Consument mocht, nu twee herstelpogingen van ondernemer mislukt zijn, aanbod tot herstel van ondernemer afslaan nu de vloer niet eigenschappen krijgt zoals consument mocht verwachten.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Aanbod    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 62840

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 2 april 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en leggen van circa 50 m2 [eiken] met spaanplaat ondervloer in woonkamer en hal (hierna te noemen: de vloer) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.250,–. De plaatsing vond plaats op of omstreeks 19 mei 2011.   De consument heeft de klacht op of omstreeks 21 mei 2011 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Na leggen en drogen waren doffe ronde vlekken te zien. De afwerking in de hal onder de deur naar de wasruimte is gebrekkig. Bij herstelwerk zijn nieuwe plekken ontstaan. Kleur, karakter en uitstraling van de vloer wijken af van de gekochte vloer. Er ontstonden nieuwe problemen toen de vloer in het midden van de kamer omhoog kwam. Ongelooflijk hoe de ondernemer met de consument omgaat.   De consument verlangt, zoals ter zitting toegelicht, ontbinding van de overeenkomst met de terugbetaling van de koopsom en een vergoeding voor kosten om de vloer er uit te halen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Ondanks enkele bemerkingen is de ondernemer van mening dat de door de deskundige gerapporteerde zaken op verantwoorde wijze kunnen worden opgelost. Al voordat het geschil bij de commissie is gemeld, heeft de ondernemer de vloer kosteloos willen schuren en behandelen.   De ondernemer heeft bij brief van 24 augustus 2011 aangeboden het afschuren van de olie op de toplaag, het inkleuren van de toplaag in de kleur van het monsterbord en het aanbrengen van afwerking hardwax olie, terwijl bij een sterke afwijking van het resultaat van het monsterbord de vloer zal worden vervangen. Daarbij heeft de ondernemer verder aangeboden kosteloos de woonkamer, hal en keuken van MDF-plinten inclusief montage te voorzien en de afwerking bij de drempel van de wasruimte aan te passen.   De ondernemer gaat er van uit dat de consument het aanbod moet accepteren. De ondernemer wijst er op dat het deskundigenrapport dit ook niet expliciet tegenspreekt.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De klacht Op een enkele plaats is in het strijklicht nog een matte vlek te zien van enkele centimeters doorsnede. De afwerking in de hal onder de deur naar de wasruimte is niet netjes afgewerkt. Op een paar plaatsen in de vloer zijn donkere vlekken ontstaan, ook de randen van de planken tekenen structureel donker af. De kleur, het karakter en de uitstraling van de vloer wijken af van de vloer. In het midden van de woonkamer zijn over nagenoeg de volle lengte van de kamer twee delen bol komen te staan.   Visueel is de omvang van de klacht als volgt te betitelen: Ernstig: bol staan van de 2 banen; Opvallend: afwijkende kleur; Gering: donkere kleurvlakken; Onopvallend: matte vlekken van enkele centimeters doorsnede.   De matte vlekken van enkele centimeters doorsnede zijn ontstaan tijdens het nabehandelen van de vloer met hardwaxolie. Er hebben vetvlekken op de vloer gezeten, waardoor de olie op die plaatsen niet heeft gehecht. Gevolg hiervan is dat er op die plaatsen kraters zijn ontstaan die nu – omdat daar geen olielaag op zit – matter zijn. Het is door mij niet meer vast te stellen wat de verontreiniging is geweest, de verontreiniging moet al voor de nabehandeling met olie op de vloer hebben gezeten. Overigens waren er – naar zeggen van de consument – in het begin veel meer van dit soort vlekken aanwezig en zijn de meeste door nabehandelen van de ondernemer inmiddels verdwenen. Op dit moment zijn de nog aanwezige matte vlekken nog maar beperkt aanwezig, waardoor het karakter van de vloer hier niet nadelig door wordt beïnvloed.   