan te nemen dat een hoogte van 93 cm is overeengekomen. Dit klachtonderdeel wordt dan ook ongegrond verklaard.   Ook met betrekking tot de levering van de spoelkast ontbreekt enig bewijs dat deze verkeerd geleverd zou zijn. De consument beroept zich op het nadrukkelijk ter sprake geweest zijn van de wens om een spoelkast met lades met een u vorm te ontvangen. Van de consument, die de keuken zelf monteert, en veel kennis van zaken heeft op dit gebied en wellicht als gevolg daarvan zeer uitgesproken is in zijn wensen mocht worden verwacht de orderbevestiging op juistheid te controleren. Een opmerking van de consument over het ontbreken van de specificatie van een u vorm op de orderbevestiging was dan ook op zijn plaats geweest, daar er expliciet op dit formulier sprake is van uittreklades en binnenlades, gezien het kennelijk zwaarwegende belang daarvan voor de consument. Op basis van het bovenstaande wordt dit klachtonderdeel ongegrond verklaard.   Met betrekking tot de bestekbak komt de door de commissie gezonden deskundige niet tot de conclusie dat deze van mindere kwaliteit zou zijn dan de originele, beschadigde bestekbak. Dat de hoogte en de indeling iets anders zijn dan bij de originele bestekbak doet daaraan niet af waardoor ook dit klachtonderdeel ongegrond wordt verklaard.   Ter zitting is door partijen overeenstemming bereikt over de vensterbanken. De ondernemer had deze, in afwachting van nadere berichten van de consument en bij achterwege blijven daarvan in afwachting van de uitkomst van dit geschil nog niet geleverd en zal dit alsnog doen, in hetzelfde type materiaal als dat waarvan het werkblad zal worden geleverd. Een eventuele meerprijs voor een duurdere granietsoort compenseert het niet geretourneerd zijn van de oude vensterbanken.   Op grond van bovenstaande feiten en omstandigheden, in hun onderlinge samenhang bezien, wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   De ondernemer is gehouden zijn aanbod aangaande de levering van een nieuw werkblad gestand te doen evenals dat de vensterbanken zullen worden geleverd. De consument dient daartoe binnen een termijn van zes weken na verzenddatum van dit bindend advies een keuze te maken.   De commissie gaat ervan uit dat de bestekbak die de ondernemer heeft weten te bemachtigen inmiddels in het bezit is van de consument.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 24 augustus 2012.