Consument mocht verwachten dat motor e-bike langer dan 2 jaar mee zou gaan

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: (non)conformiteit / Kosten    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 184189/186695

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een elektrische fiets bij de ondernemer. Ongeveer 26 maanden na de levering van de fiets raakte de middenmotor defect, waardoor de fiets onbruikbaar was. De consument klaagt over de kosten die de ondernemer vraagt om de fiets te herstellen, te weten € 500,–. De ondernemer schrijft dat de wettelijke garantietermijn van de fiets twee jaren bedraagt. Ook stelt de ondernemer dat er onvoldoende servicebeurten aan de fiets zijn laten uitvoeren. De commissie stelt allereerst vast dat de consument op tijd heeft geklaagd over het gebrek aan de fiets. De commissie oordeelt dat de consument mocht verwachten dat de motor van de fiets langer dan twee jaren zou blijven werken. Daarom oordeelt de commissie dat de motor vervangen moet worden voor een nieuwe. Echter, omdat de consument de oude motor geruime tijd heeft kunnen gebruiken, dient zij hier een vergoeding voor te betalen. De commissie stelt die vergoeding vast op € 200,–. De klacht wordt dan ook gegrond verklaard.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 11 maart 2020 gesloten overeenkomst waarbij de ondernemer aan de consument heeft verkocht een Cortina Elektrische E-bike voor een bedrag van € 1.889,–. De levering heeft op of omstreeks die datum plaatsgevonden.

De consument heeft de klacht eerst voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Mijn bij de ondernemer in maart 2020 aangeschafte Cortina Elektrische E-bike (Cortina E-U4 Transport MM N8 RB 2020 Dames – 50 cm – Irish Blue Mat) is half mei 2022 defect geraakt. Het defect bleek de middenmotor te betreffen: er is sprake van een defecte sensor waardoor de volledige elektromotor vervangen moet worden. Op 1 juni 2022 heb ik mij gemeld bij de ondernemer, waar ik pas op 21 juni 2022 terecht kon voor diagnose en reparatie.

De fiets is door het defect onbruikbaar en was (op moment van defect) slechts 26 maanden oud.

Ik verwacht als consument een passende oplossing voor het defect, maar deze wordt niet geboden. De kosten die de ondernemer vraagt zijn buiten proportioneel, gezien de aanschafprijs, de te verwachten levensduur, en de wettelijke garantie van een e-bike van dit merk en deze aankoopprijs. Ik heb hier diverse keren zowel schriftelijk als telefonisch contact over gehad.

Tevens neemt de ondernemer niet de moeite om leverancier van de e-bike te raadplegen voor een passende oplossing. Hierdoor voel ik mij als consument helemaal niet serieus genomen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

In maart 2020 heeft de consument haar fiets een Cortina E-U4 Transport MM N8 RB 2020 Dames – 50 cm – Irish Blue Mat in ontvangst genomen. De wettelijke garantietermijn voor een fiets is twee jaar. Eind april 2020 is mevrouw geweest voor wat kleine aanpassingen in de fiets en deze zijn onder garantie voor mevrouw gerepareerd. Eind juni 2020 is de fiets voor een servicebeurt bij ons geweest en zijn er ook enkele onderdelen vervangen. Wij raden klanten aan om 1 maal per jaar een servicebeurt in te plannen en te laten uitvoeren. Wij zien na eind juni 2020 van mevrouw geen servicebeurten in het systeem staan. Als mevrouw deze ergens anders heeft uit laten voeren is dat niet bij ons bekend gemaakt.

Midden mei 2022 geeft mevrouw aan de motor kapotgegaan is en begin juli 2022 komt de fiets ter reparatie bij onze winkel en werkplaats in [stad]. Wij snappen heel goed dat als een fiets net uit de garantie valt het vervelend is als een essentieel, duur onderdeel defect raakt en vervangen moet worden. Daarom hebben wij contact opgenomen met fabrikant Cortina en zij hebben uit coulance een korting op de motor aangeboden, wij hebben daarbij ook korting op ons arbeidsloon aangeboden. Het komt erop neer dat het vervangen van de motor buiten garantie wordt aangeboden voor € 500,– in plaats van de € 800,– die het anders, zonder korting, zou hebben gekost. Dit komt neer op een korting van 35%. Wij snappen dat het heel vervelend is vandaar onze korting van zo’n 35% op de totale kosten.