De afwerking van de vloer in de hal onder de deur naar de wasruimte is niet strak genoeg afgewerkt. De kopse kanten van het parket zijn niet in een rechte lijn afgezaagd en er is een sluitlijst omheen gezaagd. Hier had het parket eerst recht afgezaagd moeten worden, zodat er een rechte sluitlijst geplaatst kon worden wat het geheel een veel strakker uiterlijk geeft.   Op een enkele plaats zijn donkere vlekken in de vloer zichtbaar. Deze zijn ontstaan bij de nabehandeling van de vloer. Tijdens de nabehandeling is plaatselijk te intensief nagepolijst, waardoor het witpigment deels is weg geboend. De donkere loogkleur van het hout zorgt er dan voor dat deze vlekken donker opkleuren. Ook de donkere randen van de planken kennen dezelfde oorzaak. Door het napolijsten zijn de hoger liggende randen kaal geschuurd geweest, waardoor hier geen witpigment meer aanwezig is. De hoger liggende randen tekenen dan ook structureel donker af.   De kleur en uitstraling van de vloer wijken af van het gekochte. Vanuit technische overweging moet ik zeggen dat een dubbel gerookt witte vloer is geleverd. Het klopt dat de vloer veel minder wit is dan het deel dat de consument nog los heeft liggen, maar dit deel is niet afgewerkt met hardwaxolie. Hardwaxolie heeft de eigenschap een vloer te vergelen, waardoor de uitstraling verandert. Het is de vraag of de consument tijdens de koop een monster heeft gezien dat eveneens behandeld is geweest met hardwaxolie. Door mij is dit niet meer vast te stellen, omdat het monsterbord dat ten grondslag lag aan de koop naar zeggen van consument niet meer beschikbaar is.   Naast een wijziging van de kleur heeft de hardwaxolie ook tot gevolg dat er meer glans op de vloer komt, omdat bij dit type olie in een laagje op de vloer blijft liggen. Doordat de vloer inmiddels verschillende keren is nabehandeld, is de glans wat intenser dan gebruikelijk, en de vloer wat minder wit.   Over de lengte van de woonkamer zijn twee tegen elkaar gelegen delen bol gaan staan. Ik heb diverse vochtmetingen in houten bouwvloer en eiken toplaag verricht en slechts normale houtvocht percentages gevonden. Na verwijderen van een paar delen blijkt dat de lijm zich niet heeft vastgezet aan de eiken toplaag, wel aan de spaanplaat tussenvloer.   Uit het lijmbeeld blijkt dat er voldoende lijm is aangebracht, maar dat het lijmbed te lang open heeft gestaan. Er is een vliesje op de lijm ontstaan en daarop is het parket aangebracht waardoor de eiken toplaag niet vast is komen te zitten. Het is de ondernemer aan te rekenen dat het lijmbed te lang open heeft gestaan en/of niet heeft gecontroleerd of de lijm nog belegbaar was.   Voor herstel geldt dat het een verouderde vloer betreft. Hierbij is het van belang te weten dat er kleine fabrieksmatige beschadigingen in de toplaag én aan de randen van de planken zitten. De planken worden gelegd en niet meer geschuurd. Spijkergaatjes blijven open en zichtbaar en er ontstaan kleine hoogtewisselingen en bij de – beschadigde – randen van de planken welke hierdoor in de vloer nadrukkelijk aanwezig zijn. Het karakter van de vloer wordt in hoge mate door het vorenstaande bepaald. Herstel van de vloer is met deze wetenschap niet mogelijk. Om onder andere de kleurverschillen in de oppervlakte weg te werken moet de vloer geschuurd worden. De uitstraling van de vloer verandert hierdoor, omdat hoogteverschillen en fabrieksmatige beschadigingen weggeschuurd worden. Spijkergaatjes en naden tussen de planken moeten opgevuld worden, omdat er anders een opeenhoping van witpigment zal gaan ontstaan. De vloer zal na het schuren wel weer de juiste kleur en glansgraad kunnen krijgen, maar