Consument mocht op grond van inhoud advertentie verwachten dat de airco de eerste maanden na de aankoop behoorlijk zou functioneren.

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Conformiteit    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118085

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 11 april 2018 tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte auto van het merk [naam en type] tegen een door de consument te betalen prijs van € 3.750,–.

De overeenkomst is op 12 april 2018 uitgevoerd.

De consument heeft op 13 april 2018 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Bij de proefrit voorafgaand aan de aankoop bemerkte de consument dat de airco niet werkte en een koplamp defect was. Verder reed de auto naar behoren. De ondernemer zou een en ander herstellen. Hierna is de koop gesloten. De ondernemer heeft bij herhaling aangegeven dat de auto in goede staat was. Vier dagen na de aankoop bleek dat de airco het (weer) niet deed. De climate control deed het ook niet en de kachel deed het zeer matig.

De consument heeft deze klachten gemeld bij de ondernemer maar deze wilde de klachten niet kosteloos herstellen. Evenmin was de ondernemer bereid de gebreken zelf vast te stellen en akkoord te gaan met een reparatie door een derde garage.

De consument heeft nooit haar handtekening gezet op een brief waarop staat dat zij de auto accepteert zoals gezien en bereden. Die tekst is er later door de ondernemer opgezet. Dit is ook niet vermeld op de factuur van 11 april 2018.

Bij de koop was geen technische man aanwezig in haar gezelschap. Zij had alleen haar zoon bij zich.

In de verkoopadvertentie stond vermeld dat de auto was voorzien van climate control.

De consument stelt zich op het standpunt dat zij mocht verwachten dat de geadverteerde opties naar behoren zouden functioneren.

De consument is van mening dat sprake is van non-conformiteit.

In eerste instantie verlangt de consument dat de auto wordt teruggenomen door de ondernemer; in tweede instantie dat kosteloos herstel plaatsvindt.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Naar de mening van de ondernemer was de auto ten tijde van de koop in goede staat. Voor een koopprijs van € 3.750,– kan niet worden verwacht dat de auto geen gebreken zal krijgen. Het verhaal van de consument over de airco is niet waar. Daarbij komt dat de auto zonder garantie is gekocht. Ook is de auto in opdracht van een particulier gekocht. De ondernemer heeft toestemming van de consument gevraagd voor het overschrijven van de auto op haar naam. Er is niets bijgeschreven.

Er is geen sprake van BOVAG-garantie op auto’s onder de € 4.500,–. Het heeft lang geduurd voordat de consument de laatste € 100,– van de koopprijs heeft voldaan.

De ondernemer is niet in staat om op de zitting te verschijnen.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De consument kocht op 11 april 2018 bovenomschreven voertuig bij de ondernemer. Bij aankoop had het voertuig 217.951 km gepresteerd.
De consument heeft de volgende klachten:
• De airco doet het niet;
• De kachel geeft geen warmte;
• EGR storing.

Het onderzoek vond plaats op 25 oktober 2018 bij de consument aan huis.

Na een inleidend gesprek waarbij de klachten werden besproken heeft de deskundige het onderzoek uitgevoerd.

De consument deelde de deskundige mee dat, nadat ze de auto twee dagen had gebruikt, de airco het niet meer deed en later constateerde ze dat ook de kachel geen warme lucht gaf.

Inmiddels heeft de consument bij een extern bedrijf een nieuwe distributieriem laten monteren en de kachelradiateur laten doorspoelen.

De airco
Op de oprit bij de consument heeft de deskundige de werking van de airco getest. De deskundige heeft de temperatuur instelling op laag gezet en heeft een temperatuur van 16,8 oC gemeten. Deze temperatuur was de buitentemperatuur.

Conclusie: De airco werkt niet.

Vervolgens heeft de deskundige proefgereden om de motor warm te draaien.

De kachel
Zoals eerder opgemerkt heeft de consument de kachelradiateur door laten spoelen.
De temperatuur instelling heeft de deskundige op hoog gezet en heeft een temperatuur van 41,1 oC gemeten.
De kachel geeft nu wel warmte, maar de temperatuur is niet optimaal.
In de stand hoog is bij de meeste voertuigen de temperatuur circa 60 oC.

