Consument mag gebreken niet door derden laten herstellen, maar moet eerst wederpartij in de gelegenheid stellen om zelf klachten op te lossen

  • Home >>
  • Tweewielers >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Tweewielers    Categorie: Reparatie door derden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 44691

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 21 januari 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte motorfiets van [het merk] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.100,–. De levering vond plaats op of omstreeks 27 januari 2009.   De consument heeft op 2 mei 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De motorfiets zou worden afgeleverd met een zogenoemde afleveringsbeurt, waaronder zouden vallen het vervangen van de distributieriemen, kleppen stellen en olie verversen. In maart 2010 ondervond ik startproblemen en de motor liep niet goed meer. Ik heb de motor door een specialist laten onderzoeken. Daarbij bleek dat geen nieuwe distributieriemen waren gemonteerd en dat de kleppen niet waren gesteld. Ook is er een montagefout gevonden van beide klepdeksels. De pakkingen waren dusdanig verschoven dat er een lekkage is ontstaan van carterolie naar de bobine, die vervolgens de boordcomputer stuk heeft doen gaan. Een reparatie van € 1.247,77 was het gevolg en de verwachting is dat er nog meer reparaties zullen volgen. Ik heb de ondernemer voor de schade aansprakelijk gesteld, omdat hij zijn afspraken met betrekking tot de afleveringsbeurt niet is nagekomen. De ondernemer wijst zijn aansprakelijkheid echter af, mijns inziens ten onrechte.   De consument verlangt vergoeding van de door hem geleden en nog te lijden schade.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik ontken dat ik met de consument gemaakte afspraken niet zou zijn nagekomen. De motorfiets heeft een behoorlijke afleveringsbeurt gehad. De consument heeft daarmee vervolgens gedurende meer dan een jaar probleemloos gereden en daarbij een afstand afgelegd van circa 10.000 km. Nu komt een mij volkomen onbekend bedrijf, dat niet eens Bovag-lid is, vertellen dat de motorfiets met gebreken zou zijn afgeleverd. Daar geloof ik niets van. De consument heeft bij mij geen melding gemaakt van de ondervonden problemen en heeft de motor zonder vooroverleg met mij door een ander bedrijf laten repareren. Dat is strijd met de Bovag-garantiebepalingen. Bovendien was de Bovag-garantie al ruimschoots verstreken op het moment waarop de consument zijn schadeclaim bij mij indiende. Ik wijs die claim dus volledig af.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Volgens het Nederlandse Burgerlijk Wetboek kan geleden schade als gevolg van het niet nakomen van een verplichting uit een overeenkomst slechts worden gevorderd nadat de partij die de verplichting niet is nagekomen door de andere partij in gebreke is gesteld en de daarbij genoemde termijn waarbinnen hij alsnog kon nakomen heeft laten passeren. De consument heeft in strijd met dit principe gehandeld door zijn motorfiets zonder voorkennis van de ondernemer en zonder diens toestemming te laten repareren door een derde. De ondernemer is daardoor niet in de gelegenheid geweest de mogelijke gebreken te onderzoeken en waar nodig te herstellen. Er zijn door de consument geen omstandigheden genoemd die een uitzondering op het genoemde principe kunnen rechtvaardigen. Het was mogelijk om direct nadat de problemen in maart 2010 waren ontstaan daarmee naar de ondernemer te gaan en deze aansprakelijk te stellen voor het geval dat die problemen aan de ondernemer waren toe te rekenen. Ter zitting heeft de consument verklaard dat hij dat niet heeft gedaan omdat de Bovag-garantietermijn was verstreken. Dat is geen deugdelijk argument, omdat de consequentie van die gedachtegang is dat de ondernemer niet meer aansprakelijk kan worden gesteld voor gebreken.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Tweewielers, op 6 juli 2011.