Consument mag niet verwachten dat een achteraf ingebouwd navigatiesysteem exact dezelfde specificaties heeft als de af-fabriek ingebouwde systemen.

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Aanbod    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 86576

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 28 september 2013 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een Citroën C4 Aircross.
De levering vond plaats op of omstreeks 11 oktober 2013.

De consument heeft op 11 oktober 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 28 september 2013 heb ik een Citroën C4 Aircross bij de ondernemer aangeschaft. Op het moment dat ik de auto kocht, ben ik afgegaan op de door de ondernemer aangereikte informatie én de afspraken met de ondernemer. De verkoper van de ondernemer (de heer [naam verkoper]) heeft voordat ik mijn handtekening onder de koopovereenkomst heb gezet, mondeling bevestigd dat de auto het originele (‘Navidrive’) navigatiesysteem en de originele achteruitrijcamera zou bevatten. In de koopovereenkomst is overeengekomen dat de auto inclusief navigatiesysteem met flitspaaldetectie en achteruitrijcamera geleverd zou worden.

Toen de nieuwe auto op 11 oktober 2013 aan mij werd afgeleverd en ik deze bij de nadere uitleg die ik over de auto kreeg ging bekijken, bleek tot mijn verbazing het navigatiesysteem er anders uit te zien dan in de voor de aanschaf van de auto door mij bestudeerde brochure. Daarnaast bleek ook het beeld van de achteruitrijcamera een andere weergave te hebben. De twee oriëntatielijnen, waarmee de ruimte die de auto op de weg inneemt wordt aangegeven (zoals vermeld in de brochure), ontbraken. Mijn partner heeft van het voorgaande meteen melding gemaakt aan de heer [naam verkoper].
Hij gaf echter aan dat het ging om een beter navigatiesysteem en een betere achteruitrijcamera dan aangegeven in de brochure. Gezien de jarenlange relatie en ervaring met de ondernemer heb ik op dit oordeel vertrouwd.

Al snel na levering bleek dat de auto allerlei problemen kent en niet voldoet aan de eigenschappen die ik op grond van de overeenkomst, de brochure van de auto, de handleiding van de auto, de website van de ondernemer en van  Citroen Nederland en de gemaakte afspraken mocht verwachten.
Ten eerste valt het navigatiesysteem keer op keer uit met de melding ‘GPS signalen verloren’.
Voorts valt door de flitspaaldetectie één kilometer voor een flitspaal de radio uit, waarbij overigens geen onderscheid wordt gemaakt tussen een flitspaal die in de rijrichting staat, of een flitspaal die in de tegenovergestelde richting staat. Tenslotte is de achteruitrijcamera niet conform de brochure; de oriëntatielijnen, waarmee de ruimte die de auto op de weg inneemt wordt weergegeven, ontbreken.

Op 3 januari 2014 ben ik samen met mijn partner in gesprek gegaan met de ondernemer. Reden hiervan was dat de auto reeds diverse malen (16 oktober 2013, 27 november 2013,
17 december 2013 en 27 december 2013) was terug geweest voor inspectie en herstel, echter zonder enig resultaat. Op 17 maart 2014 heeft mijn gemachtigde een brief naar de ondernemer gestuurd, waarin de ondernemer de gelegenheid is geboden om binnen 7 dagen het navigatiesysteem
(inclusief flitspaaldetectiesysteem) en de achteruitrijdcamera te herstellen/vervangen overeenkomstig
de afgesproken specificaties. Op 6 april 2014 ontving mijn gemachtigde een e-mail van de gemachtigde van de ondernemer. In deze e-mail wordt aangegeven dat de achteruitrijcamera
ook zonder de ‘lijntjes’ functioneert. Daarnaast zou het flitspaaldetectie systeem ’te goed’
functioneren. Voor wat betreft het navigatiesysteem zou volgens de ondernemer gelden dat
het niet ongebruikelijk is dat apparaten die verbinding moeten maken met satellieten, van tijd
tot tijd verbinding kunnen verliezen. De ondernemer gaf echter aan bereid te zijn om het navigatiesysteem nader te inspecteren en verzocht mij om de auto in te plannen voor inspectie. Daarom heb ik via mijn gemachtigde aangegeven bereid te zijn om mijn auto in te plannen voor inspectie, mits de ondernemer vooraf garanties op een oplossing gaf. De ondernemer is echter niet bereid deze garantie te geven.
Mijn auto voldoet niet aan de verwachtingen en eigenschappen die ik op grond van de overeenkomst, de brochure van de auto, de handleiding van de auto, de website van de ondernemer
en van Citroen Nederland en de gemaakte afspraken mocht verwachten. Verder had de ondernemer moeten weten dat het flitspaaldetectiesysteem niet naar behoren zou functioneren en had hij mij op zijn minst hierover vooraf moeten informeren. Ondernemer heeft dit verzuimd en is nalatig geweest om deze informatie aan mij te verstrekken. Daar komt bij dat de ondernemer mij, nadat ik hem attendeerde op het verschil tussen het navigatiesysteem in de brochure en het door de ondernemer ingebouwde systeem, zelfs heeft misleidt met de mededeling dat het zou gaan om een beter systeem.

