Consument mag zonder opgave van redenen koop binnen zeven dagen ontbinden. Product mag uit verpakking gehaald worden om het product te testen. Verbroken zegel van verpakking doet daar niet aan af.

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 62484

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 juli 2011 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een laptop tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.258,81 inclusief drie jaar garantie.   De levering vond plaats op 19 juli 2011 om 17.30 uur.   De consument heeft op 20 juli 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Daags na ontvangst heeft mijn computerspecialist de laptop aangezet. Toen bleek de DVD-la vast te zitten en de HDMI-aansluiting deed het niet naar behoren. Ik heb toen met de ondernemer gebeld, die mij toen een reparatie voorstelde, die 14 dagen zou duren. Dit wilde ik niet en besloot dat ik de laptop niet meer wilde. Bij monde van [medewerker ondernemer] heeft de ondernemer ingestemd met terugzending van de laptop mits ik de laptop in oorspronkelijke staat kon terugbrengen. Dat heb ik toen gedaan, waarna de laptop weer door de ondernemer is teruggestuurd. De overeenkomst tussen mij en de ondernemer was een koopovereenkomst op afstand. Volgens artikel 7:46 sub c Burgerlijk Wetboek heeft de koper zeven werkdagen na ontvangst van de zaak het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze bepaling is van dwingend recht. Op grond hiervan volgt dat ik dan ook rechtsgeldig de overeenkomst met de ondernemer heb opgezegd. Ik heb namelijk de laptop in de oorspronkelijke staat teruggebracht en aan de ondernemer binnen de zichttermijn geretourneerd. Ik wijs nog op uitspraken van deze commissie, die handelen over soortgelijke zaken en waarin de consument in het gelijk is gesteld. Voorts merk ik op dat artikel 8.2 F van de Algemene voorwaarden voor de Thuiswinkel Organisatie niet van toepassing is op deze overeenkomst. De ondernemer heeft de consument niet een redelijke mogelijkheid geboden om van dit artikel kennis te nemen bij het sluiten van de overeenkomst.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Op 21 juli 2011 heb ik de laptop aan de ondernemer teruggestuurd. Om de laptop te proberen heb ik het reeds geïnstalleerde Windows programma geactiveerd. Voor terugzending van de laptop heb ik deze in oorspronkelijke staat teruggebracht. Voor het overige handhaaf ik mijn standpunt.   De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst, laptop retour en geld terug.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het recht op retour is vervallen, nu de consument software op de laptop heeft geïnstalleerd. Wij verwijzen naar artikel 8.2 F van de algemene voorwaarden van de Thuiswinkel organisatie.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het betreft hier een koop op afstand als bedoeld in artikel 7:46a sub b BW. Op grond van artikel 7:46d lid 1 BW – behoudens de in lid 4 genoemde uitzonderingen – kan de consument zonder opgave van redenen gedurende zeven werkdagen na ontvangst van de zaak de koop op afstand ontbinden, verder te noemen:het herroepingsrecht. De koop op afstand brengt tevens mee dat de consument de afgeleverde zaak moet kunnen keuren en uitproberen. Dit impliceert dat de consument de zaak uit de verpakking moet kunnen halen en enige tijd moet kunnen gebruiken. Daartoe behoort ook het activeren van de geïnstalleerde Windows.   Het door de ondernemer gedane beroep op artikel 8 lid 2 sub f faalt reeds, omdat er in dit geval geen sprake is van verbreking van computersoftware en evenmin van installatie daarvan. De stelling van de consument tot verplichte kennisname van artikel 8.2 F kan dan ook buiten bespreking blijven.   Een en ander betekent dat de consument terecht een beroep heeft gedaan op het herroepingsrecht  en haar vordering volledig toewijsbaar is. Een en ander geldt des te meer, nu de consument onweersproken heeft gesteld, dat zij de laptop in oorspronkelijke staat heeft teruggebracht.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De overeenkomst d.d. 15 juli 2011 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de consument de laptop in geschil op haar kosten dient terug te sturen aan de ondernemer, waarna de ondernemer aan de consument dient terug te betalen het bedrag van € 1.258,81.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van twee weken na de verzenddatum van dit bindend advies. De eerste week van deze termijn is voor de consument  voor het terugsturen van de laptop en de daarop volgende week voor de ondernemer voor de terugbetaling van € 1 258,81.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, op 19 januari 2012.