Consument mocht overeenkomst ontbinden, ondernemer moet huurbedrag boot terugbetalen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: Nakoming / Ontbinding    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 212354/227181

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft een reservering gemaakt om een boot van de ondernemer te huren. Bij aankomst bij de ondernemer bleek dat de boot al aan een ander was verhuurd. De ondernemer heeft daarop aangegeven de volgende dag een andere boot te leveren en voor de overnachting van de consument te betalen. ’s avonds heeft de consument de ondernemer medegedeeld niet meer te willen varen met een boot van de ondernemer. De consument vordert terugbetaling van het volledige huurbedrag. De commissie is van oordeel dat de consument geen genoegen hoefde te nemen met de veel kleinere boot die de volgende dag beschikbaar zou zijn. De klacht van de consument is gegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Waterrecreatie (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 26 oktober 2023 te Den Haag.

Op 19 oktober 2023 heeft de ondernemer aangegeven aan de zitting te willen deelnemen. Hij is echter zonder enig bericht niet verschenen. Namens de consument was middels een digitale verbinding aanwezig mevrouw [naam].

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de door de ondernemer niet volledig terugbetaalde huurkosten voor de huur van een boot, nadat de huur niet is doorgegaan, omdat de ondernemer de overeengekomen boot aan anderen had verhuurd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Voor maandagmiddag 24 april vanaf 14:00 uur tot vrijdag 28 april tot 9:00 uur had de consument een 14 meter lange platbodem met boegschroef gehuurd bij genoemde verhuurder. Deze platbodem had zij al in december 2022 gehuurd en betaald. Echter, bij aankomst bij de ondernemer op 24 april bleek de boot aan een ander verhuurd en al weg. De ondernemer heeft de consument vervolgens misleid door te zeggen dat hij de volgende ochtend vroeg wel een geschikte boot beschikbaar had en de consument in de buurt gehouden door voor haar en haar gezelschap een overnachting te regelen in een vakantiewoning. De consument kon deze boot tevoren ook niet zien. Het betrof een veel kleinere boot van slechts acht meter en had geen boegschroef.

Gaandeweg de avond/nacht bleek dat die vervangende boot ook niet ’s morgens al beschikbaar was, zodat de consument veel later kon vertrekken en er dus weinig vaartijd op het Wad over zou blijven. De consument stelt dat de ondernemer geen redelijk en acceptabel alternatief heeft geboden en zich tot twee keer toe niet aan zijn afspraak gehouden (geen boot op maandag en ook geen zeilboot op dinsdagochtend vroeg). Daarbij beschuldigde hij de consument ervan onaardig te doen en zich niet aan de afspraken te houden, wat erg bijzonder én onaangenaam was. De ondernemer weigert nog altijd om het huurbedrag van € 1.030,– terug te betalen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer is uitermate verbaasd dat de consument een klacht heeft ingediend. De ondernemer heeft de consument destijds de keuze voorgelegd hoe het ongemak kon worden oplossen. In goed overleg en in samenhang heeft de consument gekozen om op een ander schip te gaan varen dat ook geschikt was voor haar groepssamenstelling. Omdat het schip de andere dag kon geleverd worden heeft de consument op kosten van de ondernemer in een luxe huisje overnacht dat zij zelf heeft uitgekozen op internet.

De ondernemer heeft dit huisje voor haar geboekt en de kosten van € 589,– betaald. Die avond deelde de consument de ondernemer mee dat zij de gemaakte afspraak niet meer wenste na te komen en niet meer van plan was te gaan varen de andere dag. De consument had zich bedacht en lapte de gemaakte afspraak aan haar laars en wenste het huurbedrag in zijn geheel terug. De ondernemer heeft haar gezegd dat een afspraak een afspraak is. De ondernemer heeft het verschil aan huurprijs terugbetaald en ook de borg, De ondernemer verzoekt de commissie de consument in het ongelijk te stellen en haar te veroordelen in de kosten van dit geschil. De ondernemer noemt het behoorlijk onfatsoenlijk om een in de middag gemaakte afspraak diezelfde avond aan je laars te lappen en het gehele huurbedrag terug te vorderen en op kosten van de ondernemer in een luxe huisje te verblijven.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Partijen hebben ter zake de huur van de 14 meter lange tjalk [naam] voor de periode 24 – 28 april 2023 een huurovereenkomst met elkaar gesloten. Op de middag van aanvang van de huurovereenkomst is gebleken dat de ondernemer niet aan de huurovereenkomst kon voldoen, aangezien de tjalk reeds aan een ander was verhuurd. De ondernemer heeft zich hiermee niet gehouden aan hetgeen partijen waren overeengekomen, namelijk de huur van de tjalk [naam]. De consument hoefde geen genoegen te nemen met een andere boot. Zij mocht de huurovereenkomst derhalve ontbinden, nu de verhuurder niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst had voldaan en ook de toezegging dat de volgende ochtend een – nota bene veel kleinere – 8 meter lang schip beschikbaar zou zijn geen gestand deed. Dat de ondernemer in zijn verweer stelt ‘afspraak is afspraak’, acht de commissie wrang nu hij zelf zich niet aan zijn afspraken heeft gehouden. De ondernemer doet het voorkomen alsof hem geen enkel verwijt valt te maken en hij alles in het werk heeft gesteld om aan de wensen van de consument te voldoen, waarbij hij eraan voorbijgaat dat door het reeds aan een ander verhuurd hebben van de door de consument gehuurde boot al geen nakoming van de overeenkomst meer mogelijk was. Dat de ondernemer vervolgens er nog wat van probeert de maken is op zich begrijpelijk, maar het door hem aangeboden alternatief (een veel kleinere boot en een veel latere beschikbaarheid) is voor de consument begrijpelijkerwijs niet acceptabel geweest en was voldoende reden de overeenkomst te ontbinden. De ondernemer dient het volledige huurbedrag aan de consument terug te betalen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie:

  • verklaart de klacht van de consument gegrond;
  • bepaalt dat de ondernemer aan de consument binnen twee weken na ontvangst van dit bindend advies het volledige resterende huurbedrag terugbetaald;
  • bepaalt dat de ondernemer eveneens binnen twee weken het door de consument betaalde klachtgeld van € 127,50 aan haar vergoedt.
  • bepaalt dat de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie aan de commissie behandelingskosten verschuldigd is.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie, bestaande uit de heer mr. J.N. de Blécourt, voorzitter, de heer M.P. Bakker, mevrouw mr. M. Lodewijkx – Spithoff, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. M. Gardenier, secretaris, op 26 oktober 2023.