Ik verlang:
1. primair dat het navigatiegatiesysteem, het flitspaaldetectiesysteem en de achteruitrijcamera worden vervangen door passende systemen;
2.  subsidiair dat de koopovereenkomst wordt ontbonden, aangezien de afgesproken specificaties van de betreffende onderdelen voor mij de voornaamste reden waren om de overeenkomst te sluiten.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Ook de achteruitrijcamera is na aankoop van de auto door de ondernemer ingebouwd. Voordat de koop is afgesloten heb ik nadrukkelijk gevraagd of deze camera ook werkte met oriëntatielijnen.
De flitspaaldetectie werkt niet als de radio uitstaat.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Wij zijn van mening de koopovereenkomst correct te zijn nagekomen. Allereerst geldt dat de consument niet het in de verkoopbrochure getoonde navigatiesysteem heeft besteld. Dat systeem was slechts leverbaar op de "Exclusive"-uitvoering en dat is niet de uitvoering die de consument heeft besteld, nog afgezien van het voorbehoud dat zowel in de brochure als in de offerte
wordt gemaakt voor specificatiewijzigingen. De consument heeft destijds geopteerd voor een achteraf in te bouwen systeem. Reden waarom het navigatiesysteem afzonderlijk staat vermeld in de overeenkomst en niet als onderdeel van de gekozen optiepakketten zoals "Pack City" en "parelmoer lak".

De consument beklaagt zich er voorts over dat het flitspaaldetectiesysteem ook meldingen weergeeft van flitscamera’s die bedoeld zijn voor de andere rijrichting. Dat is evenwel logisch in het geval flitscamera’s in de middenberm staan. Het systeem werkt derhalve correct.

Voor wat betreft de achteruitrijcamera beklaagt de consument zich erover dat deze geen "oriëntatielijnen" weergeeft. Nog afgezien van het feit dat wij betwisten dat is overeengekomen dat de camera dergelijke lijnen weergeeft, laat het ontbreken van die lijnen bovendien onverlet dat de camera functioneert.

Tot slot beklaagt de consument zich erover dat het GPS-signaal meer dan gebruikelijk zou wegvallen.
Voor zover juist geldt dat wij hebben aangeboden om een en ander te onderzoeken. De consument wilde van dat aanbod slechts gebruik maken door het stellen van aanvullende voorwaarden en heeft ons aanbod dus niet aanvaard. Ons moet van het hart dat wij gedurende de afgelopen maanden zijn geconfronteerd met talloze e-mails van de partner van de consument waarin zaken werden "bevestigd" welke simpelweg onjuist en/of onvolledig waren dan wel buiten de context werden geplaatst. Wij betwisten dan ook de door de consument geschetste gang van zaken.
Van non-conformiteit is geen sprake. Niet alleen beschikt de auto over de eigenschappen die voor normaal gebruik noodzakelijk zijn maar ook – voor zover overeengekomen – over de eigenschappen voor bijzonder gebruik. Immers, flitspalen worden gedetecteerd en de camera biedt hulp bij het achteruit rijden. Voor wat betreft het wegvallen van het GPS-signaal hebben wij aangeboden zulks te onderzoeken, van welk aanbod geen gebruik is gemaakt. Kortom, de auto beantwoordt aan de overeenkomst. Er is dan ook geen sprake van een tekortkoming welke een ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument heeft nooit gevraagd of het of achteraf in te bouwen navigatiesysteem het originele (‘Navidrive’) navigatiesysteem betrof. De consument heeft wel gevraagd of het in te bouwen systeem voorzien was van een flitspaaldetectiesysteem. Dat zit erop. Dit systeem werkt wel enigszins onlogisch. Of het flitspaaldetectiesysteem niet werkt als de radio uitstaat weet ik niet. Ook heeft de consument gevraagd of de auto voorzien was van een achteruitrijcamera, hetgeen niet het geval was. Daarom is ook deze achteraf ingebouwd. Ik weet niet meer of de consument voorafgaand aan de aankoop heeft gevraagd of de in te bouwen achteruitrijcamera oriëntatielijnen had.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Korte omschrijving van de klacht(en)
Het navigatiesysteem en achteruitrijcamera zijn afwijkend van de informatie in de folder. Daarbij heeft de consument de volgende inhoudelijke klachten:
1. van het navigatiesysteem valt het GPS signaal te vaak weg;
2. bij de achteruitrijcamera ontbreken de hulp- of oriëntatielijnen;
3. bij het flitspaal (snelheidsovertreding) detectie systeem valt de radio ongeveer een één kilometer voor het naderen van een flitspaal uit. Het gebrek aan radiogeluid wordt als oncomfortabel  ervaren.

