Consument meldt dat kleur van keukenblad afwijkt. Ondernemer gaat toch tot plaatsing over. Risicosfeer van ondernemer. Non-conformiteit.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 61289

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 8 januari 2011 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 13.104,–. De levering vond plaats op of omstreeks 6 mei 2011.   De consument heeft op 7 mei en 8 mei 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is een verkeerd werkblad geleverd. De consument heeft een [type 1] blad besteld in de kleur zwart met glinsteringen. Gebleken is dat een [type 2] blad is geleverd in de kleur grijs met een vlekachtige tekening. Het betreft hier geen afwijkingen die inherent zijn aan een natuurproduct. Er is niet geleverd hetgeen is besteld. Hoewel de consument na aflevering de klacht direct heeft gemeld, is de ondernemer toch tot plaatsing overgegaan. Daarnaast is het blad 85 cm diep in plaats van 90 cm. Er is niet geleverd conform de tekening waarin breedtematen zijn aangegeven. De ondernemer dient het werkblad kosteloos te herstellen of te vervangen.   Naar aanleiding van het deskundigenrapport merkt de consument op dat geconcludeerd wordt dat het monster afwijkt van de geleverde kleur doch dat dit onopvallend zou zijn en herstel niet mogelijk is omdat volgens order zou zijn geleverd. Dit oordeel acht de consument in strijd met de bevindingen van de deskundige. Voorts merkt de consument op dat zij niet is uitgenodigd om bij de fabrikant het werkblad te bekijken.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument stelt geen uitnodiging te hebben ontvangen om bij de leverancier te komen kijken. Ook is er in het verkoopgesprek niet over gesproken. De kleur is bewust gekozen en moest passen bij de vloer. De consument stelt dat zij zeker op de uitnodiging was ingegaan. De consument toont twee donker zwarte stalen die er hetzelfde uitzien doch een andere benaming kennen. De ene met de aanduiding [zwart graniet gepolijst] met aan de onderkant de melding van mogelijke kleurafwijking is afkomstig uit [een filiaal] en de andere met de aanduiding [type 1] uit het filiaal waar de consument de keuken heeft gekocht. Voorts stelt de consument dat zij na levering van het blad de volgende dag (zondag) direct naar het filiaal is gegaan om melding te doen van een onjuiste levering omdat het blad veel grijzer is dan besteld. Op maandagochtend is de klacht herhaald ten overstaan van de monteur. Deze heeft contact gezocht met de ondernemer en kreeg de opdracht tot plaatsing over te gaan. Ook heeft een monteur tegen de consument gezegd dat sprake was van een verschil in kleur.   De consument verlangt levering van het juiste blad of een vergoeding van € 1.800,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer ontkent dat een verkeerd blad is geleverd. Er is geleverd hetgeen is besteld. Uit coulance is aangeboden tegen een gereduceerde prijs een nieuw blad te leveren. Noch [type 1] noch [type 2] kent de door de consument genoemde omschrijving ‘zwart met glinsteringen’. Er is aan de hand van een kleurenstaal een keuze gemaakt. De consument is er nadrukkelijk op gewezen dat graniet een natuurproduct is en dat de kleur per partij kan verschillen. Om die reden is de mogelijkheid geboden tot een bezichtiging van de partij in de fabriek. De consument heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Er is in dit geval geproduceerd uit een lichte partij [type 1].   Uit de tekeningen blijkt dat het werkblad 85 cm diep moet zijn. Er is conform de tekening geleverd.   Naar aanleiding van het deskundigenrapport legt de ondernemer uit dat een wisseling in keuze van het blad heeft plaatsgevonden, van composiet in [de kleur] in graniet in de kleur [type 1] met randafwerking. De wijzigingen zijn bevestigd en er is melding gemaakt van de uitnodiging het materiaal te bekijken alsmede van de mogelijkheid van afwijking in kleur en structuur. De uitnodiging is op 28 maart 2011 verstuurd. De consument is in verzuim nu zij daarop niet is ingegaan, aldus de ondernemer. Bij een compensatie in geld is het verschil in kleur kennelijk niet meer storend.