Consument mag reservering van vakantieverblijf niet doorverkopen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Overeenkomst / Schadevergoeding product/dienst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 124826/128934

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kon vanwege quarantaine geen gebruik maken van de lodge die hij bij de ondernemer had gereserveerd. Via Marktplaats vond de consument iemand die deels van zijn lodge gebruik kon maken. De verhuurder stemde hiermee in. Te elfder ure weigerde de verhuurder evenwel zijn toestemming, omdat de consument die persoon via Marktplaats kent. De ondernemer heeft de consument laten weten dat het niet de bedoeling is dat de door haar gemaakte reservering wordt verkocht aan een persoon die zij heeft gevonden op Marktplaats en dat de ondernemer daar niet mee akkoord gaat. Gelet op artikel 7 van de RECRON-voorwaarden is gebruik van een kampeermiddel en/of de bijbehorende plaats slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Evident is dat de ondernemer die toestemming in dit geval niet heeft verleend. De ondernemer heeft zich naar het oordeel van de commissie dan ook terecht op het standpunt gesteld dat de consument haar reservering van het vakantieverblijf niet mocht doorverkopen. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Vanwege quarantaine kon de consument geen gebruik maken van de bij de ondernemer gereserveerde lodge. Een door de consument via Marktplaats gevonden vervanger mocht van de ondernemer geen gebruik maken van de lodge.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken, waarvan in het bijzonder het schrijven van 8 oktober 2021 van de gemachtigde van de consument (hierna: de gemachtigde). In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument kon vanwege quarantaine geen gebruik maken van de lodge die hij bij de ondernemer had. De consument heeft een vervanger gezocht. Dat lukte niet in de directe omgeving. Via Marktplaats vond de consument iemand die deels (ma-vr) van zijn lodge gebruik kon maken. Verhuurder stemde hiermee telefonisch tweemaal in. Te elfder ure weigerde verhuurder evenwel zijn toestemming, omdat de consument die persoon via Marktplaats kent. De weigeringsgrond is onbegrijpelijk en niet kenbaar, en leidde tot een schadepost van € 500,– voor de consument.

In voornoemd schrijven van de gemachtigde heeft hij – in hoofdzaak – nog het volgende aangevoerd.

Een huurrecht is naar zijn aard overdraagbaar (artikel 7:221 van het Burgerlijk Wetboek), tenzij de huurder moet aannemen dat de verhuurder daar bezwaren tegen heeft. Voor recreatief gebruik tijdens vakanties, waarbij de persoon des huurders irrelevant lijkt, kan gesteld worden dat zulks een bezwaar niet snel aanwezig kan worden geacht.

De ondernemer stelt zich in zijn verweerschrift op het standpunt dat verkoop aan een derde niet is toegestaan. Dit is een onbekende en onbegrijpelijke voorwaarde. Artikel 7 van de RECRON-voorwaarden stelt immers dat – zij het onder voorwaarden – het gehuurde door een derde kan worden gebruikt.

Van een annulering is overigens geen sprake. De ondernemer heeft dienaangaande niets aangetoond, terwijl een annulering op grond van de RECRON-voorwaarden schriftelijk zou moeten hebben plaatsgevonden vóór de ingangsdatum van het verblijf.

De consument verlangt een schadevergoeding van € 500,–, alsmede restitutie van de eindschoonmaakkosten (€ 45,–) en de betaalde borg van (€ 100,–).

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft de consument laten weten dat het niet de bedoeling is dat de door haar gemaakte reservering wordt verkocht aan een persoon die zij heeft gevonden op Marktplaats en dat de ondernemer daar niet mee akkoord gaat.

De ondernemer begrijpt niet hoe de consument schade kan hebben geleden anders dan dat zij haar reservering heeft geannuleerd. Als de consument gelijk haar intenties had gedeeld, had de ondernemer aan kunnen geven dat verkoop aan een derde niet is toegestaan. De ondernemer is van mening dat zij een overeenkomst heeft met de consument en het kan nooit zo zijn dat deze via verkoop overgaat op een derde partij. Ook is de ondernemer van mening dat artikel 7 van de RECRON-voorwaarden niet van toepassing is. Dit ziet niet op annulering dan wel het door de consument bedoelde gebruik van derden.

Juridisch kader
Artikel 7:221 van het Burgerlijk Wetboek

De huurder is bevoegd het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik te geven, tenzij hij moest aannemen dat de verhuurder tegen het in gebruik geven aan die ander redelijke bezwaren zal hebben.

Artikel 7 van de RECRON-voorwaarden (gebruik door derden)

1. Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Gelet op bovenstaand artikel 7 van de RECRON-voorwaarden is gebruik van een kampeermiddel en/of de bijbehorende plaats slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Evident is dat de ondernemer die toestemming in dit geval niet heeft verleend. De ondernemer heeft zich naar het oordeel van de commissie dan ook terecht op het standpunt gesteld dat de consument haar reservering van het vakantieverblijf niet mocht doorverkopen.

De gemachtigde heeft nog gerefereerd aan artikel 7:221 van het Burgerlijk Wetboek en daarbij opgemerkt dat voor recreatief verbruik tijdens vakanties, waarbij de persoon van de huurder irrelevant lijkt, gesteld kan worden dat een bezwaar zoals genoemd in dat artikel niet snel aanwezig kan worden geacht. Aan dit artikel kan echter niet de waarde worden gehecht zoals de gemachtigde die voorstaat. Het onderhavige artikel is van regelend recht waarvan partijen mogen afwijken. In dit geval is dat gebeurd met de totstandkoming van de RECRON-voorwaarden (voor toeristisch verblijf) waarmee de consument zich bij boeking uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond, zodat het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie, bestaande uit de heer mr. H.A. van Gameren, voorzitter, de heer P.W.M. Meijkamp, mevrouw mr. J.M. Huysman- Hartkamp, leden, op 18 februari 2022.