Door de consument werd een productfolder aan de deskundige getoond, die zij bij de aankoop ontvangen zou hebben. In deze folder wordt een fabrieksnavigatiesysteem getoond, waarvan de consument heeft aangenomen dat zij dit gekocht zou hebben. De ondernemer geeft in reactie aan dat Citroën Nederland op enig moment besloten heeft om het fabriekssysteem niet meer te leveren en over te stappen naar het EBS systeem. Dit systeem wordt via Citroën als magazijnartikel geleverd en door de dealer ingebouwd. Het flitspaaldetectiesysteem wordt op geen enkele wijze genoemd in de door de consument getoonde productfolder.

Vaktechnisch oordeel
Conform de orderbevestiging die in het dossier aanwezig is, heeft de consument een auto gekocht waarbij de bijzonderheden staat vermeld ‘inclusief navigatie’. Hiervoor wordt geen prijs gerekend.
Ook details zoals type en dergelijke worden niet vermeld. Bij de aflevering is een navigatiesysteem van het merk EBS uit Almere geleverd dat door Citroën als magazijnartikel wordt geleverd en door de dealer moet worden ingebouwd. Het EBS systeem gebruikt de navigatietechniek van TomTom  en de geografische software van Naviextras.com.

Consument en ondernemer zijn het erover eens dat het GPS signaal te vaak c.q. te snel wegvalt. Leverancier EBS heeft begin 2014 een modificatie voorgesteld met betrekking tot de antennelocatie. De ondernemer heeft aan de consument voorgesteld om deze modificatie kosteloos uit te voeren maar de consument heeft afwijzend hierop gereageerd. Volgens de ondernemers zijn de resultaten van deze modificatie goed te noemen. Naar het oordeel van de deskundige is het aan te bevelen om deze modificatie uit te voeren waarbij opgemerkt moet worden dat er altijd omstandigheden kunnen zijn waardoor het GPS signaal voor korte tijd wegvalt.

In genoemde orderbevestiging wordt de bestelling van de achteruitrijdcamera genoemd ten bedrage van € 250,–. Ook in dit geval worden geen details zoals type en dergelijke vermeld.
De achteruitrijdcamera werd door de deskundige bekeken en een goede werking werd waargenomen. Het beeld van de achteruitrijdcamera wordt weergegeven op het navigatiescherm dat tevens dienst doet als radio- en audiodisplay. De klacht van de consument dat de hulp- of oriëntatielijnen ontbreken wordt door de ondernemer erkend. De ondernemer heeft aan de consument voorgesteld om deze verandering kosteloos uit te voeren maar de consument heeft afwijzend hierop gereageerd.

De flitspaaldetectie staat niet op de orderbevestiging vermeld. In praktische zin is de flitspaaldetectie een onderdeel van het navigatiesysteem, beter gezegd onderdeel van de navigatiesoftware.
De flitspalen worden namelijk op basis van GPS coördinaten in de navigatie software opgenomen. Bij het naderen van een flitspaal wordt 1 kilometer voorafgaand aan de paal de radio uitgeschakeld. Consument en ondernemer betwisten deze situatie niet en volgens de ondernemer kan hij dit fenomeen niet wegnemen. Navraag door de deskundige bij leverancier EBS heeft uitgewezen dat dit een gevolg is van de software- c.q. abonnement keuze van de consument. De software wordt namelijk niet door de ondernemer, Citroën of EBS geleverd, maar door Naviextras.com. Door middel van een abonnement kan de consument de beschikking hebben over actuele en aangepaste geografische informatie. Welke software en abonnementsvormen er door Naviextras worden aangeboden valt volgens de deskundige buiten de scope van dit onderzoek ten behoeve van de commissie.

