Consument mocht verwachten dat inductiefornuis langer mee zou gaan

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 188422/189326

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een inductiefornuis bij de ondernemer. De linker inductiemodule is defect geraakt en vervangen door de leverancier, welke door de ondernemer werd ingeschakeld. De kosten van deze reparatie zijn door de consument betaald. De consument wil dat de ondernemer deze kosten vergoed. De consument hoefde naar het oordeel van de commissie niet te verwachten dat de inductiemodule van het fornuis binnen drie jaar vervangen zou moeten worden. Daarom moet de ondernemer de kosten aan de consument vergoeden. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de betaling van reparatiekosten van een inductiefornuis.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Ruim tweeëneenhalf jaar na levering van een inductiefornuis ontstaat er een gebrek. De leverancier constateert een defect aan de linker inductiemodule en vervangt deze. De kosten bedragen € 618,63. Dit bedrag heeft de consument betaald maar wenst vergoeding daarvan door de ondernemer nu de consument een dergelijk gebrek in redelijkheid niet behoefde te verwachten. De ondernemer weigert dit nu de garantietermijn is verstreken en heeft slechts € 255,55 betaald en heeft zich daarbij gebaseerd op de UNETO-VNI tabel. De consument verlangt de volledige vergoeding door de ondernemer.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Twee jaar en acht maanden na de aansluiting van het inductie fornuis meldt de consument kortsluiting veroorzaakt door het fornuis. De via de ondernemer ingeschakelde leverancier constateert een defect aan de linker inductiemodule en vervangt deze tegen betaling van € 618,63. Het gebrek is ontstaan na de garantietermijn van twee jaar zodat de reparatiekosten voor rekening komen van de consument. Op basis van de UNETO-VNI tabel heeft de ondernemer, naar de commissie begrijpt, uit coulance € 255,55 aan de consument willen betalen. De ondernemer verzoekt de klacht ongegrond te verklaren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Bij levering van het inductiefornuis ter waarde van ongeveer € 3.000,– behoefde de consument in redelijkheid niet te verwachten dat de linker inductie module van het fornuis binnen drie jaar vervangen zou moeten worden. De kosten van deze vervanging dient de ondernemer dan ook te voldoen aan de consument. De klacht zal dan ook gegrond worden verklaard met bepaling dat de ondernemer aan de consument de volledige reparatiekosten zal moeten betalen binnen één week na verzending van deze uitspraak.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht gegrond en bepaalt dat de ondernemer aan de consument binnen één week na verzending van deze uitspraak de volledige reparatiekosten ten bedrage van € 618,63 dient te betalen, tenzij het door de ondernemer toegezegde bedrag ten bedrage van € 255,55 reeds door de ondernemer aan de consument is betaald en in dat geval de ondernemer binnen één week na verzending van deze uitspraak het restant aan reparatiekosten, zijnde € 363,08, aan de consument dient te betalen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 152,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer B. Keijzer, mevrouw mr. E.J.P.J.M. Kneepkens, leden, op 22 november 2022.