Conclusie: De kachel werkt maar niet optimaal.

De motorstoring
De deskundige heeft het motormanagement uitgelezen.
Er zijn vijf foutcodes aanwezig die allemaal betrekking hebben op de EGR klep.

De motor loopt overigens perfect.

De deskundige heeft sterk het vermoeden dat de EGR klep vastgezet is.

Herstel is mogelijk.

Het airco-systeem zal gecontroleerd moeten worden waar er lekkage is.

Voor een optimale werking van de kachel zal de kachelradiateur gereinigd of vervangen moeten worden.

De kosten kunnen pas worden vastgesteld na diagnose van de oorzaak van de lekkage van de airco.

Op 22 oktober had de deskundige een gesprek met de ondernemer.
De ondernemer deelde de deskundige mee dat hij het voertuig in opdracht van een particulier heeft verkocht.
Het voertuig is verkocht aan de consument voor € 3.750,–.
Volgens de ondernemer is nadrukkelijk met de consument afgesproken dat er geen sprake is van enige vorm van garantie.
De ondernemer heeft mij de aanbieding die hij op internet had geplaatst gemaild.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie stelt voorop dat nu geen van de partijen gemotiveerde bezwaren aanvoert tegen de rapportage van de door haar ingeschakelde deskundige, zij deze zal overnemen en tot de hare zal maken.

Aldus staat vast dat de airco niet functioneert en dat de kachel matig functioneert. Mogelijk is de EGR-klep vastgezet, maar de motor loopt goed.

Met de consument is de commissie van oordeel dat gelet op de inhoud van de advertentie zij mocht verwachten dat de airco de eerste maanden na de aankoop behoorlijk zou functioneren. In dat opzicht is sprake van non-conformiteit. De omstandigheid dat de kachel ook na het doorspoelen daarvan matig functioneert is naar de mening van de commissie in overeenstemming met de leeftijd van de auto.

De vraag of sprake is c.q. kan zijn van BOVAG-garantie wordt na 1 april 2018 niet meer mede bepaald door de koopprijs, maar door hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen, met dien verstande dat ingevolge artikel 14 van de BOVAG-voorwaarden de verkoper ervoor instaat dat het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst.

De ondernemer heeft niet aannemelijk gemaakt dat het opgetreden gebrek van de airco aan de consument is toe te rekenen en is niet bereid gebleken tot herstel over te gaan.

Gelet op het bovenstaande acht de commissie het beroep van de consument op ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd en zal zij de ontbinding uitspreken. Daarbij zal de ondernemer worden veroordeeld tot terugbetaling van de koopprijs, zonder een gebruiksvergoeding, nu de commissie is gebleken dat de consument enkele reparaties heeft laten uitvoeren die tot een zekere waardevermeerdering van de auto aanleiding kunnen geven.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt beslist als volgt.

Beslissing

De overeenkomst d.d. 11 april 2018 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de consument de auto met alle daartoe behorende papieren en accessoires, terug levert aan de ondernemer, waarna deze de consument voor de auto vrijwaart. De ondernemer betaalt bij de ontvangst van de auto een bedrag van € 3.750,– aan de consument.

Een en ander dient te geschiedden binnen 1 maand na de datum van verzending van dit bindend advies.

Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.

Indien een en ander door handelen of nalaten van de ondernemer niet binnen de gestelde termijn is geschied, vervallen de ongedaanmakingsverbintenissen en betaalt de ondernemer, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, in plaats daarvan een vergoeding van
€ 3.000,– aan de consument. De consument blijft dan eigenaar van de auto en zal vrij zijn over de auto te beschikken op een wijze die hem goeddunkt.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie wordt aan de ondernemer een bijdrage in de behandelingskosten van het geschil in rekening gebracht.

Aldus beslist en vastgelegd door de Geschillencommissie Voertuigen, bestaande uit
mr. F.C. Schirmeister, voorzitter,
ing. D.G. Kooman en P.G. Nieuwenhuijse, leden, op 20 december 2018.