Consument mag ondernemer niet voor een voldongen feit plaatsen door een nieuwe pannenset aan te schaffen zonder eerst de ondernemer te informeren van het advies dat de monteur heeft gegeven.

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE00-0135

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 november 1999 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een fornuis/oven tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 2.463,–. De levering is geschied op of omstreeks 16 november 1999.   De consument heeft op 22 mei 2000 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak.   Op 15 mei 2000 is de keramische kookplaat vervangen, omdat daarin een gaatje was ontstaan. De monteur die de reparatie uitvoerde zei dat onze ± 1½ jaar oude pannenset, die voorheen was gebruikt op een gewone elektrische kookplaat, voor de keramische kookplaat niet geschikt was en dat het niet was uit te sluiten dat het gaatje was veroorzaakt door die pannenset. Hij adviseerde ons dringend een nieuwe geschikte pannenset aan te schaffen en daarbij niet “naar enkele guldens te kijken”. Wij hebben nog diezelfde dag een nieuwe pannenset van de vereiste kwaliteit gekocht. Die kostte ƒ 1.391,–. Onze “oude” set kostte niet meer dan ƒ 250,–. Wij hebben dus een grote financiële veer moeten laten. Als wij dat van tevoren hadden geweten, zouden wij het fornuis niet hebben gekocht. Aan de eerste set pannen, die nog prima was, hebben wij niets meer en de nieuwe set is voor ons eigenlijk veel te duur, ook al zijn de pannen van zeer goede kwaliteit en staat daarop een garantie van 30 jaar. Omdat de ondernemer ons voor de aankoop van het fornuis niet op de noodzaak van een dure set pannen heeft gewezen, vinden wij dat hij aansprakelijk is voor de door ons geleden financiële schade. De ondernemer weigert echter de schade te vergoeden.   De consument verlangt gehele of gedeeltelijke vergoeding van de aanschafprijs van de nieuwe pannenset ad ƒ 1.391,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak.   Wij hebben het probleem van de consument samen met [de fabrikant] bekeken. Bij het bezoek van de monteur van [de fabrikant] aan de consument is aangegeven dat de door de consument gebruikte pannen goed waren. In de desbetreffende verklaring van [de fabrikant], die aan u is overhandigd, is niets te lezen over een advies van de monteur aan de consument over de aanschaf van een nieuwe pannenset. Integendeel, op het werkrapport staat: “pannen goed”. Wij hebben de kookplaat onder garantie vervangen. Gezien de hierboven geciteerde rapportage zijn wij niet bereid het aankoopbedrag van de pannenset ad ƒ 1.391,– te vergoeden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Aan de mededeling van de consument dat hem wel degelijk door de monteur van [de fabrikant] is geadviseerd een nieuwe pannenset aan te schaffen behoeft naar het oordeel van de commissie niet te worden getwijfeld, te meer daar de consument één en ander ter zitting gedetailleerd heeft toegelicht. Dat dit advies in het onderhoudsrapport niet is opgenomen behoeft daaraan niet af te doen. De consument heeft de ondernemer echter voor een voldongen feit geplaatst door de nieuwe pannen direct te kopen in plaats van eerst de ondernemer op de hoogte te stellen van het advies van de monteur en te trachten met hem tot een vergelijk te komen. Daarbij komt dat de commissie niet kan inzien waarom de consument een zeer dure pannenset heeft aangeschaft, terwijl er ook goedkopere op de markt zijn, die eveneens geschikt zijn voor een keramische kookplaat, ook al heeft de monteur tegen de consument gezegd dat er “niet op een paar gulden moest worden gekeken”. Tenslotte is nog van belang dat de materiële schade van de consument niet groter is dan de waarde van de eerdere, ongeveer 1½ jaar oude pannenset die voor de consument niet meer is te gebruiken, maar die niettemin een goede bestemming heeft gevonden doordat de consument deze, naar hij ter zitting verklaarde, aan zijn dochter heeft gegeven.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is en dat als volgt dient te worden beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 15 januari 2001.