Onze zienswijze is dat we met ons aanbod tegemoetgekomen zijn aan de klant op een wijze die binnen onze mogelijkheden ligt en komen graag onze verplichting om fiets te repareren tegen het gereduceerde aangeboden tarief.

De ondernemer heeft d.d. 13 juli 2022 een oplossing aangeboden in vorm van het vervangen van de motor van de e-bike voor een bedrag van in totaal € 500,–.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn op 18 oktober 2022 opgemaakte rapport, voor zover thans van belang, samengevat het volgende vastgesteld.

De ondersteuning van de elektromotor valt tijdens gebruik uit. Metingen door verschillende specialisten geven aan dat dit een gebrek is wat zich in de motor bevindt. De motor is dan thermisch overbelast.  De omvang van de klacht(en) is ernstig, maar herstel of reparatie is technisch mogelijk. In dat geval dient de motor te worden vervangen door een nieuw exemplaar en de herstelkosten bedragen circa € 800,–.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van art. 7:23 BW lid 1 dient een koper binnen bekwame tijd nadat hij heeft ontdekt of had behoren te ontdekken dat het gekochte niet aan de overeenkomst beantwoordt, de verkoper daarvan in kennis te stellen. De commissie stelt vast dat hieraan is voldaan doordat de consument de ondernemer kort nadat de motor van haar e-bike het had begeven dit heeft bericht aan de ondernemer.

Conform art. 7:17 leden 1 en 2 BW moet een afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoorden en beantwoordt een zaak niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

Wordt deze bepaling toegepast op de aanschaf van een e-bike dan betekent dit dat de koper die een e-bike aanschaft erop moet kunnen vertrouwen dat die e-bike gedurende enkele jaren bruikbaar is. Het mag zo zijn dat een (garantie)termijn van twee jaar voor sommige onderdelen -met name die aan slijtage onderhevig zijn- genoegzaam is, maar dat is niet het geval als het de motor van een e-bike betreft. Een consument mag in principe verwachten dat de motor van een e-bike langer dan twee jaar na de aanschaf goed functioneert. Dit is mogelijk anders bij een zeer intensief gebruik, maar daarover is niets gesteld of gebleken, zodat de commissie ervan uitgaat dat na de aanschaf een `normaal’ gebruik van de e-bike heeft plaatsgevonden.

Uitgaande van een `normaal’ gebruik betekent dit dat als de ondersteuning van de elektromotor van de ebike na 28 maanden tijdens het gebruik uitvalt er sprake is van een gebrek c.q. non-conformiteit. Dit betekent dat de verkoper dient te zorgen voor deugdelijk herstel. In casu betekent dit dat de verkoper een nieuwe (en niet een reeds gebruikte) middenmotor dient te plaatsen vergelijkbaar met de motor die thans deel uitmaakt van de e-bike. Daarbij dient er evenwel rekening mee te worden gehouden dat de consument de e-bike (en dus de elektromotor) gedurende een periode van meer dan twee jaar heeft gebruikt en dit impliceert dat de consument een vergoeding dient te voldoen omdat de consument anders een nieuwe elektromotor zou krijgen na een gebruik van meer dan twee jaar, hetgeen een onredelijk voordeel zou betekenen. De commissie stelt het door de consument te betalen bedrag naar redelijkheid en billijkheid vast op € 200,–.

Een en ander betekent dat de commissie de ondernemer zal gelasten de e-bike van de consument te repareren door plaatsing van een nieuwe elektromotor. De consument dient daartegenover een bijdrage in de kosten van de motor en de reparatiekosten te leveren van € 200,–.

De commissie acht de klacht derhalve gegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer dient in de e-bike van de consument een nieuwe elektromotor (vergelijkbaar met de motor die daar thans deel van uitmaakt) te plaatsen, waar tegenover de consument een bedrag van € 200,– aan de ondernemer dient te voldoen.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bijdrage in de behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit de heer prof. mr. A.W. Jongbloed, voorzitter, de heer mr. S.L.R. van Nuijs, de heer mr. P.B. Vos, leden, op 14 december 2022.