Herstel
De ondernemer heeft al in een eerder stadium aangeboden om de genoemde klachten één & twee kosteloos weg te nemen.

Klacht drie is naar het oordeel van de deskundige een klacht die terecht als oncomfortabel mag worden betiteld. De oplossing ligt echter in de softwaremogelijkheden die de leverancier biedt en de abonnementsvorm die de consument heeft gekozen. De ondernemer kan dit niet beïnvloeden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de flitspaaldetectie, los van de abonnementsvorm, eenvoudigweg op het toestel uit te schakelen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen staat niet ter discussie dat het GPS signaal van het navigatiesysteem te vaak en/of te snel wegvalt. De commissie merkt allereerst op dat de ondernemer al voordat de consument zijn
klacht aanhangig heeft gemaakt bij de commissie heeft aangeboden de klacht ter zake het wegvallen van het GPS-signaal te zullen onderzoeken en zo nodig te verhelpen door het uitvoeren van een door de leverancier van het navigatiesysteem voorgestelde modificatie met betrekking tot de antennelocatie, maar de consument hierop door het stellen van tegenvoorwaarden (blijkend uit de door hem ingebrachte ‘Productie 31’) afwijzend heeft gereageerd. Gezien het voorgaande is naar het oordeel van de commissie niet komen vast te staan dat de ondernemer in verzuim is geraakt ter zake het verhelpen van voornoemde klacht. Dit neemt echter niet weg dat de commissie de ondernemer gehouden acht deze klacht op korte termijn kosteloos te verhelpen.

Met betrekking tot de klacht van de consument dat de aan haar geleverde auto niet voorzien is van het  ‘Navidrive’ navigatiesysteem en de in de brochure van Citroën vermelde ‘originele’ achteruitrijcamera overweegt commissie als volgt. Tussen partijen staat niet ter discussie dat de consument een Citroën C4 Aircross met het uitrustingsniveau ‘Tendance’ van de ondernemer heeft gekocht. Naar de commissie uit de op dit punt niet weersproken stellingen van de ondernemer begrijpt is het ‘Navidrive’ navigatiesysteem slechts leverbaar op een Citroën C4 Aircross die af-fabriek is voorzien van het uitrustingsniveau ‘Exclusive’ of als een af-fabriek gekozen optiepakket, zoals "Pack City". Voorts staat niet ter discussie dat de auto van de consument niet af-fabriek was voorzien van een navigatiesysteem en achteruitrijcamera. Partijen zijn overeengekomen dat voornoemde systemen achteraf zouden worden ingebouwd door de ondernemer. Naar het oordeel van de commissie mag een consument die dergelijke systemen achteraf laat inbouwen niet zonder meer verwachten dat het betreffende systeem exact dezelfde specificaties zal hebben als de af-fabriek ingebouwde en in de brochure van de fabrikant als onderdeel van een optiepakket getoonde systemen. Naar het oordeel van de commissie zijn er in het onderhavige geval geen bijzondere omstandigheden komen vast te staan op grond waarvan de consument die verwachting wel zou mogen hebben. Zo is, mede gezien de uitdrukkelijke betwisting van de ondernemer op dit punt, niet komen vast te staan dat de verkoper van de ondernemer voor de totstandkoming van de koopovereenkomst mondeling heeft toegezegd dat de auto na inbouw het originele ‘Navidrive’ navigatiesysteem en de in de brochure van Citroën vermelde ‘originele’ achteruitrijcamera zou bevatten.

Ook is naar het oordeel van de commissie niet komen vast te staan dat de consument op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten dat de achteruitrijcamera werkt met oriëntatielijnen.

Met betrekking tot de klacht ter zake de flitspaaldetectie merkt de commissie het volgende op. Uit het rapport van de door haar ingeschakelde deskundige blijkt dat het navigatiesysteem is voorzien van een flitspaaldetectiesysteem, maar dat dit systeem oncomfortabel werkt: bij het detecteren van een flitspaal valt de radio ongeveer een één kilometer voor het naderen van een flitspaal uit. Naar het oordeel van de commissie is hier sprake van een minder prettige producteigenschap. Niet gebleken is echter dat het flitspaaldetectiesysteem niet de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik daarvan nodig zijn. Zo is bijvoorbeeld niet gebleken dat het flitspaaldetectiesysteem ook geen visuele waarschuwing voor de aanwezigheid van flitspalen geeft.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, 21 november 2014.