Consument mocht niet van kosteloze beoordeling airconditioning uitgaan

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Kosten / Onjuiste voorstelling van zaken    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 174607/181499

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Volgens de consument heeft ondernemer te veel in rekening gebracht voor een eenvoudige en korte beoordeling van een airconditioning voor huishoudelijk gebruik. De consument had verwacht dat de beoordeling gratis zou zijn. Hoewel de ondernemer niet schriftelijk kan aantonen dat er vanuit de ondernemer een prijs is afgeven voor het bezoek, zijn er wel degelijk kosten gemaakt en is de monteur ter plekke geweest. Naar het oordeel van de commissie heeft de consument er daarbij niet van kunnen uitgaan dat dit kosteloos zou zijn. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
In geschil of sprake is van een overeenkomst. De ondernemer heeft bij factuur van 22 april 2022 een
bedrag van € 424,73 aan de consument in rekening gebracht voor het verrichten van
storingswerkzaamheden.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

De consument heeft een bedrag van € 424,73 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft schromelijk te veel in rekening gebracht voor een eenvoudige en korte beoordeling
van een airconditioning voor huishoudelijk gebruik, zonder enige waarschuwing dat er kosten in rekening
zouden worden gebracht. De consument had verwacht dat het gratis zou zijn, wat de eerdere ervaring was
voor een beoordeling. Zelfs als er sprake is van een aanname van kosten, is € 424,73 extreem hoog. Ook
staat er op de factuur twee uur arbeid terwijl de monteur maar 30 minuten bij de consument was. De
consument vindt dat hij niet hoeft te betalen.

Naar aanleiding van de reactie en het schikkingsvoorstel van de ondernemer heeft de consument nog het
volgende naar voren gebracht.

We kunnen het niet eens worden over een compromis in dit geschil. De consument heeft om een
eenvoudige beoordeling gevraagd en de ondernemer heeft geen kosten vermeld. Het is oneerlijk om vooraf
geen afspraken te maken over de kosten. Indien geen kosten worden genoemd, mag er redelijkerwijs
vanuit worden gegaan dat voor de daarna uit te voeren werkzaamheden een offerte wordt gemaakt. Merk
op dat we aanvankelijk probeerden een compromis te sluiten na ontvangst van de “schok” -rekening, maar
de ondernemer wilde niet toegeven. De consument moest toen de commissie betalen voor een eerlijke
behandeling en dat betekent dat de consument geen compromisgeld meer heeft.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

Op woensdag 2 februari 2022 is de ondernemer per mail benaderd door de consument met als klacht dat
de airco constant vibreert en geluiden maakt, ook al stond de airco niet aan. Op basis daarvan én het
telefonisch contact wat we hebben gehad na deze mail, heeft de Service Afdeling van de ondernemer een
afspraak gemaakt om langs te komen bij de consument en op de meest snelle en beste manier te helpen.
Hoewel de ondernemer niet schriftelijk kan aantonen dat er vanuit de ondernemer een prijs is afgeven voor
het bezoek, zijn er wel degelijk kosten gemaakt en is de monteur ter plekke geweest. De ondernemer heeft
de blackbox gegevens uit de bus van de monteur, waarop te zien is dat de monteur vertrekt om 07:28 uur
van zijn eigen woning naar de consument toe, waar hij om 08:08 uur aankomt. Om 09:58 uur start de
monteur zijn auto weer en rijdt naar het magazijn te Bunschoten-Spakenburg waar de monteur om 11:00
uur aankomt. Op de factuur welke de consument heeft aangeleverd, is te zien dat de monteur 1,5 uur aan
reisuren noteert (45 min heen en 45 min terug) en twee werkuren, dat maakt 3,5 uur in totaal. Zijn rit eindigt
om 08:08 uur en start om 09:58 uur weer, dit maakt twee werkuren. De ondernemer komt graag tot een
compromis. Het voorstel om de klacht op te lossen is het enkel berekenen van de gewerkte twee uur door
de monteur en de reis- en kilometerkosten te laten vervallen. Het uurtarief voor een koelmonteur bedraagt
€ 90,36 inclusief btw x twee uur = € 180,73.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft de ondernemer ingeschakeld wegens problemen met de airconditioner. Daarvoor was
het – ook volgens de consument zelf – nodig om er een technicus naar te laten kijken. De consument
voorzag zelf bovendien dat mogelijk vervanging nodig zou zijn. Naar het oordeel van de commissie heeft de
consument er daarbij niet van kunnen uitgaan dat dit kosteloos zou zijn. De monteur van de ondernemer is
naar de consument toegegaan en heeft voor zover mogelijk onderzoek verricht en de indoor unit
schoongemaakt. De ondernemer heeft aan de hand van de bijgehouden reisgegevens van de bus van de
monteur onderbouwd dat en hoeveel tijd er is besteed. De commissie acht het niet onredelijk dat die tijd
volgens het door de ondernemer gehanteerde tarief en vermeerderd met een kilometervergoeding aan de
consument in rekening is gebracht.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.
Het staat de ondernemer overigens vrij om uit coulance toch nog terug te vallen op het eerder door de
ondernemer genoemde bedrag, of een in die richting strekkende tegemoetkoming richting de consument.
Daartoe zal de commissie de ondernemer echter niet veroordelen.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.
Verstaat dat het nog openstaande bedrag van € 424,73 door de consument moet worden voldaan aan de
ondernemer.

Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.
Het depotbedrag ad € 424,73 dient te worden overgemaakt aan de ondernemer.
Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven, bestaande uit de heer mr. J.P.C. van
Dam van Isselt, voorzitter, de heer R.A. Timmer, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 23 september
2022.