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Op het opleverrapport is weergegeven het standpunt van de consument dat niet de juiste kleur is geleverd. Dit betekent niet dat de monteur een oordeel heeft gegeven over de levering. In elk verkoopgesprek wordt gemeld dat in verband met afwijking in kleur de fabriek bezocht kan worden. De uitnodiging daartoe is ook daadwerkelijk verzonden. De fabriek is gevestigd in [plaats] hetgeen soms te ver is voor de consumenten. De ondernemer meent aan de informatieplicht te hebben voldaan. Over de getoonde stalen valt niets te zeggen.   De ondernemer heeft d.d. 31 mei 2011 aangeboden om de klachten op te lossen door een nieuw blad te leveren voor de prijs van € 1.800,–.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Op het monster [type 1] is niet vermeld dat de kleur kan afwijken. Het geleverde blad betreft [type 1] maar wijkt af van het monster. De deskundige stelt dat de consument niet in de fabriek is geweest om de partij te bekijken. In de order is geen melding gedaan van mogelijke kleur- of structuurafwijking.   Ten aanzien van de maatvoering stelt de deskundige dat geleverd is conform de tekening. De genoemde 90 cm heeft geen betrekking op het aanrechtblad maar is de maat vanaf de kast. Overigens is op de tekening een voorbehoud aangegeven in die zin dat maatvoeringen kunnen afwijken.   De omvang van de klacht wordt als onopvallend beschouwd. Er is volgens de deskundige geleverd volgens order.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Ten aanzien van de maatvoering neemt de commissie het oordeel van de deskundige over en stelt vast dat de maat is geleverd conform tekening. De door de consument genoemde 90 cm geen betrekking op de diepte van het aanrechtblad.   Ten aanzien van de kleur van het blad stelt de commissie in navolging van de deskundige vast dat het geleverde blad afwijkt van het monster. Beoordeeld dient te worden of de consument kenbaar is gemaakt dat afwijkende levering mogelijk is nu het een natuurproduct betreft. Niet is komen vast te staan dat de consument de brief d.d. 28 maart 2011 van de ondernemer met de uitnodiging bij de leverancier te komen kijken, heeft ontvangen. Op de ondernemer rust als verzender het bewijs dat de brief de consument heeft bereikt. Nu de brief niet aangetekend is verzonden, is de ondernemer niet in staat dit bewijs te leveren. Dat in het verkoopgesprek is gesproken over een bezoek aan de leverancier is aannemelijk doch wordt door de consument ontkend. Een en ander betekent dat het niet aan de consument kan worden tegengeworpen dat zij niet bij de leverancier is gaan kijken naar het product en daarmee het risico van een afwijkende levering zou hebben aanvaard. De commissie acht voorts van belang dat de consument direct na aflevering van het blad in het filiaal heeft gemeld dat de kleur niet overeenkomt met hetgeen is besteld en dat dit ten overstaan van de monteur de volgende dag is herhaald. Desondanks is de ondernemer tot plaatsing overgegaan. Daarmee heeft de ondernemer het risico aanvaard dat een blad is geplaatst dat niet voldoet aan de overeenkomst. Immers, de kleur wijkt af van het monster. De commissie concludeert dat het blad gebreken vertoont in die zin dat sprake is van een kleurafwijking. Deze afwijking is naar het oordeel van de commissie echter niet zodanig ernstig dat vervanging is gerechtvaardigd.   Wel acht de commissie, nu de consument blijft zitten met een blad in een afwijkende kleur een schadevergoeding wegens aspectverlies op zijn plaats. De commissie acht alle omstandigheden afwegend een schadevergoeding een redelijke oplossing van het onderhavige geschil. Een vergoeding van € 1.300,– is in overeenstemming met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.300,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 14 december 2011.