Consument niet benodigde gegevens verstrekt voor aanvraag van een postbus; overeenkomst niet tot stand gekomen

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Overeenkomsten met geadresseerden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 63531

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de aanvraag van een postbus.   De consument heeft op 24 augustus 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument beklaagt zich over het feit dat de ondernemer geen medewerking verleent aan het aangaan van een overeenkomst tot het houden van een postbus. Verder wordt de post onregelmatig bezorgd. Ook zegt de consument nog nadere klachten te hebben.   De consument verlangt schadevergoeding wegens onbereikbaarheid.   Standpunt van PostNL   Bij wijze van uitzondering is aan de consument aangeboden om het verzoek tot toekenning van een postbus van de kant van de ondernemer te regelen. Gebruikelijk is dat een consument zelf een postbus per internet aanvraagt. De consument wilde echter de daarvoor noodzakelijke gegevens bij herhaling niet beschikbaar stellen. Daarop heeft de ondernemer de zaak laten rusten.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument is kennelijk niet in de gelegenheid om zelf een postbus aan te vragen. Nu de consument de ondernemer verder niet in de gelegenheid heeft gesteld door het beschikbaar stellen van de nodige gegevens alsnog zelf een postbus voor de consument aan te vragen, kan een overeenkomst ter zake niet tot stand komen. Dit is echter de ondernemer niet te verwijten.   De klacht is gelet op het bovenstaande ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 22 februari 2012.