Consument mag betere constructie en materialen verwachten. Hoekbank voldoet niet aan verwachtingen.

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 50792

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in september 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van hoekbank tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 559,20 exclusief porto- en verzendkosten alsmede financieringskosten van in totaal € 32,95. De levering vond plaats op 10 september 2009.   De consument heeft in maart 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In het zitgedeelte van de hoekbank zijn kuilen ontstaan, die steeds dieper worden. Het stof rekt abnormaal veel uit en de vulling in het kussen zakt steeds naar beneden. De klachten worden groter. Je voelt gewoon de veren in het zitgedeelte. We hebben de bank van onze kinderen cadeau gekregen. Als gevolg van een verhuizing hebben we die bank pas eind november 2009 in gebruik genomen. Er zit drie jaar garantie op de bank. Ik had geen vertrouwen in een positieve afloop van de bezichtiging door [de expert] en ik stem dan ook niet in met zijn rapport.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Hij heeft zijn standpunt nog eens uitvoerig toegelicht en uitdrukkelijk gehandhaafd. Hij wil de overeenkomst ontbinden en het aankoopbedrag terugkrijgen. Hij laat nog weten dat hij bereid is met het teruggekregen bedrag nieuw meubilair, waaronder een bank, bij de ondernemer te kopen.   De consument verlangt na wijziging van eis tijdens de zitting dat koopovereenkomst van september 2009 betreffende de hoekbank wordt ontbonden, de bank wordt teruggenomen en het aankoopbedrag wordt terugbetaald.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Naar aanleiding van de klachten over de hoekbank hebben wij op 6 september 2010 een expert ter plaatse gestuurd. Deze oordeelde dat de klachten te wijten waren aan model-/materiaalgebonden eigenschappen. Dit alles valt niet onder de garantiebepalingen. Wij blijven dan ook bij ons standpunt dat wij niet kunnen overgaan tot terugname van de hoekbank. Wel hebben wij  besloten, dat wij de kosten van de expert van € 62,– voor eigen rekening nemen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ook hij heeft zijn standpunt nog eens toegelicht en desgevraagd aan de commissie medegedeeld, dat hij geen reactie heeft op [het deskundigenrapport].   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   “Bij dit zitmeubel is geen ondervering aangebracht. Er zijn geen metalen golfveren of gespannen elastische singels aangebracht. Op een basis van plaatmateriaal is een interieurvering gemonteerd. Hierop zit een afdekking en vervolgens heeft men een hoes over het geheel getrokken. Aan de voorzijde zit een 3 cm dikke rand polyether. Aan de achterzijde is een beklede lage opstand aangebracht. Tegen deze opstand steunen vijf grote kussens van 70 x 35 cm die als rugkussens dienst doen. De rugkussens zijn gevuld met uitsluitend polyester watten. In de hoek van de zitgroep zit een kuil van circa 40 x 30 cm. De kuil is circa 15 mm diep. De interieurvering is blijvend vervormd. Bij hetzelfde element zit aan de linker kant een kuil van circa 17 mm diep. Bij het korte element is in het zitkussen kuilvorming vastgesteld. De kuil is circa 19 mm diep. Bij deze hoekbank is de geconstateerde kuilvorming niet fraai en het had na deze relatief korte gebruiksperiode niet op mogen treden.   Bij het korte zitelement zitten tien storende plooien in de diepterichting van het zitkussen. Door bij dit element de bekleding tussen duim en wijsvinger vast te pakken is een plooihoogte van 25 mm gemeten. Dit betekent dat de plooien over elkaar heen kunnen schuiven en hierdoor met de goede kanten van de bekleding op elkaar extra slijtage kunnen veroorzaken. In de hoek van het lange element zitten zes plooien van circa 20 mm hoog. Aan de linker kant zitten plooien van circa 17 mm hoog. De geconstateerde plooivorming in de bekledingsstof is meer dan vaktechnisch kan worden geaccepteerd.   In het rugkussen zit geen te adviseren binnenkussen met afzonderlijke compartimenten. Hier is de vulling van polyester watten los in de hoes gestopt. Een eigenschap van polyester watten is dat het materiaal gaat inklinken en dus dunner wordt. Het is te verwachten dat de vulling naar beneden gaat zakken en dunner wordt.   Conclusie De vastgestelde kuilvorming is na een relatief korte gebruiksperiode opgetreden. De ruimte (plooivorming) in de bekledingsstof hoeft niet te worden geaccepteerd. Het betreft een zitmeubel waarbij men goedkope materialen heeft verwerkt. Vaktechnisch is de prijs-kwaliteitverhouding niet in orde. Voor de weliswaar lage betaalde prijs had de consument een betere constructie en materialen mogen verwachten.   Herstel Er moeten zoveel reparaties en aanpassingen worden uitgevoerd dat de herstelkosten de aankoopprijs gaan benaderen of overtreffen. Het advies is om niet aan reparaties te beginnen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie neemt na zorgvuldige bestudering van het rapport het oordeel van de deskundige over. Er is voor de commissie namelijk geen reden aan de juistheid daarvan te twijfelen, te meer daar ook geen van partijen de inhoud van het rapport heeft bestreden.   Voor de commissie staat dan ook vast dat er met betrekking tot de hoekbank in geschil vrij snel na aanschaf en ingebruikname daarvan kuil- en plooivorming is ontstaan. Weliswaar waren er bij de bank goedkope materialen verwerkt, maar de prijs-kwaliteitsverhouding was niet orde. De consument had een betere constructie en betere materialen mogen verwachten.   Naar oordeel van de commissie voldeed de bank niet aan de verwachtingen, die daaraan gesteld mogen worden. De gebreken, die kort na ingebruikname van de bank zich voordeden rechtvaardigen – mede gelet op voorziene hoogte van de kosten ligt reparatie niet voor de hand – de nu door de consument gevraagde ontbinding.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De overeenkomst d.d. september 2009 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de ondernemer de hoekbank in geschil kosteloos op [het woonadres van de consument] ophaalt en aan de consument terugbetaalt een bedrag van € 592,15, zijnde het aankoopbedrag voor de bank en de verzend- en financieringskosten.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van vier weken na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 30 mei 2011.