de uitstraling van de vloer zal veel strakker zijn. Het verouderde effect valt in belangrijke mate weg, de doorleefde plankenvloer verandert in een strakke parketvloer. Indien deze andere uitstraling wordt geaccepteerd, kan de vloer prima hersteld worden. Het is technisch mogelijk de bol staande delen en de afwerking naar de wasruimte te vervangen en hierna de vloer in zijn geheel kaal te schuren, naden te vullen, opnieuw logen met verouderingsvloeistof en vervolgens met wit gepigmenteerde olie af te oliën. Wordt de karakterwijziging niet geaccepteerd, dan zal de hele parketvloer moeten worden vervangen. De spaanplaat ligt niet gelijmd op de planken vloer, waardoor verwijderen het best kan gebeuren door de parketvloer in delen te zagen en vervolgens van de planken af te trekken. Hierna kan de bouwvloer spijkervrij worden gemaakt en kan de parketvloer opnieuw opgebouwd worden.   Vervangen van de vloer ligt voor de hand, omdat de consument een verouderde vloer heeft gekocht en dit de enige manier is om dat te realiseren. De herstelkosten hiervan zijn: Verwijderen van de bestaande vloer: 24 manuur à € 52,– p/mu: € 1.248,– (arbeid) Afvoeren uitkomende materialen: € 400,– Aanbrengen nieuwe vloer 47m2 (inclusief zaagverliezen) à € 150,– p/m2: € 7.050,–(incl.arbeid en materiaal)   Na dit aanbevolen herstel zal er weer een nieuwe verouderde vloer liggen.   Beoordeling van het geschil   De commissie overweegt het volgende.   Aan het door de ondernemer bij brief van 24 augustus 2011 gedane aanbod zijn blijkens de stukken twee herstelpogingen vooraf gegaan. Nu de ondernemer was tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichting het kosteloos herstel of de kosteloze vervanging binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de consument te doen, heeft de consument dit aanbod kunnen en mogen weigeren. Dit geldt zeker gelet op de door de consument ingebrachte second opinion, waarin W. Luiten op basis van een op 31 augustus 2011 uitgevoerde inspectie schrijft dat er: (…) mijns inziens slechts 1 oplossing mogelijk (is) om uw probleem te verhelpen. Hierbij dient de gehele vloer te worden vervangen door een nieuwe vloer, (…) Het herstel zal +/- 5 werkdagen in beslag nemen als tevens de ruimte blokkeren. (…)   Uit het deskundigenrapport volgt dat de vloer niet aan de overeenkomst beantwoordt. Daaruit blijkt verder dat herstel er niet toe kan leiden dat de vloer uiteindelijk de eigenschappen krijgt die de consument mocht verwachten. Om hieraan wel te kunnen voldoen zal de vloer volgens de deskundige geheel moeten worden vervangen.   Mede overwegend dat partijen van elkaar dienen te worden bevrijd, oordeelt de commissie het ter beëindiging van het geschil redelijk en billijk dat de ondernemer aan de consument een vergoeding van € 8.000,– betaalt. De consument zal daarvan zelf voor de nodige verwijdering en vervanging kunnen en dienen te zorgen.   Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de klacht gegrond is. Daarom dient de ondernemer het betaalde klachtengeld aan de consument te vergoeden een vastgestelde bijdrage in de behandelingskosten te betalen.   De commissie beslist als volgt.   Beslissing   De commissie bepaalt dat de ondernemer aan de consument een vergoeding van € 8.000,– betaalt. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over het te betalen bedrag.   Bovendien betaalt de ondernemer overeenkomstig het Reglement van de commissie aan de consument een bedrag van € 125,– wegens betaald klachtengeld.   Overeenkomstig het Reglement is de ondernemer als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil aan de commissie een bedrag verschuldigd van € 600,–.   De commissie wijst het meer of anders door de consument verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 15 februari 2012.