Consument moet onderbouwen – 3

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Kosten / Depot    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 52633

De uitspraak:

Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het reglement van de commissie bepaalt dat de commissie, indien de consument de betaling van een goed of dienst waarover het geschil gaat achterwege heeft gelaten, in de regel zal verlangen dat de consument een bedrag ten hoogste gelijk aan het nog openstaande factuurbedrag bij haar deponeert. Dit brengt mee dat de commissie bevoegd is geheel of gedeeltelijke vrijstelling van deze verplichting te verlenen. In het onderhavige geschil heeft de consument bezwaar gemaakt tegen de verlangde depotstorting, zodat de commissie zich genoodzaakt ziet dienaangaande een beslissing te nemen.   Kern van de geschillenregeling is dat de ondernemer moet gedogen dat een geschil door de commissie wordt behandeld, als de consument dat wenst. Hiertegenover staat dat de ondernemer verzekerd moet zijn van de betaling van datgene dat volgens de commissie verschuldigd is. Die zekerheid wordt verkregen door de in het reglement van de commissie voorgeschreven depotstorting. De consument lijdt hierdoor geen nadeel, omdat hij het depotbedrag terugkrijgt als en voor zover de vordering van de ondernemer wordt afgewezen. Daarom is de consument in beginsel tot depotstorting verplicht.   De ondernemer heeft laten weten dat hij vast houdt aan een depotstorting van het nog openstaande bedrag te weten een bedrag van € 444,77 en de consument heeft geen redengevende argumenten aangevoerd om hem een vrijstelling te verlenen als gevraagd. Het verzoek van de consument zal dan ook worden afgewezen.   Beslissing   De commissie bepaalt dat de consument gehouden is een bedrag van € 444,77 in depot te storten en wel binnen 1 maand na verzending van deze uitspraak.   De commissie bepaalt dat na ontvangst van de volledige betaling de klacht verder in behandeling zal worden genomen en dat bij gebreke daarvan het dossier zal worden gesloten zonder verdere behandeling.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 14 maart 2011.