Consument mag verwachten dat dakkapel geplaats wordt zonder dat constructie woning aangetast wordt

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: (non)conformiteit / Schadevergoeding    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies na tussenadvies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 152128/157275

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Dit geschil gaat over het leveren en plaatsen van een dakkapel. Deze uitspraak is gedaan, nadat de commissie een tussenadvies had gegeven in dit geschil. Er is een deskundigenrapport opgesteld. In dit rapport staat dat er sprake is van technische tekortkomingen en er geen goed en deugdelijk werk is geleverd. De deskundige geeft aan welke werkzaamheden gedaan moeten worden om het dak te herstellen. De commissie oordeelt dat de ondernemer het dak moet herstellen op de wijze die de deskundige aangeeft binnen een termijn van zes maanden. De commissie wijst het verzoek van de consument betreft het krijgen van schadevergoeding af. De commissie verklaart de klacht van consument ten dele gegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
De Geschillencommissie Klussenbedrijven (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies d.d. 13 oktober 2022 de eindbeslissing aangehouden.
De inhoud van dit tussenadvies moet als hier ingevoegd worden beschouwd.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

In het tussenadvies heeft de commissie een nader deskundigenrapportage gelast, waarbij de deskundige dient te beoordelen of en zo ja in hoeverre het doorzakken van de overstek het te verwachten gevolg was van het plaatsen van de dakkapel op de manier zoals dat is gedaan. De deskundige dient daar de bij de aannemer op te vragen bouwtekening en constructieberekeningen bij te betrekken. Bovendien wilde de commissie geïnformeerd worden over de visie van de aannemer op het werk, reden waarom de deskundige ook contact diende op te nemen met de projectleider van [naam bouwbedrijf].

De commissie heeft het nader onderzoek laten doen door de heer [naam], die daarvan schriftelijk rapport heeft uitgebracht.

Het rapport is in afschrift aan partijen gezonden. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld daarop schriftelijk hun op- en aanmerkingen aan de commissie kenbaar te maken. Partijen hebben daar geen gebruik van gemaakt.

Het geschil is ter zitting behandeld op 15 december 2022.

De commissie heeft aangegeven op basis van de stukken bindend te zullen adviseren, tenzij (één der) partijen uitdrukkelijk te kennen zou(den) geven een nadere mondelinge behandeling op prijs te stellen. Geen van partijen heeft aangegeven een nadere mondelinge behandeling op prijs te stellen. Daarom zijn partijen niet voor de zitting opgeroepen.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De deskundige heeft geconcludeerd dat er sprake is van een duidelijk overmatige zakking van het dakoverstek die het gevolg is van het maken van een sparing in de dakelementen waarbij essentiële voorzieningen voor de bevestiging en de stijfheid van het dakoverstek geheel of gedeeltelijk zijn weggehaald zonder daarvoor de benodigde vervangende voorzieningen te treffen.

In die zin is sprake van technische tekortkomingen en is niet voldaan aan redelijk te stellen van goed en deugdelijk werk.
Herstel is volgens de deskundige mogelijk, maar een eenduidig hersteladvies valt niet te geven, omdat dit sterk afhankelijk is van de inwendige constructie van het overstek zoals die nog aanwezig is.

Zeker is dat de Keralit-betimmering van het overstek en ook de betimmering van de gootconstructie aan de achtergevel (voor zover als nodig) moet worden verwijderd. Daarvoor is het noodzakelijk een snelbouwsteiger langs de zijgevel te plaatsen. Verder dienen de pannen langs de dakkapel te worden verwijderd en eveneens de panlatten en dampdoorlatende folie. Het dakoverstek dient door middel van draaistempels te worden opgedraaid tot de oorspronkelijke vorm. Pas dan kan worden bepaald welke herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn teneinde te bewerkstelligen dat het overstek voldoende deugdelijk wordt bevestigd (bijvoorbeeld aan de dakkapelconstructie) en verstevigd, zodat dit overstek geen overmatige hoekverdraaiing kan ondergaan. Daarna het dakoverstek weer herstellen in zijn oorspronkelijke vorm en afwerking. Alle noodzakelijk bijkomende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden.

De kosten van het herstel worden door de deskundige, in tegenstelling tot de raming van de eerste deskundige en gelet op het ingrijpende herstel en bijkomende voorzieningen, geraamd op € 5.500,– inclusief BTW.

Standpunt van de consument
De consument heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid na het deskundigenrapport zijn nader standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid na het deskundigenrapport zijn nader standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit het rapport van de deskundige blijkt dat het door de ondernemer uitgevoerde werk niet voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk. De consument mocht van de ondernemer als professional echter wel verwachten dat de dakkapel geplaatst zou worden zonder dat de constructie van de nieuwe woning van de consument aangetast zou worden. De deskundige heeft gerapporteerd dat het zakken van de dakoverstek het rechtstreeks gevolg is van het werk van de ondernemer.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De consument heeft aangegeven er niet voor te voelen om zelf een derde te moeten zoeken en inschakelen. Op grond daarvan is de commissie van oordeel dat het aan de ondernemer is om de situatie kosteloos te herstellen, op de wijze, zoals door de deskundige aangegeven.

Omdat het herstelwerk substantiële omvang kan hebben en het afwachten van de lente of de zomer wellicht aangewezen is, zal de commissie een ruime termijn bepalen waarbinnen het werk dient te worden uitgevoerd. Partijen kunnen dan in onderling overleg binnen die termijn een voor allebei passend tijdstip kiezen.

De commissie realiseert zich dat de consument ongemak en overlast heeft ervaren, en bij het uitvoeren van het herstel nog zal ervaren. De commissie ziet echter geen grond om daarvoor een vergoeding toe te kennen, nu niet is aangevoerd (en ook verder niet is gebleken) dat de consument door de overlast en het ongemak financiële schade heeft geleden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit:

De ondernemer herstelt de schade aan het dakoverstek van de woning van de consument op de wijze, zoals door de deskundige [naam] aangegeven.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van zes maanden na de verzenddatum van dit bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussenbedrijven, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, R.C. Schenk en mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij, leden, op 15 december 2022.