Consument mocht verwachten dat hij met een E-scoop bril een beter zicht zou hebben. Ondernemer heeft hem onvoldoende voorgelicht.

  • Home >>
  • Optiek >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Optiek    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 38380

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een 27 december 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een E-Scoop bril type 1.90 en het verrichten van de daarbij behorende werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.298,–. De werkzaamheden zijn uitgevoerd en de levering van de bril vond begin februari 2009 plaats.   De consument heeft een week na ontvangst van de bril de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik ben lijdende aan macula degeneratie. Er was mij verteld, dat een E-Scoop bril mijn zicht zou verbeteren. Daarom ben ik 27 december 2008 naar de winkel van de ondernemer gegaan in Rotterdam. Daar werd mij verzekerd dat ik in ieder geval na aanschaf van zo`n bril een verbetering van het gezichtsvermogen van 10% kon verwachten. Tijdens de meting in de winkel op 27 december 2008 kon ik, omdat het nog vroeg in de ochtend was en mijn ogen nog niet vermoeid waren, een regel meer lezen. Ik heb toen – niet na een uur wikken en wegen – mede ingegeven door het belastingvoordeel, waarop de ondernemer mij uitdrukkelijk wees, besloten tot aankoop van de E-Scoop bril. De verbetering, die ik op grond van de prijs (€ 1.298,–) en de toezegging mocht verwachten trad niet op. Ik heb daarover geklaagd en op 12 maart 2009 werd mij een andere E-Scoop bril met gewijzigde sterktes van glazen aan mij verstrekt, waarvoor ik € 1.118,– diende te betalen, maar omdat ik al € 1.298,– betaald had ontving € 180,– retour. Het maakte niet uit; mijn zicht verbeterde niet. Het is niet juist dat ik zelf weloverwogen een aantal beslissingen heb genomen. Ik heb mij laten overtuigen. Ik ben in dit soort zaken niet deskundig. Ik betaalde voor een artikel dat niet aan mijn gestelde verwachtingen voldeed. Inmiddels heb ik begrepen, dat oogartsen geen enkel heil zien in aangepaste brillen wanneer er sprake is van macula degeneratie. Dit is ook de mening van de meeste opticiens.    Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. Hij heeft zijn standpunt nog eens uitvoerig toegelicht en uitdrukkelijk gehandhaafd.   De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst en terugbetaling van het laatste aankoopbedrag van € 1.118,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het is juist dat de meeste oogartsen voor lijders aan macula degeneratie geen heil zien in normale brillen en dat geldt ook voor de meeste opticiens. Ons bedrijf is naast een normaal optiekbedrijf ook een lowvisionbedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in het voorschrijven en maken van hulpmiddelen voor slechtzienden. Er zijn vele maculadegeneratie patiënten, die wel baat hebben bij dit hulpmiddel.   Het is vervelend dat de consument niet tevreden is met de Escoop bril, waarmee hij wel meer zag dan met gewone glazen. Er is nooit gesproken over een verbetering van 10%, maar op het moment van meting Frank der Kinderen was het wel voor de consument mogelijk om een rij extra te lezen op het letterbord. Ruim een uur is door is door de consument geprobeerd, gewikt en gewogen en hij heeft toen besloten om de glazen aan te schaffen. Bij het ophalen van de bril was de reactie van de consument al negatief, omdat hij teveel verwachtte van de bril, waar wij hem al voor gewaarschuwd hadden. Hij heeft toen na overleg met [naam van werknemer ondernemer] besloten het te gaan proberen met de Escoop bril.  Nadat de consument besloten had de door hem op verzoek gemaakte bril niet te willen, hebben wij in overleg met de consument geprobeerd een oplossing te vinden en die is gevonden in de hoge additie leesbril. Die bril is toen geheel op onze kosten uit coulance onzerzijds gemaakt. De tweede Escoop bril, die wij hebben geleverd is dezelfde sterkte als de eerste maar op verzoek van de consument zonder leesdelen. Wij hebben alles gedaan de consument te helpen. Wij hebben geen ondeugdelijk artikel verkocht en hebben de consument juist niet geadviseerd de bril te kopen, maar wij hebben aan de consument de beslissing gelaten. Dat er geen sprake kan zijn van terugname van een artikel dat speciaal voor de consument is gemaakt, zal geen uitleg behoeven.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. Hij heeft zijn verweer toegelicht en uitdrukkelijk gehandhaafd. Hij heeft nog gesteld, dat nog niet bewezen is dat de consument met behulp van de E-Scoop bril niet beter ziet.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument wenst ontbinding van de overeenkomst, omdat de bril niet aan zijn verwachtingen voldoet. Door de bril is het zicht niet verbetert. De ondernemer werpt tegen, dat hij geen ondeugdelijk artikel heeft geleverd en de consument zelf de beslissing tot aankoop heeft gedaan.   De vraag die beantwoord dient te worden is of de consument, mede gelet op de aard van de bril en de mededelingen die de ondernemer over die bril heeft gedaan, mocht verwachten met behulp van de bril beter te zien.   Naar het oordeel van de commissie mocht de consument met de bril beter zicht verwachten. Dat was de reden waarom hij juist die bril kocht, welk doel ook voor de ondernemer kenbaar was. De ondernemer heeft de consument in ieder geval de aanschaf van die bril niet afgeraden. Ook de ondernemer ging uit van beter zicht. Immers de ondernemer merkt op dat de consument bij de meting in de winkel op 27 december 2008 beter zag, namelijk een regel meer lezen. Bij het dagelijks dragen van de E-Scoop bril was geen sprake meer – zo heeft de consument gesteld – van beter zicht en ook niet na omruiling van die bril voor een andere E-Scoop bril zonder leesgedeelte.   Weliswaar heeft de ondernemer de stelling van de consument, dat bij dagelijks gebruik van de bril geen sprake meer is van beter zicht, betwist en gesteld dat die stelling niet bewezen is. Die stelling is overigens wel aannemelijk, nu de ondernemer heeft dat niet iedere macula degenratie patiënt baat heeft bij een dergelijke bril, waarvan oogartsen en collega`s opticiens geen heil verwachten. Onder deze omstandigheden is het aan de ondernemer eventueel bewijs te leveren tegen de stelling van de consument geen beter zicht te hebben met behulp van een E-Scoop bril. Dat bewijs heeft de ondernemer niet aangeboden.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De overeenkomst d.d. 27 december 2008 betreffende de E-Scoop bril wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de consument de bril die voor die E-Scoop bril in de plaats is gekomen aan de ondernemer dient terug te geven binnen twee weken na de verzenddatum van dit bindend advies, terwijl de ondernemer op zijn beurt binnen twee weken na ontvangst van de E-Scoop bril de aankoopprijs van € 1.118,– dient terug te betalen aan de consument.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 80,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Optiek op 16 augustus 2010.